Genesis 20

Abraham agêc Abimelek nêŋ biŋ

Abraham gêdi aŋga ônê kêsêlêŋ kepeŋ gamêŋ Negebgeŋ ma jagêŋgôŋ Kades to Sur ŋasawa. Eŋ gêmoa gamêŋ Gerar amboac ŋac jaba. Ma Abraham kêsôm kêpi nê awê Sara gebe “Aê luco eŋ.” Ma kiŋ Gerarŋa, Abimelek, kêsakiŋ lau gebe sêkôc Sara. Mago gêdêŋ gêbêc Anôtô gêsuŋ mê gêdêŋ Abimelek ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic taôm, aôm ômac êndu êtu awê, taŋ aôm kôkôc naŋŋa, gebe ŋac teŋ nê awê eŋgoc.” Mago Abimelek kêdabiŋ eŋ atom tageŋ, tec kêsôm gebe “Apômtau, aôm gobe onseŋ lau tobiŋmê su me. Abraham tau kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Aêŋoc luco eŋ.’ Ma awê tau kêsôm gebe ‘Ŋoc lucŋac eŋ.’ Aê gagôm gêŋ tau toŋoc ŋalêlôm ŋaŋêŋ ma tolemoc selecgeŋ.” Go Anôtô kêsôm gêdêŋ eŋ gêdêŋ taŋ gêc mê naŋ, gebe “Aec, aê kajala gebe gôgôm gêŋ tau tonêm ŋalêlôm ŋaŋêŋgeŋ tec aê tauc gabôc aôm auc gebe ôŋgôm sec êndêŋ aê atom. Kêtu tonaŋŋa gajac jao aôm gebe ômoasac eŋ atom. Amboac tonaŋ ôkêŋ Abrahamnê awê êmu êna gebe eŋ propete teŋ. Ma eŋ eteŋ êtu aômŋa gebe ômoa matam jaligeŋ. Mago aôm embe ôkêŋ eŋ êmu êna atom, go ôjala gebe ômac êndu biŋŋanôgeŋ, aôm to nêm lau samob.”

Gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ Abimelek gêdi sa ma gêmôêc nê sakiŋwaga samob ma gêjac miŋ biŋ samob tonaŋ ŋai gêdêŋ êsêac e têtêc tauŋ ŋanô. Go Abimelek kêkalem Abraham ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gôgôm asageŋ gêdêŋ aê. Aê gagôm aôm sec amboac ondoc, tec kôsabi sec kapôêŋ kêpi aê to ŋoc gamêŋ kiŋŋa. Gêŋ, taŋ sêjac jao gebe daŋgôm atom naŋ, aôm gôgôm gêdêŋ aê.” 10 Ma Abimelek kêsôm gêdêŋ Abraham gebe “Aôm taêm gêjam biŋ amboac ondoc, tec gôgôm gêŋ amboac tonaŋ.” 11 Ma Abraham kêsôm gebe “Aê gajam kauc gebe lau gamêŋ tonecŋa têtêc Anôtô atom, tec êsêac sênac aê êndu êtu ŋoc awêŋa, tec gagôm gêŋ tau. 12 Ma eŋ aêŋoc luco biŋŋanôgeŋ, gebe eŋ tamocnê latuo, mago tinocnê latuo atom. Ma eŋ kêtu ŋoc awê. 13 Gêdêŋ taŋ Anôtô kêkalem aê ma gawi tamocnê andu siŋ naŋ, kasôm gêdêŋ eŋ gebe Aôm embe têmtac êwiŋ aê, go ôwa aê ŋam sa ma ôsôm êndêŋ lau gamêŋ samobŋa gebe ‘Ŋoc lucŋac eŋ.’” 14 Go Abimelek kêkôc domba to bulimakao ma sakiŋwagao to ŋac ma kêkêŋ gêdêŋ Abraham ma kêkêŋ Sara gêmu gêdêŋ eŋ gêja. 15 Ma Abimelek kêsôm gebe “Gôlicgac, ŋoc gamêŋ gêc laŋômnêmŋa, ôŋgôŋ gamêŋ, taŋ gêjac matamanô ŋajam naŋ.” 16 Ma kêsôm gêdêŋ Sara gebe “Gôlicgac, aê kakêŋ silber 1000 gêdêŋ lômŋac gebe êwaka aôm waem sa êndêŋ lau samob, taŋ sêwiŋ aôm naŋ, ma sêlic aôm awê gêdêŋ.” 17 Go Abraham keteŋ mec gêdêŋ Anôtô ma Anôtô gêgôm Abimelek ôli ŋajam kêsa ma gêgôm ênê awê to sakiŋwagao ôliŋ ŋajam kêsa amboac tonaŋgeŋ gebe sêkôc gôlôac êtiam, 18 gebe Apômtau gêbôc lauo, taŋ sêmoa Abimeleknê andu naŋ, têntaclêlôm auc kêtu Abrahamnê awê Saraŋa.

Copyright information for `JAE