Genesis 22

Anôtô kêjatu Abraham gebe êkêŋ Isak êtu da

Gêŋ samob tonaŋ su acgom, go Anôtô kêsaê Abraham ma awa gêjac eŋ gebe “Abraham.” Ma eŋ kêsôm gebe “Aê tec gamoa.” Ma Anôtô kêsôm gebe “Ôkôc nêm latôm tageŋ Isak, taŋ têmtac gêwiŋ eŋ naŋ, ma ôna gamêŋ Moria. Aŋga ônê ôkêŋ eŋ êtu daja aŋga lôc teŋ ŋatêpôê taŋ gabe jatôc êndêŋ aôm naŋ.” Tec Abraham gêdi gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ kêkôc nê doŋki mêŋkêpô ômbiŋkap kêsêp. Eŋ kêkôc sakiŋwaga wakuc luagêc sêwiŋ êsêagêc latu Isak. Eŋ gêga ka kêtu dajaŋa ma gêdi gêja gamêŋ, taŋ Anôtô kêsôm ŋabiŋ gêdêŋ eŋ naŋ. Gêdêŋ bêc kêtu têlêacŋa Abraham gêôc mataanô sa ma gêlic gamêŋ tau gêc jaêcgeŋ. Go Abraham kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwagaagêc gebe “Amoa tonec awiŋ doŋki. Aêagêc ŋapalê ana ônê. Ateŋ mec su acgom, go amu amêŋ êtiam.” Ma Abraham kêkêŋ ka dajaŋa gêdêŋ latu Isak gêôc. Ma eŋ tau gegeŋ ja ma kêmêgôm bôjaŋ. Ma agêc sêsêlêŋ sêwiŋ tauŋ sêja. Ma Isak awa gêjac tama Abraham gebe “Tamoc.” Ma eŋ kêsôm gebe “Latucenec, aê tec gamoa.” Ma eŋ kêsôm gebe “Ja to ka tec gêc, mago domba dajaŋa gêmoa ondoc.” Ma Abraham kêsôm gebe “Latucenec, Anôtô tau oc ênsuŋ domba dajaŋa.” Ma agêc sêsêlêŋ sêwiŋ tauŋ sêja.

Agêc sêô lasê gamêŋ, taŋ Anôtô kêsôm ŋabiŋ gêdêŋ eŋ naŋ, ma Abraham gêboa altar sa ma gêjac pac ka. Go gêsô latu Isak tôŋ ma ketoc eŋ gêsac altar topac ŋaô. 10 Go Abraham kêmêtôc lêma gebe êkôc bôjaŋ ma êmbuc latu. 11 Mago Apômtaunê aŋela gêmôêc eŋ aŋga undambê ma kêsôm gebe “Abraham, Abraham.” Ma eŋ gêlôc gebe “Aê tec gamoa.” 12 Ma eŋ kêsôm gebe “Lêmam êndêŋ ŋapalê atom ma ôŋgôm gêŋ teŋ êndêŋ eŋ atom, gebe aê galic aôm kôtêc Anôtô ma kôgamiŋ nêm latôm tageŋ gêdêŋ aê atom.” 13 Ma Abraham gêôc mataanô sa e gêlic domba kapoac teŋ kêkô eŋ dêmôêmu ŋajabo gêjac kêsô odani. Tec Abraham gêja ma kêkôc domba kapoac jakêkêŋ kêtu daja gêjô latu su. 14 Abraham kêsam gamêŋ tonaŋ ŋaê gebe “Apômtau gebe ênam sa êndêŋ ŋanoc,” amboac sêsôm-sêsôm e mêŋgêdêŋ galoc gebe “Aŋga lôc Apômtau gebe ênam sa êndêŋ ŋanocŋa.”

15 Go Apômtaunê aŋela gêmôêc Abraham aŋga undambê kêtu dim luagêcŋa 16 ma kêsôm gebe “Apômtau kêsôm gebe ‘Aôm gôgôm tonaŋ ma kôgamiŋ nêm latôm naŋ atom, tec katôc lemoc kêpi tauc gebe 17 janam mec aôm biŋŋanôgeŋ, ma nêm wakuc têtu taêsam têtôm utitalata umboŋ ŋalabuŋa to têtôm gaŋac gwêcŋa. Ma nêŋ ŋacjonêŋ malac ŋasacgêdô êtu nêm wakucnêŋ. 18 Ma êtu nêm wakucŋa laum nomŋa samob têtap moasiŋ sa kêtu taŋam wamu aêŋa.’” 19 Amboac tonaŋ Abraham gêmu gêdêŋ nê sakiŋwagaagêc gêja ma ac dêdi sêwiŋ tauŋ sêja Ber-Seba. Ma Abraham gêŋgôŋ Ber-Seba kêtu têlê.

Nahornê wakuc

20 Gêŋ samob tonaŋ su acgom, go biŋ gêdêŋ Abraham gebe “Gôlicgac, Milka kêkôc gôlôac amboac tonaŋ kêtu lasim Nahorŋa.” 21 Ŋacsêga Us agêc lasi Bus ma Kemuel, taŋ kêtu Aram tama 22 ma Kesed, Haso, Pildas, Jidlap to Betuel 23 Betuel kêtu Rebeka tama. Lau 8 tonaŋ Milka kêkôc gêdêŋ Abraham lasi Nahor. 24 Ma Milka anao, nê ŋaê gebe Reuma, kêkôc Teba, Gaham, Tahas to Maka.

Copyright information for `JAE