Genesis 23

Sara gêmac êndu. Abraham gêjam ôli sêô

Sara gêmoa e nê jala kêtu 127. Saranê jala tau tonaŋ. Ma Sara gêmac êndu aŋga Kiriat-Arba (ŋaê teŋ gebe Hebron) aŋga gamêŋ Kanaan. Ma Abraham kêsô gebe êpuc taŋiboa sa ma êtaŋ êtu Saraŋa. Su, go Abraham gêdi gêwi nê ŋacmatê siŋ ma kêsôm gêdêŋ lau gamêŋ Hetŋa gebe “Aê ŋac jaba to ŋac ŋasawaŋa mêŋgaŋgôŋ gawiŋ amac. Akêŋ nêm gamêŋ teŋ êndêŋ aê jawê kaiŋ êtu gamêŋ sêôŋa gebe jansuŋ ŋoc ŋacmatê ênêc.” Lau gamêŋ Hetŋa sêjô Abraham awa gebe “O apômtau, ôkêŋ taŋam ma biŋ. Aôm gômoa gôwiŋ aêac amboac kasêga towae teŋ. Ônsuŋ nêm ŋacmatê êsêp ma sêô ŋajamanô tau. Aêacma ŋac teŋ êŋgamiŋ nê sêô êndêŋ aôm me êkô aôm auc êtu ônsuŋ nêm ŋacmatê êsêpŋa atom.” Abraham gêdi ma gewec gêdêŋ lau gamêŋ Hetŋa, taŋ têtu gamêŋ ŋatau naŋ. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac embe alic êtôm gebe jansuŋ ŋoc ŋacmatê ênêc, go akêŋ taŋem ŋoc biŋ ma ateŋ Sohar latu Epron ajô aê su gebe êkêŋ pocgêsuŋ Mak-Pela, taŋ kêtu ênê gêŋ naŋ, êndêŋ aê. Gêsuŋ tau gêc kêsi ênê kôm ŋamadiŋ. Aê jakêŋ ŋaôli samucgeŋ êndêŋ eŋ jakô amac laŋômnêmŋa ma eŋ êkêŋ êtu aêŋoc gêŋ êtu jansuŋ ŋacmatê sêsêpŋa.”

10 Mago Epron tau gêŋgôŋ gêwiŋ lau gamêŋ Hetŋa ma ŋac Hetŋa Epron gêjô Abraham awa e lau Hetŋa taŋ sêmêŋ sêŋgôŋ malac ŋasacgêdô naŋ * samob sêŋô ma kêsôm gebe 11 “O apômtau, masianô. Ôŋô ŋoc biŋ. Aê jakêŋ kôm to jakêŋ ŋapocgêsuŋ, taŋ gêc kôm tau naŋ, ŋaômageŋ êndêŋ aôm. Aê kakô ŋoc lau laŋôŋnêmŋa, tec jakêŋ gêŋ tau ŋaômageŋ êndêŋ aôm. Ônsuŋ nêm ŋacmatêmaŋ.” 12 Go Abraham gewec gêdêŋ gamêŋ ŋatau. 13 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ Epron e gamêŋ ŋatau sêŋô sêwiŋ gebe “Aê jateŋ aôm gebe ôkêŋ taŋam aê. Aê jakêŋ kôm ŋaôli êndêŋ aôm. Ôkôc ŋaôli aŋga aê lemoc gebe jansuŋ ŋoc ŋacmatê aŋga tonaŋ.” 14 Epron gêjô Abraham awa gebe 15 “O apômtau, ôŋô ŋoc biŋ. Aêagêc tasôm biŋ taêsam êpi gamêŋ, taŋ ŋaôli amboac dôŋ silberŋa 400geŋ naŋ, êtu ageŋŋa. Ônsuŋ nêm ŋacmatêmaŋ.” 16 Abraham gêlôc gêdêŋ Epron. Ma Abraham gêjam dôŋ silber gêdêŋ Epron, taŋ eŋ kêsam lau gamêŋ Hetŋa sêŋô naŋ, dôŋ silberŋa 400. Eŋ gêjam dôŋ kêtôm lau-têtulu- gêŋwaga sêjam dôŋ gêdêŋ tauŋ.

17 Amboac tonaŋ Epronnê kôm Mak-Pela, taŋ gêc Mamre ŋagamêŋ gêmu oc kêpiŋa naŋ, kôm to ŋapocgêsuŋ ma gêŋkaiŋ, taŋ kêkô kôm ŋagamêŋ samucgeŋ auc naŋ, 18 kêtu Abrahamnê. Lau gamêŋ Hetŋa samob, taŋ sêô lasê ênê malac ŋasacgêdô naŋ, sêlic. 19 Su, go Abraham kêsuŋ nê awê Sara kêsêp pocgêsuŋ, taŋ gêc kôm Mak-Pela naŋ, gêc Mamre (ŋaê teŋ gebe Hebron) ŋagamêŋ oc kêpiŋa aŋga gamêŋ Kanaan. 20 Lau gamêŋ Hetŋa sêkêŋ kôm to ŋapocgêsuŋ tonaŋ kêtu Abrahamnê gêŋ gebe ênsuŋ ŋacmatê sêsêpŋa.
Lau ŋanô sêboa tuŋbôm kêgi nêŋ malac auc. Sêmasaŋ
sacgêdô gêc intênagêsuŋ. Gamêŋ tonaŋ kêtu êsêacnêŋ maleŋ sêkac saŋa.

Copyright information for `JAE