Genesis 24

Isaknê miŋ gêjam awêŋa

Abraham kêtu ŋamalacanô sugac ma nê jala kêtu taêsam. Ma Apômtau gêjam mec Abrahamnê gêŋ samob. Ma Abraham kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga ŋamataŋa, taŋ gejob ênê gêŋ samob naŋ, gebe “Ôkêŋ lêmam êsô lambic * ma ôtôc lêmam êndêŋ Apômtau, taŋ kêtu undambê to nom ŋaAnôtô naŋ, gebe ôkêŋ awê teŋ êndêŋ latuc aŋga lau gamêŋ Kanaanŋa, taŋ gamoa êsêac ŋaluŋ naŋ, nêŋ ŋapalêonêŋ atom. Aôm ôna ŋoc malacmôkê ôndêŋ ŋoc lau naôkôc latuc Isak nê awê teŋ aŋga ônê.” Ma sakiŋwaga kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Amboac ondoc, awê tau embe endec ma êndaŋguc aê êmêŋ gamêŋ tonec atom, go jakôc latôm êmu êna gamêŋ, taŋ aôm gôwi siŋ naŋ, me.” Abraham kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic taôm, ôkêŋ latuc êna ônê atom. Apômtau, Anôtô undambêŋa, taŋ gêwê aê aŋga tamocnê andu ma aŋga ŋoc gôlôacnêŋ gamêŋ naŋ, gêjam biŋgalôm gêwiŋ aê ma kêtôc lêma gebe Aê gabe jakêŋ gamêŋ tonec êndêŋ nêm wakuc. Eŋ oc êsakiŋ nê aŋela êmuŋ aôm ma aôm ôkôc latucnê awê teŋ aŋga ônê. Mago awê tau embe endec ma êndaŋguc aôm atom, go biŋ, taŋ ôtôc lêmam naŋ ênêcŋa. Mago ôkêŋ latuc êmu êna ônê êtiam atom.” Go sakiŋwaga kêkêŋ lêma kêsô nê ŋatau Abraham lambi ma kêtôc lêma gebe êŋgôm ênê biŋ ŋanô êsa.

10 Go sakiŋwaga kêkôc nê ŋataunê kamele 10 to nê ŋataunê gêlôŋ ma awa tokaiŋ-tokaiŋ ma gêdi gêja. Eŋ kêsêlêŋ gêja Mesopotamia e gêô lasê Nahornê malac. 11 Eŋ kêkêŋ kamele sêlêwaŋ tauŋ aŋga bumaŋ, taŋ kêpoac malac ŋagala naŋ, gêdêŋ kêtula, gêdêŋ têm, taŋ lauo sêsa gebe têtê buŋa. 12 Ma eŋ kêsôm gebe “O Apômtau, ŋoc ŋatau Abraham nê Anôtô, aê jateŋ aôm gebe ôlôc gebe jatap kôm ŋanô sa ma ôwaka nêm têmtac gêwiŋ ŋoc ŋatau Abrahamŋa sa. 13 Ôlic acgom, aê mêŋkakô bumata ŋatali ma malacm latuŋio oc sêsa mêŋtêtê. 14 Ŋapalêo, taŋ jasôm biŋ êndêŋ eŋ gebe ‘Ôlêwaŋ ku gebe mêŋjanôm bu’ naŋ, embe êsôm gebe ‘Wacônôm ma jakêŋ bu êndêŋ nêm kamele sênôm amboac tonaŋgeŋ,’ naŋ jajala gebe tecenec aôm kôjaliŋ sa kêtu nêm ŋacsakiŋ Isakŋa. Biŋ tonaŋ êtu ŋabelo êndêŋ aê e jajala gebe kôwaka têmtac gêwiŋ ŋoc ŋatauŋa sa.”

15 Eŋ kêsôm biŋ gêmoa, tec Rebeka kêsa gêôc nê ku buŋa. Eŋ Betuel, taŋ Abraham lasi Nahor nê awê Milka kêkôc naŋ, latuo eŋ. 16 Ŋapalêo tau laŋô ŋajamanô, eŋ awêtakiŋ teŋ, naŋ kêtap ŋac teŋ sa atom tageŋ. Eŋ kêsêp bumata jakêtê bu su ma kêpi gêmêŋ. 17 Go sakiŋwaga kêlêti gebe êpuc eŋ tôŋtôŋ ma kêsôm gebe “Aê gabe jateŋ aôm ôkêŋ bu ŋagec mêŋjanôm aŋga nêm ku.” 18 Eŋ kêsôm gebe “Ŋoc ŋatau, ônômmaŋ.” Ma sebeŋ kêlêwaŋ ku kêsêp lêma ma kêkêŋ bu gêdêŋ eŋ gênôm. 19 Kêkêŋ bu gêdêŋ eŋ gênôm, go kêsôm gebe “Aê jatê bu mêŋjakêŋ êndêŋ nêm kamele sênôm e êôc êsêac tôŋ êwiŋ.” 20 Amboac tonaŋ eŋ kêkêc bu kêsêp bôcnêŋ suc kêtê- kêtê bu gêja gêmu mêŋkêkêŋ gêdêŋ kamele samob sênôm. 21 Ma ŋac tau kêsala eŋ ŋabiŋmêgeŋ gebe êjala Apômtau oc gêjam gôliŋ ênê lêŋ me masi. 22 Kamele sênôm bu e kêtôm, go ŋac kêkôc gêlôŋ goldŋa teŋ, gold tau ŋawapac kêtôm gold ŋadôŋ ŋamakeŋ ma joc luagêc, taŋ ŋawapac kêtôm gold ŋadôŋ 10ŋa 23 ma kêsôm gebe “Asanê latuo aôm. Ôsôm acgom, ŋasawa gêc tamamnê andu êtôm aêac anêcŋa me masi.” 24 Eŋ gêjô eŋ awa gebe “Milka agêc Nahor latuŋi Betuel latuo aê.” 25 Ma kêsôm biŋ ŋagêdô gêdêŋ eŋ gêwiŋ gebe “Oba to gêgwaŋ taêsam tê gêc to gamêŋ kêtôm gebe anêcŋa tê gêc.” 26 Ŋac tau gewec ma awa gêôc Apômtau 27 e kêsôm gebe “Aê jalambiŋ Apômtau, ŋoc ŋatau Abraham nê Anôtô, taŋ kêgamiŋ nê têtac gêwiŋ to biŋ ŋaŋêŋ gêdêŋ ŋoc ŋatau atom. Ma Apômtau gêwê aê katôgeŋ gadêŋ ŋoc ŋataunê lasitêwainêŋ andu.”

28 Ma ŋapalêo kêlêti jagêjac miŋ biŋ tonaŋ gêdêŋ tênanê lau. 29 Rebekanê luŋac teŋ gêmoa, ênê ŋaê gebe Laban. Ma Laban kêlêti gêja bumata gêdêŋ ŋac tau. 30 Eŋ gêlic gêlôŋ to joc, taŋ luo kêka naŋ, ma gêŋô biŋ, luo kêsôm gebe Ŋac tau kêsôm biŋ amboac tonec gêdêŋ aê. Tec eŋ kêlêti gêdêŋ ŋac tau gêja ma kêtap eŋ sa kêkô bumata gêwiŋ nê kamele. 31 Ma eŋ kêsôm gebe “O ŋatau, taŋ Apômtau gêjam mec naŋ, kôkô awê kêtu asageŋŋa. Ôsô ômôêŋmaŋ, aê kamasaŋ andu su to gamêŋ kêtu kameleŋa.” 32 Amboac tonaŋ ŋac tau kêsô andu gêja ma Laban kêkôc kamelenêŋ waba su ma kêkêŋ oba to gêgwaŋ gêdêŋ kamele. Go kêkôc bu gebe Abrahamnê sakiŋwaga to nê lau sêkwasiŋ eŋkaiŋ êsêpŋa, 33 go sêkêŋ gêŋ taniŋŋa gêdêŋ sakiŋwaga gebe êniŋ. Mago kêsôm gebe”Aê janiŋ gêŋ teŋ atom, aê jawa ŋoc biŋ sa êmuŋ acgom.” Laban kêsôm gebe “Amboac tonaŋ ôsômmaŋ.”

34 Tec eŋ gêwa tau sa gebe “Abrahamnê sakiŋwaga aê. 35 Apômtau gêjam mec ŋoc ŋatau ŋanôgeŋ e kêtu kapôêŋ. Eŋ kêkêŋ domba to bulimakao ma silber to gold ma sakiŋwagao to ŋac ma kamele to doŋki gêdêŋ eŋ. 36 Ma ŋoc ŋataunê awê Sara nê jala kêtu taêsam su ma kêkôc latu teŋ ma ŋoc ŋatau kêkêŋ gêŋlênsêm samob gêdêŋ eŋ gêwê kaiŋ. 37 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe jatôc lemoc ma kêsôm gebe ‘Aôm ôkôc latucnê awê teŋ aŋga lau Kanaanŋa, taŋ aê gamoa nêŋ gamêŋ naŋ, latuŋionêŋ atom, 38 aôm ôndêŋ tamocnê andu to ŋoc lasitêwai ôna ma ôkôc latucnê awê teŋ aŋga ônê.’ 39 Aê kasôm gêdêŋ ŋoc ŋatau gebe ‘Awê embe êndaŋguc aê atom, go amboac ondoc.’ 40 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Apômtau, taŋ kasêlêŋ gamoa eŋ laŋônêm naŋ, êsakiŋ nê aŋela êwiŋ aôm to ênam gôliŋ nêm lêŋ e aôm ôkôc latucnê awê aŋga ŋoc launêŋ to aŋga tamocnê andu. 41 Embe ô lasê ŋoc lasitêwai ma êsêac sêkêŋ awê êndêŋ aôm atom, go biŋ, taŋ kôtôc lêmam naŋ ênêcŋa.’

42 “Ocsalô aê gaô lasê bumata ma kasôm gebe ‘O Apômtau, ŋoc ŋatau Abraham nê Anôtô aôm, galoc ônam gôliŋ ŋoc lêŋ, tec kasa nec. 43 Ôlic aê, galoc kakô bumata. Ŋapalêo, naŋ êsa êmêŋ gebe êtê bu ma jasôm biŋ êndêŋ eŋ gebe “Aê jateŋ aôm ôkêŋ bu ŋagec aŋga nêm ku mêŋjanôm,” 44 ma embe êsôm êndêŋ aê gebe “Ônômmaŋ, ma aê gabe jatê êndêŋ nêm kamele amboac tonaŋ,” naŋ awê tecenaŋ êtu awê taŋ Apômtau kêjaliŋ eŋ sa kêtu ŋoc ŋataunê latuŋa.’

45 “Aê taêc gêjam biŋ tonaŋ gêbacnê su atomgeŋ, tec Rebeka kêsa gêmêŋ gêôc nê ku jakêsêp bumata ma kêtê bu. Ma aê kasôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Ôkêŋ bu mêŋjanôm.’ 46 Eŋ sebeŋ kêlêwaŋ ku su ma kêsôm gebe ‘Ônômmaŋ, ma aê gabe jakêŋ bu êndêŋ nêm kamele sênôm amboac tonaŋgeŋ.’ Tec aê ganôm ma eŋ kêkêŋ bu gêdêŋ kamele sênôm amboac tonaŋ. 47 Go aê katu kênac eŋ gebe’Aôm asanê latuo.’ Eŋ kêsôm gebe ‘Nahor latu Betuel, taŋ Milka kêkôc eŋ naŋ, latuo aê.’ Tec aê kakêŋ gêlôŋ geŋ kaleŋ eŋ lususuŋ ma kakêŋ joc eŋ kêka. 48 Go aê gawec ma aoc gêôc Apômtau ma kalambiŋ Apômtau, ŋoc ŋatau Abraham nê Anôtô, taŋ gêwê aê kasa intêna solop e katap ŋoc ŋataunê lasinê latuo sa kêtu ênê latuŋa. 49 Ma galoc amac embe têmtac êwiŋ ŋoc ŋatau ma atoc eŋ sa, go asôm ŋawae êndêŋ aê. Embe masi, go asôm amboac tonaŋgeŋ, ec jajala gebe anô ê aê me gasê ê aê.”

50 Go Laban agêc Betuel sêjô eŋ awa gebe “Biŋ tonaŋ gêmêŋ aŋga Apômtaunê. Aêac atôm gebe asôm biŋ ŋajam me sec teŋ êndêŋ aôm atom. 51 Gôlicgac, Rebeka kêkô aôm laŋômnêm, ôkôc eŋ ôna ma ôkêŋ eŋ êtu nêm ŋataunê latunê awê êtôm Apômtau kêsôm.” 52 Gêdêŋ taŋ Abrahamnê sakiŋwaga gêŋô biŋ tonaŋ naŋ, eŋ gêu tau gêdêŋ Apômtau. 53 Ma sakiŋwaga kêkôc gêlôŋ silber to gold ma ŋakwê jakêkêŋ gêdêŋ Rebeka. Ma kêkêŋ gêŋ mata êjamgeŋ gêdêŋ luŋac to têna amboac tonaŋgeŋ. 54 Ma eŋ to nê lau, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, seŋ to sênôm gêŋ ma gêdêŋ gêbêc tonaŋ sêc sêwiŋ êsêac. Ŋageleŋ êsêac dêdi sa ma eŋ kêsôm gebe “Asakiŋ aê jamu jandêŋ ŋoc ŋatau jana.” 55 Mago têna agêc lu sêsôm gebe “Ôlôc gebe ŋapalêo êmoa êwiŋ aêac bêc ŋagêdô amboac bêc 10 su, go aêc ana.” 56 Tageŋ eŋ kêsôm gebe “Akôc aê tôŋ atom gebe Apômtau gêjam gôliŋ ŋoc lêŋ. Asakiŋ aê, gebe jaêc jamu jandêŋ ŋoc ŋatau jana.” 57 Êsêac sêsôm gebe “Aêac amôêc ŋapalêo to atu kênac eŋ tau.” 58 Ma êsêac sêmôêc Rebeka ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gobe ôwiŋ ŋac tonec me masi.” Eŋ kêsôm gebe “Aê gabe jawiŋ.” 59 Tec êsêac sêkêŋ luŋio agêc ênê jaomwagao to Abrahamnê sakiŋwaga to nê lau sêja. 60 Ma êsêac sêjam mec Rebeka ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O awêenec, ôtu lau taêsam teneŋi ma lau, taŋ sêkêŋ kisa nêm wakuc naŋ, nêŋ malac êtu nêm wakucnêŋ.” 61 Go Rebeka to nê sakiŋwagao dêdi ma sêpi kamele ma têdaguc ŋac tau sêja. Amboac tonaŋ sakiŋwaga kêkôc Rebeka ma gêc gêja.

62 Ma Isak gêja gamêŋ, taŋ bumata Ber-Lahai-Roi kêpoac naŋ, jagêŋgôŋ gamêŋ Negeb. 63 Gêdêŋ kêtula teŋ Isak kêsêlêŋ gêmoa kôm ŋalêlôm gebe taê ênam nê biŋ ŋagêdô e gêôc mataanô sa ma gêlic kamele sêmêŋ. 64 Ma Rebeka gêôc mataanô sa ma gêlic Isak. Tec kêsêp aŋga kamele 65 ma kêsôm gêdêŋ sakiŋwaga gebe “Asa tê kêpuc aêac tôŋtôŋ nê.” Sakiŋwaga gêjô eŋ awa gebe “Ŋoc ŋatau tau tônê.” Tec eŋ kêkôc nê obo ma kêgêduc tau. 66 Ma sakiŋwaga gêjac miŋ biŋ samob, taŋ gêgôm naŋ, gêdêŋ Isak. 67 Go Isak gêwê Rebeka kêsô têna Sara nê becobo gêja ma kêkôc eŋ kêtu ênê awê ma têtac gêwiŋ eŋ. Isak têna gêmac êndu, mago biŋ tonaŋ gêjam malô ênê ŋalêlôm.
Lau ŋanô nêŋ mêtê sêsôm biŋ êtu tôŋŋa teŋ
tonaŋ.

Copyright information for `JAE