Genesis 25

Abrahamnê wakuc, taŋ Ketura kêkôc

Abraham gêjam awê teŋ, ênê ŋaê gebe Ketura. Eŋ kêkôc Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbak to Sua. Joksan kêka Seba agêc Dedan lasê. Dedan latui lau Asurim to Letusim ma Leumim. Midian latui tonec Epa, Eper, Hanok, Abida to Elda. Lau samob tonaŋ ŋai têtu Keturanê gôlôac. Ma Abraham gêwi nê gêŋ samob siŋ gêdêŋ Isak. Mago Abraham kêkêŋ awamata gêdêŋ nê lauo ŋagêdô nêŋ gôlôac ma kêsakiŋ êsêac sêja gamêŋ oc kêpiŋa sêmoa jaêc latu Isak. Biŋ tonaŋ eŋ gêgôm gêdêŋ gêmoa mata jaligeŋ.

Abraham gêmac êndu to sêsuŋ eŋ

Abrahamnê bêc to jala gêmoaŋa kêtôm jala 175. Ma katu gêwi Abraham siŋ ma gêmac êndu. Abraham gêboa nê jala sa têtu taêsam ma kêtu ŋamalac su e kêsaê gebe kêtôm eŋgac. Tec Apômtau kêkalem eŋ jagêwiŋ nê lau, taŋ sêmac sêmuŋ eŋ naŋ. Latuagêc Isak agêc Ismael sêsuŋ eŋ kêsêp pocgêsuŋ Mak-Pela, taŋ gêc ŋac gamêŋ Hetŋa Sohar latu Epronnê kôm gêc Mamre ŋagamêŋ oc kêpiŋa naŋ. 10 Kôm tonaŋ Abraham gêjam ôli su aŋga lau gamêŋ Hetŋa nêŋ. Aŋga ônê sêsuŋ Abraham gêc gêwiŋ nê awê Sara. 11 Abraham gêmac êndu ma Anôtô gêjam mec latu Isak. Isak tec gêmoa bumata Ber-Lahai-Roi ŋagala.

Ismaelnê wakuc

12 Saranê sakiŋwagao Aiguptuo Hagar latu Ismael, taŋ Abraham kêka eŋ lasê naŋ, nê wakuc tonec. 13 Ismael latu i nêŋ ŋaê tonec. Ac têdênaŋ ŋaê kêtôm teneŋi kêkôc êsêacŋa. Ismaelnê ŋacsêga Nebajot ma Kedar, Adbel, Mibsam, 14 Misma, Duma, Masa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Napis to Kedema. 16 Ismael latui tau tonaŋ ma êsêacnêŋ ŋaê tau kêtôm nêŋ malac to gamêŋ sêŋgôŋŋa. Kasêga 12 têtôm nêŋ gôlôacmôkê. 17 Ismaelnê jala gêmoa nomŋa tonec gebe 137. Katu gêwi eŋ siŋ ma gêmac êndu jagêwiŋ nê lau. 18 Nê wakuc sêŋgôŋ gamêŋ Hawila to Sur, taŋ gêc kêkanôŋ Aiguptu gêmu kêsô Asuriaŋa naŋ ŋasawa. Ac sêŋgôŋ sêwiŋ tawaŋ atom.

Esau agêc Jakob nêŋ biŋ

19 Abraham latu Isak nê wakuc tau tonec. Isak tama Abraham. 20 Isaknê jala kêtu 40, go gêjam Rebeka kêtu ênê awê. Rebeka eŋ ŋac Aram ŋa aŋga Mesopotamia Betuel latuo, ŋac Aramŋa Laban nê luo. 21 Ma Isak keteŋ mec gêdêŋ Apômtau kêtu nê awêŋa gebe eŋ awê kapoac teŋ. Apômtau kêkêŋ taŋa ênê mec e ênê awê Rebeka taê. 22 Ôliŋbôm sêmônaŋ tauŋ sêmoa eŋ têtaclêlôm ma eŋ kêsôm gebe “Embe amboac tonaŋ, naŋ jamoa êtu asageŋŋa.” Tec gêja gebe êtu kênac Apômtau. 23 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe

“Gôlôacmôkê luagêc sêmoa aôm têmtaclêlôm
ma aôm ôkôc laum luagêc,
mago sêwa tauŋ êkôc.
Teŋ toôliwalô êlêlêc teŋ su
ma ŋacsêga ênam sakiŋ ŋacsauŋ.”
24 Gêdêŋ ŋanoc êkôc ŋapalêŋa, tec kêkôc ôliŋbôm. 25 Ŋac ŋamata, taŋ kêsa naŋ, kokoc ma ôlilu amuc-amuc, tec sê ênê ŋaê gebe Esau. 26 Go lasi kêsa ma lêma kêkôc Esau agêbi tôŋ, tec sêsam eŋ gebe Jakob. Isaknê jala kêtu 60, tec teneŋi kêkôc êsêagêc.

27 Ŋapalê têtu kapôêŋ ma Esau kêtu ŋac lêma gwadaŋa, taŋ kêpê talam lêma kata gêjac laoc gamêŋgeŋ. Ma Jakob kêtu ŋac wapac to ŋaŋêŋ, taŋ gêŋgôŋ becobo. 28 Isak têtac gêwiŋ Esau gebe eŋ geŋ gwada gêjac ŋawae. Mago Rebeka têtac gêwiŋ Jakob.

29 Gêdêŋ ŋasawa teŋ Jakob geno gabab ma Esau aŋga kôm gêmêŋ totêkwa gêbacgeŋ 30 ma Esau kêsôm gêdêŋ Jakob gebe “Ôkêŋ gêŋ kokoc tonaŋ sebeŋ êndêŋ aê mêŋjaniŋ gebe aê tekoc gêbac.” Kêtu tonaŋŋa sêsam eŋ gebe Edom. * 31 Mago Jakob kêsôm gebe”Ôkêŋ nêm gêŋlênsêm ŋacsêgaŋa êndêŋ aê jawê kaiŋ acgom.” 32 Esau kêsôm gebe “Gôlicgac me, aê oc jamac êndu. Gêŋlênsêm ŋacsêgaŋa ênam aê sa amboac ondoc.” 33 Jakob kêsôm gebe “Ôtôc lêmam êmuŋ acgom.” Ma eŋ kêtôc lêma ma kêkêŋ nê gêŋlênsêm ŋacsêgaŋa gêdêŋ Jakob gêwê kaiŋ. 34 Go Jakob kêkêŋ polom to gabab gêdêŋ eŋ. Ma eŋ geŋ to gênôm gêŋ su, go gêdi ma gêc gêja. Tec Esau gêlic gêŋlênsêm ŋacsêgaŋa amboac gêŋ ŋaôma.
Edom ŋam gebe Kokoc.


Copyright information for `JAE