Genesis 26

Isak gêmoa gamêŋ Gerar to Ber-Seba

Ma tôbôm teŋ kêsa aŋga gamêŋ tonaŋ. Tôbôm, taŋ kêsa gêdêŋ Abrahamnê têm naŋ, teŋ. Ma Isak gêdêŋ Pilistinêŋ kiŋ Abimelek gêja Gerar. Ma Apômtau geoc tau lasê gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Ôsêp Aiguptu ôna atom. Ômoa gamêŋ, taŋ jasôm ŋabiŋ êndêŋ aôm naŋgeŋ. amoa gamêŋ tau amboac ŋac jaba ma aê gabe jawiŋ aôm to janam mec aôm. Aê gabe jakêŋ gamêŋ tonaŋ samob êndêŋ aôm to nêm wakuc ma gabe jaŋgôm biŋ, taŋ katôc lemoc gêdêŋ tamam Abraham naŋ ŋanô êsa. Aê gabe jaŋgôm nêm wakuc têtu taêsam ŋanô lasê têtôm utitalata umboŋŋa ma gabe jakêŋ gamêŋ samob tonaŋ ŋai êndêŋ nêm wakuc ma laum nomŋa samob têtap nêm wakucnêŋ mec ŋamoasiŋ sa, gebe Abraham taŋa wamu aê aoc ma kêmasaŋ ŋoc ŋagôliŋ to ŋoc biŋsu ma ŋoc biŋ to ŋoc jatu.” Tec Isak gêmoa Gerar.

Gêdêŋ taŋ lau malac tonaŋŋa têtu kênac eŋ kêtu nê awêŋa naŋ, eŋ kêsôm gebe “Aê luco eŋ,” gebe eŋ kêtêc tau, tec kêsôm gebe “Aêŋoc awê eŋ” atom. Eŋ taê gêjam gebe Moae lau gamêŋ tonecŋa sênac aê êndu êtu Rebekaŋa, gebe eŋ awê ŋajam. Eŋ gêmoa gamêŋ tau ŋasawa ec baliŋ su, tec bêc teŋ Pilistinêŋ kiŋ Abimelek kêtuc kêniŋ kêsa katam sauŋ ma gêlic Isak kêtu samuc Rebeka. Tec Abimelek gêmôêc Isak ma kêsôm gebe “Amboac ondoc, eŋ aômnêm awêgoc. Aôm kôsôm gebe aôm lômo eŋ naŋ amboac ondoc.” Isak kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê gaboc moae jamac êndu êtu eŋŋa.” 10 Abimelek kêsôm gebe “Aôm gôgôm aêac amboac ondoc. Aêŋoc launêŋ teŋ embe êmoa êwiŋ nêm awê, go aômnêm keso ŋagêjô êtap aêac sa.” 11 Tec Abimelek gêjac biŋsu lau samob gebe “Lau, taŋ sêmoasac ŋac tonec me nê awê naŋ, sênac êsêac êndu.”

12 Ma Isak kêsê gêŋ kêsêp gamêŋ tonaŋ ma gêjam ŋanô kêlêlêc ŋêŋgeŋ su. Apômtau gêjam mec eŋ, 13 tec ŋac tau kêtu ŋac tolêlôm ma nê awa kêtu kapôêŋ e kêsalê eŋ auc. 14 Ênê domba to bulimakao taêsam sêmoa ma sakiŋwaga gwalêkiŋ. Pilisti sêlic e têntac sec. 15 Bumata samob, taŋ tamanê sakiŋwaga sêkwê gêdêŋ tama Abraham nê têm naŋ, Pilisti sêsuŋ auc ma sêkêŋ nom kêsêp. 16 Ma Abimelek kêsôm gêdêŋ Isak gebe “Ôêc ôna gebe aôm kôtu ŋaclai ŋatau kôlêlêc aêac su.”

17 Amboac tonaŋ Isak gêwl gamêŋ ônê siŋ jagêjam bec aŋga gaboaŋ Gerar ma gêŋgôŋ tônê. 18 Ma Isak kêgawê bumata, taŋ sêkwê gêdêŋ tama Abraham nê têm naŋ sa kêtiam. Abraham gêmac êndu, tec Pilisti sêsuŋ bumata tonaŋ auc. Ma eŋ gê ŋaê, taŋ tama Abraham gê su naŋ sa kêtiam. 19 Mago gêdêŋ taŋ Isaknê sakiŋwaga sêkwê bumata aŋga gaboaŋ e têtap bu sa naŋ, 20 gejobwaga bôcŋa aŋga Gerar sêsôm Isaknê gejobwaga bôcŋa gebe “Bu tonec aêacma.” Tec eŋ kêsam bumata tau gebe “Esek,” * gebe êsêac sêsôm eŋ. 21 Ma êsêac sêkwê bumata teŋ kêtiam ma sêsôm tauŋ kêtu bu tonaŋŋa amboac tonaŋgeŋ. Tec eŋ kêsam bumata tau gebe “Sitna.” ** 22 Ma eŋ gêwi gamêŋ tônê siŋ ma kêkwê bumata wakuc teŋ. Êsêac sêsôm tauŋ kêtu bu tonaŋŋa atom, tec kêsam ŋaê gebe “Rehobot,” + ma kêsôm gebe “Galoc Apômtau kêkêŋ ŋasawa gêdêŋ aêac gebe tatu taêsam aŋga gamêŋ tau.”

23 Aŋga ônê Isak jakêpi Ber-Seba. 24 Ma Apômtau geoc tau lasê gêdêŋ eŋ gêdêŋ gêbêc tonaŋ ma kêsôm gebe “Tamam Abraham nê Anôtô aê. Ôtêc taôm atom gebe aê jawiŋ aôm ma gabe janam mec aôm to jakêŋ nêm wakuc têtu taêsam kêtu ŋoc sakiŋwaga Abrahamŋa.” 25 Ma Isak gêboa altar teŋ sa ma awa gêjac Apômtaunê ŋaê, go gê becobo. Ma Isaknê sakiŋwaga sêkwê bumata teŋ.

Isak agêc Abimelek sêmoatiŋ poac

26 Go Abimelek aŋga Gerar gêdêŋ eŋ gêja. Nê ŋac Ausat to nê siŋwaganêŋ ŋac ŋamataŋa Pikol sêwiŋ eŋ. 27 Isak kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac têmtac gedec aê, tec ajanda aê aŋga nêm gamêŋ ma galoc amêŋ kêtu ageŋŋa.” 28 Êsêac sêsôm gebe “Aêac alic gêc awêgeŋ gebe Apômtau gêwiŋ aôm, tec taêŋ gêjam gebe awiŋ aôm ma tatôc lemeŋ ma tamoatiŋ poac êndêŋ tauŋ, 29 gebe aôm ôŋgôm aêac sec atom êtôm aêac amoasac aôm atom ma agôm aôm ŋajamgeŋ e asakiŋ aôm tobiŋmalôgeŋ gôêc gômôêŋ. Apômtaunê mec kêpi aôm sugac.” 30 Tec Isak geno moasiŋ gêdêŋ êsêac seŋ to sênôm. 31 Gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ ac dêdi ma têtôc lemeŋ gêdêŋ tauŋ ma Isak kejoŋ êsêac ma êsêac seboŋ tauŋ tobiŋmalôgeŋ.

32 Gêdêŋ bêc tonaŋ Isaknê sakiŋwaga dêdêŋ eŋ sêja ma sêkêŋ ŋawae gêdêŋ eŋ kêtu bumata, taŋ sêkwê naŋŋa, ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêac atap bu sa.” 33 Eŋ kêsam bumata tau gebe “Siba,” ŋam gebe Tatôc lemeŋ. Kêtu tonaŋŋa malac ŋaê gebe Ber-Seba * e mêŋgêdêŋ galoc.

34 Esaunê jala kêtu 40 ma eŋ gêjam ŋac gamêŋ Hetŋa Beri nê latuo Judit to ŋac Hetŋa Elon nê latuo Basemat têtu ênê awê agêc. 35 Ma êsêagêc sêgôm Isak agêc Rebeka nêŋ ŋalêlôm ŋawapac sec.
Esek ŋam gebe Kisa.
,
Sitna ŋam gebe Siŋ.
,
+ Rehobot ŋam gebe Ŋasawa.
,
Ber-Seba ŋam gebe Bumatata têtôc lemeŋŋa. Alic 21:31.


Copyright information for `JAE