Genesis 28

Jakob gêdi gêja gamêŋbôm

Go Isak gêmôêc Jakob ma gêjam mec eŋ, go kêjatu eŋ ma kêsôm gebe “Ônam awê gamêŋ Kanaanŋa teŋ êtu nêm awê atomanô. Ôndi ôêc ôna Mesopotamia ôndêŋ tênam tama Betuel nê andu ma ônam awê teŋ aŋga tênamnê luŋac Laban nê latuionêŋ. Ŋajaŋa ŋatau Anôtô ênam mec aôm gebe ôtap gôlôac wakuc sa e ôtu taêsam ma ôtu lau tom-tom. Eŋ êkêŋ Abrahamnê mec ŋanô êndêŋ aôm to nêm wakuc, gebe nom, taŋ Anôtô kêkêŋ gêdêŋ Abraham ma aôm gômoa amboac ŋac jaba naŋ, êtu aômnêm gêŋ.” Amboac tonaŋ Isak kêsakiŋ Jakob gêja Mesopotamia gêdêŋ ŋac Aramŋa Betuel latu Laban, Esau agêc Jakob teneŋi Rebeka nê luŋac.

Esau gêjam awê teŋ

Esau gêlic gebe Isak gêjam mec Jakob ma kêsakiŋ eŋ gêja Mesopotamia gebe ênam awê aŋga ônê ma gêdêŋ taŋ gêjam mec eŋ naŋ, kêjatu eŋ gebe “Ônam awê gamêŋ Kanaan ŋa teŋ êtu nêm awê atomanô,” ma Jakob taŋa wamu tama agêc têna ma gêc gêja Mesopotamia. Tec Esau kêjala gebe tama Isak gêlic lauo gamêŋ Kanaanŋa ŋajam atom ma Esau gêdêŋ Ismael gêja ma gêjam Abraham latu Ismael latuo, Nebajot luo Mahalat kêtu ênê awê gêwiŋ awêlu, taŋ eŋ gêjam su naŋ.

Jakob gêc mê aŋga Betel

10 Jakob gêdi aŋga Ber-Seba kêsêlêŋ kepeŋ Haran gêja 11 e kêsa ŋasawa teŋ jagêc gebe oc kêsêp su. Eŋ kêkôc poc, taŋ sêc gamêŋ tonaŋ naŋ, ŋateŋ gedeŋ kêtu nê kwalim ma kêsa tau sic gebe ênêc bêc. 12 Ma gêc mê gebe têcwale teŋ kêkô nom ma ŋatêpôê jadiŋgeŋ undambê. Ma Anôtônê aŋela sêpi-sêsêp sêmoa têc. 13 Ma gêlic Apômtau kêkô têcôŋa ma kêsôm gebe “Apômtau, tamamagêc Abraham agêc Isak nêŋ Anôtô aê. Nom, taŋ gôêc naŋ, aê gabe jakêŋ êndêŋ aôm to nêm wakuc. 14 Ma aômnêm wakuc oc ŋanô lasê têtôm gaŋac gwêcŋa ma sêlaiŋ tauŋ sêmu gamêŋ oc kêsêp to oc kêpi ma gamêŋ gêmu kêsêp to gêmu kêpiŋa sêna ma aôm to nêm wakuc nêm mec ŋamoasiŋ êmoasiŋ gôlôac to gôlôac êtôm nom ŋagamêŋgeŋ êna. 15 Gôlicgac me, aê gawiŋ aôm ma gabe jajop aôm êtôm nêm lêŋ ôsaŋa samobgeŋ ma gabe jawê aôm e ômu ômôêŋ gamêŋ tonec êtiam, gebe aê jawi aôm siŋ atom e jaŋgôm biŋ, taŋ gajac mata gêdêŋ aôm naŋ ŋanô êsa acgom.” 16 Jakob gêc bêc e mata gêlac ma kêsôm gebe “Biŋŋanôgeŋ, Apômtau gêmoa gamêŋ tonecgoc ma aê gajam kauc.” 17 Ma eŋ kêtêc tau ma kêsôm gebe “Gamêŋ tonec gamêŋ dabuŋgoc. Anôtô tau nê andu ma undambê ŋasacgêdô tonec.”

18 Gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ Jakob gêdi sa ma gêjac poc, taŋ gedeŋ kêtu nê kwalim naŋ, sa kêkô kêtu ŋabelo ma kêkêc niptêkwi kêpi poc tau. 19 Eŋ kêsam gamêŋ tau ŋaê gebe Betel. * Gêmuŋgeŋ sêsam malac tonaŋ ŋaê gebe Lus. 20 Ma Jakob gêjac mata biŋ amboac tonec gebe “Anôtô embe êwiŋ aê ma ejop aê aŋga intêna, tec jasa nec, ma êkêŋ mo aê janiŋ to ŋakwê aê jasôŋa êndêŋ aê 21 e jaô lasê tamocnê andu tobiŋmalôgeŋ êtiam, go Apômtau êtu ŋoc Anôtô. 22 Poc tonec gajac sa kêkô kêtu ŋabelo êtu Anôtônê andu. Ma gêŋ samob, taŋ aôm ôkêŋ êndêŋ aê naŋ, aê jakêŋ gêŋ 10 - 10 ŋateŋ ŋanô - teŋ ŋanô êtômgeŋ êmu êndêŋ aôm êwac.”
Betel ŋam gebe Anôtônê andu.


Copyright information for `JAE