Genesis 29

Jakob gêjam sakiŋ Laban gêjô Rahel agêc Lea

Go Jakob gêdi ma kêsêlêŋ e gêô lasê lau oc kêpiŋa nêŋ gamêŋ. Mata geso gamêŋ, tec gêlic bumata teŋ kêpoac kôm ma domba toŋ têlêac sêc ŋagala gebe domba têtap nêŋ bu sa aŋga bumata tau. Poc kapôêŋ kêgadê bumata tau. Domba ŋatoŋ samob embe sêpi tageŋ su, go ŋagejobwaga sêôc poc su aŋga bumata ma sêkêŋ bu êndêŋ domba sênôm. Su, go sêkêŋ poc êmu ŋamala naêŋgandê bu auc êtiam.

Ma Jakob kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “O ŋoc lasitêwaiac, amac aŋga ondoc.” Êsêac sêsôm gebe “Aêac aŋga Haran.” Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac ajala Nahor latu Laban me masi.” Êsêac sêsôm gebe “Aêac ajala eŋgac.” Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Eŋ gêmoa ŋajam me masi.” Êsêac sêsôm gebe “Gêmoa ŋajam. Ôlic eŋ latuo Rahel gêmêŋ gêwiŋ domba.” Eŋ kêsôm gebe “Amboac ondoc, oc kêkô ŋaluŋ, tec bôc sêsô sapa sêna atomgeŋ, akêŋ bu êndêŋ êsêac, go aêc ana gebe sêniŋ gêgwaŋmaŋ.” Mago êsêac sêsôm gebe “Aêac atôm atom tageŋ. Domba ŋatoŋ samob sêpi tageŋ acgom, go aôc poc su aŋga bumata ma akêŋ bu êndêŋ domba sênôm.”

Eŋ gêjam biŋgalôm gêwiŋ êsêac gêmoa, ma Rahel gêô lasê gêwiŋ tamanê domba gebe eŋ gejob êsêac. 10 Jakob gêlic sa laŋgwa Laban nê latuo Rahel to nê domba, go gêja gêôc poc su aŋga bumata ma kêkêŋ bu gêdêŋ sa laŋgwa Laban nê domba sênôm. 11 Go Jakob kêlêsôp Rahel ma kêtaŋ lasê. 12 Go Jakob gêwa tau sa gêdêŋ Rahel gebe “Tamamnê gôlôacnêŋ teŋ aê, gebe tinoc Rebeka.” Tec Rahel kêlêti jakêsôm ŋawae gêdêŋ tama.

13 Laban gêŋô luo latu Jakob ŋawae ma kêlêti gebe êkôc eŋ sa. Eŋ kêmbôêŋ to kêlêsôp eŋ, go gêwê eŋ kêsô nê andu. Jakob gêjac nê lêŋ samob ŋamiŋ gêdêŋ Laban 14 ma Laban kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Biŋŋanô, aêŋoc ŋatê ŋagêdô aôm.” Ma Jakob gêmoa gêwiŋ eŋ ajôŋ teŋ.

15 Go Laban kêsôm gêdêŋ Jakob gebe “Aôm aŋga ŋoc gôlôacnêŋ, tec ônam sakiŋ aê ŋaôma me. Ôsômmaŋ, jakêŋ ŋagêjô amboac ondoc êndêŋ aôm êjô nêm kôm.” 16 Ma Labannê latuoagêc sêmoa, awêsêganê ŋaê gebe Lea ma awê sauŋ nê gebe Rahel. 17 Lea laŋôanô tutuc, mago Rahel ôli to laŋôanô latu- latu. 18 Ma Jakob têtac gêwiŋ Rahel, tec eŋ kêsôm gebe “Aê gabe janam sakiŋ aôm jala 7 êjô latômo sauŋ Rahel su.” 19 Laban kêsôm gebe “Jakêŋ eŋ êndêŋ aôm oc ŋajam êlêlêc jakêŋ eŋ êndêŋ ŋac jaba teŋ su. Amboac tonaŋ ômoa ôwiŋ aê.” 20 Tec Jakob gêjam sakiŋ jala 7 kêtu Rahelŋa. Eŋ têtac gêwiŋ eŋ ŋanô, tec gêlic ŋasawa tonaŋ kêtôm bêc luagêcgeŋ.

21 Go Jakob kêsôm gêdêŋ Laban gebe “Ôkêŋ ŋoc awê êndêŋ aê gebe jamoa jawiŋ eŋ gebe ŋoc têm gêbacnê.” 22 Ma Laban kêkalem lau malacŋa samob sêpi tageŋ ma geno moasiŋ teŋ. 23 Mago gêdêŋ kêtulala eŋ kêkôc latuo Lea ma gêwê eŋ gêdêŋ Jakob gebe êmoa êwiŋ eŋ. 24 (Laban kêkêŋ nê sakiŋwagao Silpa gêdêŋ latuo Lea gebe ênam sakiŋ eŋ.) 25 Ma gêdêŋ bêbêcgeŋ Jakob gêlic gebe Lea. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ Laban gebe “Aôm gôgôm aê amboac ondoc. Aê gajam sakiŋ aôm kêtu Rahel ŋa atom me. Aôm kôsau aê kêtu asageŋŋa.” 26 Laban gêjô eŋ awa gebe “Aêacma mêtê gebe awê sauŋ ênam ŋac êmuŋ awêsêga nec gêc atom. 27 Agêc amoa awiŋ taôm e woke tonec êmbacnê, * go aêac akêŋ awê teŋ êndêŋ aôm êwiŋ. Ma aôm ônam sakiŋ aê jala 7 êtiam êjô awê tau.” 28 Jakob gêlic ŋajam ma agêc sêmoa sêwiŋ tauŋ e woke tau gêbacnê, go Laban kêkêŋ latuo Rahel gêdêŋ eŋ gêjam. 29 (Laban kêkêŋ nê sakiŋwagao Bilha gêdêŋ latuo Rahel gebe ênam sakiŋ eŋ.) 30 Ma Jakob gêmoa gêwiŋ Rahel amboac tonaŋgeŋ ma têtac gêwiŋ Rahel kêlêlêc Lea su. Ma eŋ gêjam sakiŋ Laban jala 7 gêwiŋ.

Jakobnê wakuc

31 Apômtau gêlic gebe Jakob têtac gedec Lea, tec kêkêŋ eŋ kêkêkam ŋapalê. Mago Rahel eŋ awê kapoac. 32 Ma Lea taê ma kêkôc ŋapalê ŋac ma gê ênê ŋaê gebe Ruben gebe eŋ kêsôm gebe”Apômtau mata gê ŋoc gêŋ wapac ma galoc ŋoc akweŋ oc têtac êwiŋ aê.” 33 Eŋ taê kêtiam ma kêkôc ŋapalê ŋac teŋ ma kêsôm gebe “Apômtau gêŋô su gebe têtac gedec aê, tec kêkêŋ latuc tonec gêwiŋ.” Ma gê ênê ŋaê gebe Simeon. 34 Eŋ taê - kêtiam ma kêkôc ŋapalê ŋac teŋ ma kêsôm gebe “Galoc ŋoc akweŋ êsap aê tôŋ gebe aê kakôc ênê latui têlêac.” Kêtu tonaŋŋa eŋ gê ênê ŋaê gebe Lewi. 35 Ma eŋ taê kêtiam ma kêkôc ŋapalê ŋac teŋ ma kêsôm gebe “Galoc aê gabe jalambiŋ Apômtau.” Kêtu tonaŋŋa eŋ gê ênê ŋaê gebe Juda. Go kêkôc gôlôac kêtiam atom.
Lau tonaŋ sêlic nêŋ om awê to ŋacŋa woke samuc teŋ.


Copyright information for `JAE