Genesis 33

Jakob agêc Esau sê wama tauŋ

Ma Jakob gêôc mataanô sa e gêlic Esau to lau 400 sêwiŋ eŋ sêmêŋ. Tec eŋ gêjac sam nê gôlôac gêdêŋ Lea agêc Rahel to sakiŋwagao luagêc. Ma eŋ kêkêŋ sakiŋwagaoagêc to nêŋ gôlôac sêkô ŋamata. Lea to nê gôlôac têdaguc, ma Rahel agêc Josep sêkô êsêac samob ŋamu. Eŋ tau gêwê êsêac ac têtu oloŋ-oloŋ sêja. Eŋ gewec e jakêtap labôc kêtu dim 7 e jagêjac têwa sa.

Mago Esau kêlêti gêdêŋ eŋ jagêlô eŋ tôŋ to kêmbôêŋ eŋ kêsêp gêsutêkwa, ma kêlêsôp eŋ alianô. Ma agêc têtaŋ. Gêdêŋ taŋ Esau gêôc mataanô sa e gêlic lauo to gôlôac naŋ, eŋ kêsôm gebe “Asa lau, tec sêwiŋ aôm.” Ma Jakob kêsôm gebe “Gôlôac, taŋ Anôtô kêkêŋ êsêac kêtu êmoasiŋ nêm sakiŋwagaŋa naŋ.” Ma sakiŋwagaoagêc to nêŋ gôlôac mêŋtêdabiŋ ma sewec. Go Lea to nê gôlôac mêŋtêdabiŋ ma sewec amboac tonaŋgeŋ. Gocgo Josep agêc Rahel mêŋtêdabiŋ ma sewec têtu ŋamu. Ma Esau kêsôm gebe “Aôm taêm gêjam biŋ amboac ondoc kêpi toŋ kapôêŋ, taŋ gadac naŋ.” Jakob gêjô eŋ awa gebe “Aê gabe ŋoc ŋatau êlic aê ŋajamŋa.” Mago Esau kêsôm gebe “O lasicenec, aêŋoc gêŋ kêtôm aê. Ôkôc nêm gêŋmaŋ.” 10 Jakob kêsôm gebe “O masi. Aôm embe ôlic aê ŋajam, go ôkôc gêŋ tonaŋ aŋga aêŋoc gebe aê galic laŋômanô e kêtôm galic Anôtô tau laŋôanô gebe aôm kôkôc aê sa ŋajamgeŋ. 11 Aê jateŋ aôm gebe ôkôc gêŋ, taŋ kakêŋ gêdêŋ aôm gêwac naŋ, gebe Anôtô kêmoasiŋ aê ŋanôgeŋ ma kakoc ŋoc gêŋ kêtôm aê su.” Eŋ kêpiŋkap Esau amboac tonaŋ e kêkôc gêŋ tau su.

12 Go Esau kêsôm gebe “Ajôc, dandimaŋ ma tasêlêŋ. Aê jasêlêŋ jamuŋ aôm.” 13 Ma Jakob kêsôm gebe “O ŋoc ŋatau, aôm gôlicgac gebe gôlôac têtu kapôêŋ su atom ma aê gaê go domba to bulimakao toŋalatu naŋ. Embe sensoc êsêac sêsêlêŋ ec baliŋ sêŋgôm bêc tageŋ, ŋatoŋ samucgeŋ oc sênaŋa. 14 Amboac tonaŋ, ŋoc ŋatau, ôsêlêŋ ômuŋ aêac. Aê jawê bulimakao malô-malôgeŋ jandaŋguc êtôm bôc to gôlôac ŋasec-ŋasec sêkêŋ aê e wacjaô lasê ŋoc ŋataunê gamêŋ Seir.”

15 Tec Esau kasôm gebe “Aê jawi lau, taŋ sêwiŋ aê naŋ, ŋagêdô siŋ sêwiŋ aôm.” Mago eŋ kasôm gebe “Sêwiŋ aêac êtu ageŋŋa. Ŋoc ŋatau, embe ôlic aê ŋajam, go êtôm.” 16 Tec Esau kêkac tau ôkwi gêdêŋ bêc tonaŋgeŋ gêmu gêja Seir kêtiam. 17 Ma Jakob kêsêlêŋ jagêô lasê Sukot * ma kêkwê nê andu teŋ, ma gêjam bec kêtu nê bôcŋa. Kêtu tonaŋŋa eŋ kêsam gamêŋ tau gebe Sukot.

18 Go Jakob toôli samucgeŋ gêô lasê malac Sikem, taŋ gêc gamêŋ Kanaan naŋ. Eŋ kêsêlêŋ aŋga Mesopotamia gêmêŋ ma gêjam nê bec kêkô malac ŋamagê. 19 Ma eŋ gêjam ôli nom, taŋ nê bec kakô naŋ, aŋga Sikem tama Hamor latuinêŋ. Eŋ gêjam ôli ŋa mone 100. 20 Aŋga tonaŋ eŋ gêboa altar teŋ sa ma kêsam altar tau gebe Anôtô, Israelnêŋ Anôtô eŋ.
Sukot ŋam gebe Bec.


Copyright information for `JAE