Genesis 34

Siŋ kêsa Sikem

Bêc teŋ Lea latuo Dina, taŋ Jakob kêka lasê naŋ, kêsêlêŋ gebe êlic lauo gamêŋ tonaŋŋa. Ma ŋac gamêŋ Hibŋa teŋ, taŋ kêtu gamêŋ ŋatau naŋ, Hamor latu Sikem, gêlic eŋ ma gêlô eŋ tôŋ ma gêmoa gêwiŋ eŋ e gêgôm eŋ kêtu sec. Mago nê ŋalêlôm kêsap Jakob latuo Dina tôŋ. Eŋ têtac gêwiŋ ŋapalêo tau ma kêsôm biŋ ŋajamgeŋ gêdêŋ eŋ. Tec Sikem kêsôm gêdêŋ tama Hamor gebe “Ômansaŋ biŋ gebe ŋapalêo tonaŋ êtu ŋoc awê.” Ma Jakob gêŋô gebe eŋ gêgôm latuo Dina kêtu sec. Tageŋ latui sejop bôc sêmoa kôm, tec Jakob gêjam tau tôŋ e êsêac sêmu sêmêŋ acgom. Ma Sikem tama Hamor gêdêŋ Jakob gêja gebe ênam biŋgalôm êwiŋ eŋ. Jakob latui aŋga kôm sêmêŋ ma sêŋô biŋ tau ŋawae e gegeŋ êsêac sa ma têntac ŋandaŋ ŋanô gebe Sikem gêgôm sec gêdêŋ Israel ma gêmoa gêwiŋ Jakob latuo, gebe lau teŋ sêŋgôm gêŋ amboac tonaŋ atomanô.

Mago Hamor gêjam biŋgalôm gêwiŋ êsêac ma kêsôm gebe “Latucnê ŋalêlôm gêwiŋ latômo samucgeŋ, tec gabe jateŋ aôm ôkêŋ eŋ êndêŋ eŋ êtu êna awê. Tanam tauŋmaŋ. Amac akêŋ latômio êndêŋ aêac ma akôc aêac latuŋio êjô. 10 Amoa awiŋ aêac atu têlê. Ma gamêŋ êtu amacnêm gamêŋ. Amoa gamêŋ tau ma atulu gêŋ e atu lau tolêlôm.” 11 Ma Sikem kêsôm biŋ gêdêŋ awê tama to lui gebe “Alic aê ênac matemanô ŋajammaŋ. Ma gêŋ samob, taŋ ateŋ aŋga aêŋoc naŋ, aê gabe jakêŋ êndêŋ amac. 12 Amac embe ajatu ŋaôli kapôêŋ sec to awalauŋ, oc jakêŋ êtôm tê ajatu nêgeŋ. Tageŋ akêŋ ŋapalêo tau êtu ŋoc awê.”

13 Jakob latui sêjô Sikem agêc tama Hamor aweŋ sêbanac biŋgeŋ gebe eŋ gêgôm luŋio Dina kêtu sec. 14 Êsêac sêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Aêac atôm atom gebe akêŋ luŋio êndêŋ ŋac samuc teŋ, taŋ sêsa eŋ atom naŋ. Biŋ amboac tonaŋ êŋgôm aêac majeŋ. 15 Aŋgôm biŋ tonec êtu tôŋ êmuŋ acgom, gebe asa nêm ŋacwaga samob e amac mêŋatôm aêac acgom, go aêac alôc êndêŋ nêm biŋ 16 ma akêŋ latuŋio êndêŋ amac ma aêac akôc amac latômio to amoa awiŋ e tatu laum tageŋ. 17 Mago amac embe akêŋ taŋem ma biŋ ma asa taôm atom, go aêac akôc latuŋio su ma aêc ana.”

18 Êsêacnêŋ biŋ tonaŋ kêmoasiŋ Hamor agêc Hamor latu Sikem. 19 Ma ŋac wakuc tau gêgôm gêŋ tau ŋanô kêsa sebeŋ gebe eŋ têtac gêwiŋ Jakob latuo. Ŋac tau nê gôlôac tetoc eŋ sa kêlêlêc nêŋ lau ŋagêdô su. 20 Ma Hamor agêc latu Sikem sêô lasê nêŋ malac ŋasacgêdô ma sêjam biŋgalôm sêwiŋ ŋacwaga malacŋa ma sêsôm gebe 21 “Lau tonaŋ sê sêlêb gêdêŋ aêac, Amboac tonaŋ alôc gebe sêmoa aêacnêŋ gamêŋ ma têtulu gêŋmaŋ. Alic acgom, gamêŋ tau kapôêŋ kêtôm êsêac sêŋgôŋŋa. Aêac tanam êsêac latuŋio ma takêŋ nêŋ latuŋio êndêŋ êsêac sênam. 22 Tageŋ êsêac oc sêmoa aêac ŋaluŋ tatu laum tageŋ atom, aêac talôc sa gebe êsêacnêŋ biŋ tecenec êtu tôŋ acgom gebe Tasa nêŋ ŋacwaga samob êtôm êsêac sêsa tauŋ naŋ. 23 Ma êsêacnêŋ bulimakao to waba ma bôc samob oc têtu aêacnêŋ atom me. Tageŋ tecenec gebe talôc êndêŋ êsêacnêŋ biŋ, go êsêac sêmoa sêwiŋ aêac.” 24 Ma êsêac samob, taŋ sêsô-sêsa ênê malac ŋasacgêdô sêmoa naŋ, sêkêŋ taŋeŋ Hamor agêc latu Sikem nêŋ biŋ. Ma sêsa ŋacwaga samob, taŋ sêsô-sêsa ênê malac ŋasacgêdô sêmoa naŋ.

25 Gêdêŋ ŋabêc kêtu têlêac kamoc kêtuŋ êsêac. Tec Jakob latuagêc Simeon agêc Lewi, Dinanê luŋacagêc, sêkôc nêŋ siŋ ma kelecgeŋ sêja malac jasêjac ŋacwaga samob êndu. 26 Êsêac sêjac Hamor agêc latu Sikem ŋa siŋ amboac tonaŋgeŋ, ma sêkôc Dina su aŋga Sikemnê andu ma sêc sêja. 27 Ma Jakob latui sêjac lau gêmac ma sêjaŋgo waba malac tonaŋŋa su gebe êsêac sêgôm luŋio kêtu sec. 28 Êsêac sêjaŋgo nêŋ domba to bulimakao ma doŋki ma gêŋ, taŋ sêmoa malaclêlôm to kôm naŋ su. 29 Êsêac sêkôc waba samob ma nêŋ gôlôac ŋasec-ŋasec samob to nêŋ lauo ma sêwê êsêac sêc sêja ma sêjam geŋgeŋ gêŋ samob, taŋ gêc nêŋ andu naŋ. 30 Ma Jakob kêsôm gêdêŋ Simeon agêc Lewi gebe “Amagêc akalem gêŋ togêjô kêpi aê, gebe êŋgôm lau gamêŋ tonaŋŋa, lau Kanaan to Perisŋa, têntac sec êndêŋ aê êtu amacŋa. Aêŋoc lau luagêcgeŋgoc. Êsêac embe sêmbiŋ tauŋ tôŋ êtu sênac siŋ êndêŋ aêŋa, oc senseŋ aê tauc to ŋoc gôlôac samucgeŋ su tanaŋa.” 31 Mago êsêagêc sêjô eŋ awa gebe “Eŋ êŋgôm luŋio amboac mockaiŋo teŋ me.”

Copyright information for `JAE