Genesis 35

Anôtô gêjam mec Jakob aŋga Betel

Anôtô kêsôm gêdêŋ Jakob gebe “Ajôc, ôndi ôpi Betel ôna naôŋgôŋ ônê ma ômboa altar teŋ sa êndêŋ Anôtô, taŋ geoc tau lasê gêdêŋ aôm gêdêŋ taŋ gôêc têwam Esau su naŋ.” Tec Jakob kêsôm gêdêŋ nê gôlôac to lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, gebe “Awi anôtôi gwam, taŋ sêc amacŋa naŋ, siŋ to akwasiŋ nêm ŋatêmui samob su ma asô nêm ŋakwê wakuc. Su, go aêac dandi tapi Betel tana. Ma aê jamboa altar sa êndêŋ Anôtô, taŋ kêkêŋ taŋa aê gêdêŋ bêc, taŋ gamoa toŋoc ŋalêlôm ŋatutucgeŋ ma mêŋgêwiŋ aê aŋga intêna samob, taŋ aê kasa naŋ.” Go êsêac sêkêŋ anôtôi gwam samob, taŋ sêc êsêacŋa naŋ, gêdêŋ Jakob to salasa, taŋ geŋ kaleŋ taŋeŋlauŋ naŋ, ma Jakob kêsuŋ gêŋ tau auc gêc kamem, taŋ kêkô Sikem ŋagala naŋ ŋalabu.

Go êsêac dêdi. Ma Anôtô gêgôm lau malac ŋamagê- magêŋa samob têtêc tauŋ e sêjanda Jakob latui atom. Ma Jakob to nê lau samob sêô lasê Lus (Betel tau tonaŋ), taŋ gêc gamêŋ Kanaanŋa. Ma aŋga tônê eŋ gêboa altar teŋ sa ma kêsam gamêŋ tau gebe “El-Betel,” * gebe Anôtô geoc tau lasê gêdêŋ eŋ aŋga tônê gêdêŋ taŋ eŋ gêc têwa su naŋ. Ma Rebekanê jaomwagao Debora gêmac êndu ma sêsuŋ eŋ gêc kamem, taŋ kêkô Betel ŋalabu naŋ, ŋaajuŋ. Ma êsêac sêsam ka tau gebe “Kamem Taŋiboa.”

Ma Anôtô geoc tau lasê gêdêŋ Jakob kêtiam gêdêŋ taŋ eŋ aŋga Mesopotamia gêmêŋ naŋ gêjam mec eŋ. 10 Ma Anôtô kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aômnêm ŋaê Jakob, mago sêsam aôm gebe Jakob êtiam atom, sêsam aômnêm ŋaê gebe Israel.” Tec sêsam eŋ gebe Israel. 11 Ma Anôtô kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “ Ŋajaŋa ŋatau Anôtô aê. Ôka gôlôac lasê e têtu lau taêsam. Laum kapôêŋ teŋ ma lau toê-toê sêsa aŋga aômnêm. Ma kiŋ sêsa aŋga aômnêm amboac tonaŋgeŋ. 12 Nom, taŋ kakêŋ gêdêŋ Abraham agêc Isak naŋ, aê gabe jakêŋ êndêŋ aôm to gabe jakêŋ nom tau êndêŋ nêm wakuc, taŋ sêsa sêndaŋguc aôm naŋ.” 13 Go Anôtô gêwi gamêŋ, taŋ gêjam biŋgalôm gêdêŋ eŋ naŋ, siŋ kêpi lôlôc gêja. 14 Ma Jakob kêsuŋ alê teŋ sa kêtu ŋabelo kêkô gamêŋ, taŋ Anôtô gêjam biŋgalôm gêdêŋ eŋ naŋ. Alê poc tau eŋ kêkêc wain kêpi kêtu da ma kêkêc niptêkwi kêpi. 15 Ma Jakob kêsam gamêŋ Anôtô gêjam biŋgalôm gêwiŋ eŋŋa tau gebe Betel.

Rahel gêmac êndu

16 Go êsêac dêdi aŋga Betel. Ac sêsêlêŋ têdabiŋ Eprat ma ŋapalê kêtuŋ Rahel secanô. 17 Gêdêŋ taŋ ŋandaŋ kêtuŋ eŋ ŋanô naŋ, ênê jaomwagao kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôtêc taôm atom. Aôm ôkôc ŋapalê ŋac teŋ êtiam.” 18 Mago gêdêŋ taŋ kêdabiŋ gebe awa êtu dambê ma êmac êndu naŋ, eŋ gê ênê ŋaê gebe Benoni. * Mago nê tama kêsam eŋ gebe Benjamin. ** 19 Ma Rahel gêmac êndu. Ac sêsuŋ eŋ gêc intêna Epratŋa (ŋaê teŋ gebe Betlehem) ŋatali. 20 Ma Jakob kêsuŋ alê poc teŋ kêkô sêô ŋaô. Alê tau kêtu Rahelnê sêô ŋabelo, taŋ kêkô e gêdêŋ galoc. 21 Go Israel gêdi ma gêjam nê bec kêkô andu soso Ederŋa ŋamakeŋ.

Jakobnê wakuc

22 Gêdêŋ taŋ Jakob gêŋgôŋ gamêŋ ônê naŋ, Ruben gêja gêmoa gêwiŋ tênanê anao Bilha. Ma Jakob gêŋô biŋ tau ŋawae.

Jakob latui 12.
23 Lea latui gebe Ruben (Jakobnê ŋacsêga), Simeon, Lewi, Juda, Isakar ma Sebulon. 24 Rahel latu gebe Josep agêc Benjamin. 25 Rahelnê sakiŋwagao Bilha latui gebe Dan agêc Naptali. 26 Leanê sakiŋwagao Silpa latui gebe Gad agêc Aser. Jakob latui tau tonaŋ, teneŋi sêkôc êsêac aŋga Mesopotamia.

Isak gêmac êndu

27 Ma Jakob gêô lasê tama Isak aŋga Mamre (me Kiriat-Arba, ŋaê teŋ gebe Hebron) Abraham agêc Isak nêŋ gamêŋ sêmoaŋa. 28 Isaknê jala kêtu 180. 29 Ma katu gêwi eŋ siŋ e gêmac êndu, go sêkêŋ eŋ gêc gêwiŋ nê lau. Eŋ kêtu ŋamalacanô su ma ênê jala gêbacnê tomalageŋ. Ma latuagêc Esau agêc Jakob sêsuŋ eŋ.
El-Betel ŋam gebe Anôtô taŋ gêmoa Betel.
,
Benoni ŋam gebe Ŋoc ŋandaŋ latu.
,
Benjamin ŋam gebe Moasiŋ latu.


Copyright information for `JAE