Genesis 36

Esaunê wakuc

Esau (nê ŋaê teŋ gebe Edom) nê wakuc tau tonec. Esau gêjam lauo aŋga lau gamêŋ Kanaanŋa latuŋio nêŋ. Ŋac gamêŋ Hetŋa Elon latuo Ada ma Ana latuo Oholibama. Ana eŋ ŋac gamêŋ Hibŋa Sibeon latu. Ma Ismael latuo Basemat, Nebajot luo eŋ. Ma Ada kêkôc Esau latu Elipas ma-Basemat kêkôc Reuel. Ma Oholibama kêkôc Jeus, Jalam ma Kora. Esau latui tau tonaŋ, taŋ teneŋi sêkôc êsêac aŋga gamêŋ Kanaan.

Go Esau kejoŋ nê lauo ma latuio to ŋac ma nê lau samob, nê bulimakao to nê bôc samob ma nê waba, taŋ kêtap sa gêdêŋ taŋ eŋ gêmoa gamêŋ Kanaan naŋ, ma gêc lasi Jakob su gêja gamêŋ jaêc. Gebe êsêagêcnêŋ waba taêsam ŋasec, tec êsêagêc têtôm gebe sêmoa sêwiŋ tauŋ atom ma gamêŋ, taŋ êsêagêc sêmoa naŋ, kêtôm gebe êlôm nêŋ bôc atom. Kêtu tonaŋŋa Esau jagêŋgôŋ gamêŋ lôcŋa Seir. (Esaunê ŋaê teŋ gebe Edom.)

Lau Edom tameŋi Esau, taŋ gêŋgôŋ gamêŋ lôcŋa Seir naŋ, nê wakuc tau tonec. 10 Esau latui nêŋ ŋaê tau tonec gebe Esaunê awê Ada latu Elipas, Esaunê awê Basemat latu Reuel. 11 Elipas latui Teman, Omar, Sepo, Gatam ma Kenas. 12 (Esau latu Elipas nê awê teŋ gebe Timna. Eŋ kêkôc Elipas latu Amalek.) Esaunê awê Ada latui tau tonaŋ. 13 Reuel latui tau tonec gebe Nahat, Sera, Sama ma Misa. Esaunê awê Basemat latui tau tonaŋ. 14 Esaunê awê Sibeon latu Ana latuo Oholibama nê latui tonec. Eŋ kêkôc Esau latui Jeus, Jalam ma Kora.

15 Esau latuinêŋ kasêga tonec. Esaunê ŋacsêga Elipas latui tonec gebe kasêga Teman, Omar, Sepo, Kenas, 16 Kora, Gatam ma Amalek. Elipasnê kasêga êsêac, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ Edom. Ada latui êsêac. 17 Esau latu Reuel latui tonec gebe kasêga Nahat, Sera, Sama ma Misa. Reuelnê kasêga êsêac, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ Edom. Esaunê awê Basemat latui êsêac. 18 Esaunê awê Oholibama latui tonec gebe Jeus, Jalam ma Kora. Esaunê awê Ana latuo Oholibama kêkôc kasêga tonaŋ. 19 Esau (nê ŋaê teŋ gebe Edom) latui to nêŋ kasêga tonaŋ.

Seirnê wakuc

20 Ŋac gamêŋ Horŋa Seir latui, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ tonaŋ naŋ, tonec gebe Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21 Dison, Eser ma Disan. Seir latui êsêac, taŋ têtu lau gamêŋ Horŋa nêŋ kasêga aŋga gamêŋ Edom. 22 Lotan latui tau tonec gebe Hori agêc Heman. Lotan luo Timna. 23 Sobal latui tau tonec gebe Alwan, Manahat, Ebal, Sepo ma Onam. 24 Sibeon latui tau tonec gebe Aia agêc Ana. Eŋ Ana, taŋ katap bumata ŋandaŋ sa gêdêŋ taŋ gejob tama Sibeon nê doŋki aŋga gamêŋ sawa. 25 Ananê gôlôac tonec gebe Dison agêc Oholibama, Ana latuo. 26 Dison latui tonec gebe Hemdan, Esban, Itran ma Keran. 27 Eser latui tonec gebe Bilan, Sawan ma Akan. 28 Disan latui tonec gebe Us agêc Aran. 29 Lau gamêŋ Horŋa nêŋ kasêga tau tonec gebe Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30 Dison, Eser ma Disan. Lau gamêŋ Horŋa nêŋ kasêga tonaŋ têtôm êsêacnêŋ gôlôac aŋga gamêŋ Seir.

Kiŋ Edomŋa

31 Kiŋ, taŋ sêjam gôliŋ gamêŋ Edom gêdêŋ têm, taŋ kiŋ teŋ gêjam gôliŋ lau Israel atom tageŋ naŋ, tau tonec. 32 Beor latu Bela gêjam gôliŋ Edom. Ênê malac ŋaê gebe Dinhaba. 33 Bela gêmac êndu ma Sera aŋga Bosra latu Jobab gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. 34 Jobab gêmac êndu ma Husam aŋga lau Teman nêŋ gamêŋ gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. 35 Husam gêmac êndu ma Bedad, taŋ kêku Midian tulu aŋga Moabnêŋ gamêŋ naŋ, latu Hadad gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. Ênê malac ŋaê gebe Awit. 36 Hadad gêmac andu ma Samla aŋga Masreka gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. 37 Samla gêmac êndu ma Saul aŋga Rehobot, taŋ gêc bu Euprat ŋatali naŋ, gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. 38 Saul gêmac êndu ma Akbor latu Bal-Hanan gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. 39 Akbor latu Bal-Hanan gêmac êndu ma Hadar gêjam gôliŋ gêjô eŋ su. Ênê malac ŋaê Pau. Ênê awênê ŋaê Mehetabel. Eŋ Mesahab latuo Matred nê latuo.

40 Esaunê kasêganêŋ ŋaê tau tonec têtôm nêŋ gôlôac to nêŋ gamêŋ sêŋgôŋŋa. Kasêga Timna, Alwa, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenas, Teman, Mibsar, 43 Magdiel, Iram. Edom (ŋaê teŋ gebe Esau, taŋ kêtu Edom tama) nê kasêga tonaŋ kêtôm nêŋ gamêŋ sêŋgôŋŋa aŋga tauŋ nêŋ nom.

Copyright information for `JAE