Genesis 37

Josep to têwai

Jakob gêŋgôŋ gamêŋ Kanaan, gamêŋ, taŋ tama gêŋgôŋ amboac ŋac jaba naŋ. Jakobnê gôlôacnêŋ miŋ tau tonec.

Josepnê jala kêtu 17. Eŋ gejob bôc gamoa gêwiŋ têwai. Eŋ ŋapalê matacgeŋ gêmoa gêwiŋ tamanê lauo Bilha agêc Silpa nêŋ latuŋi. Ma Josep kêdôŋ êsêacnêŋ biŋ keso gêdêŋ tameŋi.
Ma Jakob têtac gêwiŋ Josep kêlêlêc nê gôlôac ŋagêdô su, gebe eŋ gêlic eŋ amboac latu, taŋ kêka eŋ lasê gêdêŋ kêtu ŋamalacanô su. Ma eŋ kêsi êna ŋakwê baliŋ teŋ toŋalêma. Mago gêdêŋ taŋ têwai sêlic gebe tameŋi têtac gêwiŋ eŋ kêlêlêc latui ŋagêdô samob su naŋ, êsêac têntac sec gêdêŋ eŋ ma sêsôm biŋ malô teŋ gêdêŋ eŋ atom.

Gêdêŋ ŋasawa teŋ Josep gêc mê teŋ. Eŋ gajac miŋ biŋ tau gêdêŋ têwai ma êsêac têntac sec ŋanôgeŋ gêdêŋ eŋ. Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Akêŋ taŋem mê, taŋ aê gaêc naŋ. Aêac tajac lagic polom toŋakaiŋ tamoa kôm, tec aêŋoc lagic gêjac sa jakêkô ma amacnêm mêŋsêgi aêŋoc auc ma sewec gêdêŋ ŋoc lagic.” Têwai sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gobe ônam gôliŋ aêac ma ôtu aêacma kiŋ me.” Ma êsêac têntac sec samucgeŋ gêdêŋ eŋ kêtu ênê ma to biŋŋa. Go eŋ gêc mê teŋ kêtiam ma jagêjac miŋ gêdêŋ têwai ma kêsôm gebe “Alic acgom, aê gaêc mê teŋ kêtiam. Oc to alôŋ ma utitalata 11 sewec gêdêŋ aê.” 10 Biŋ tonaŋ eŋ gêjac miŋ gêdêŋ tama to têwai. Tec tama gec biŋ eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mê, taŋ aôm gôêc naŋ, ŋam amboac ondoc. Aêagêc tênam to têwami wacapôŋ aeŋduc êndêŋ aôm biŋŋanôgeŋ me.” 11 Ma têwai sêjam lêmuŋ eŋ, mago tama taê gêjam biŋ tau gêc nê ŋalêlôm.

Lau Aiguptu sêjam ôli Josep

12 Ma têwai jasejop tameŋinê bôc sêmoa Sikem ŋagala. 13 Ma Israel kêsôm gêdêŋ Josep gebe “Aôm gôlicgac me, têwami sejop bôc sêmoa Sikem. Ômôêŋ acgom, aê gabe jasakiŋ aôm ôndêŋ êsêac ôna.” Ma Josep kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê tec gamoa.” 14 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Galoc ôna ma ônac têwami to bôc kêsi ma ômu ômôêŋ ôkêŋ ŋawae êndêŋ aê.” Tec kêsakiŋ eŋ aŋga gaboaŋ Hebronŋa e jagêô lasê Sikem. 15 Ma ŋac teŋ kêtap eŋ sa geo gêmoa kôm ŋalêlôm. Ma ŋac tau kêtu kênac eŋ gebe “Aôm gosom asageŋ.” 16 Eŋ kêsôm gebe “Aê gasom teoci. Ôsôm êndêŋ aêmaŋ, êsêac sejop bôc sêmoa ondoc.” 17 Ma ŋac tau kêsôm gebe “Êsêac sêc sêja gebe aê gaŋô êsêac sêsôm gebe ‘Taêc tana Dotanmaŋ.’” Tec Josep kêdaguc têwai e jakêtap êsêac sa sêmoa Dotan. 18 Êsêac sêlic eŋ kêsa jaêcgeŋ, mêŋkêdabiŋ êsêac atom tageŋ, ma ac sêkic ênê biŋ gebe sênac eŋ êndu. 19 Êsêac sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Op, mê ŋatau gêmêŋgac. 20 Ajôc, tanac eŋ êndumaŋ ma tambaliŋ eŋ êsêp sê teŋ, go tasôm gebe bôc sec teŋ geŋ eŋ su ma talic ênê mê ŋanô acgom.” 21 Mago Ruben gêŋô biŋ tau ma gebe ênam eŋ kêsi aŋga êsêac lemeŋ, tec kêsôm gebe “Danseŋ eŋ su atom.” 22 Ma Ruben kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Akêc dec siŋ atom, naambaliŋ eŋ êsêp sê tônê êmoa gamêŋ sawa, mago lemem êpi eŋ atom.” Eŋ gebe ênam eŋ sa aŋga êsêac lemeŋ e êsakiŋ eŋ êmu êndêŋ tama êna êtiam, tec kêsôm biŋ tonaŋ. 23 Gêdêŋ taŋ Josep mêŋgêô lasê têwai naŋ, êsêac sêkwalec ênê ŋakwê baliŋ su, ŋakwê baliŋ tau, taŋ eŋ kêsô naŋ toŋalêma, 24 ma sêkôc eŋ tôŋ jasêbaliŋ eŋ kêsêp sê teŋ gêja. Sê tau ŋakeleŋ, bu kêpoac ŋalêlôm atom.

25 Go êsêac sêŋgôŋ sic gebe sêniŋ gêŋ. Ac sêôc mateŋanô sa e sêlic lau Ismael pom teŋ aŋga Gilead tonêŋ kamele sêmêŋ, taŋ sejoŋ katêkwi to gêŋmalu ma niptêkwi sebe sêsêp Aiguptu sêna. 26 Go Juda kêsôm gêdêŋ nê lasitêwai gebe “Aêac embe tanac lasiŋi êndu to tasiŋ ênê dec ôkwi, oc tatap ŋanô amboac ondoc sa. 27 Ajôc, takêŋ eŋ êndêŋ lau Ismael sênam ôli eŋ ma aêac lemeŋ êpi eŋ atom gebe eŋ kêtu aêac lasiŋi. Aêacnêŋ dec tageŋ.” Ma ênê lasitêwai sêkêŋ taŋeŋ eŋ. 28 Ma têtulu-gêŋwaga aŋga Midian sêsêlêŋ sêôc lêlêc êsêac. Go Josep têwai sê eŋ sa aŋga sêlêlôm ma sêkêŋ eŋ gêdêŋ lau Ismael sêjam ôli eŋ ŋa silber ŋadôŋ 20. Ma êsêac sêkôc Josep sêja Aiguptu.

29 Ma Ruben gêmu gêja sê e gêlic Josep jaôb tageŋ, tec kêkac nê ŋakwê gêŋgic 30 ma gêmu gêdêŋ lasii jakêsôm gebe “Ŋapalê malamê. Ma aê, aê oc jaêc jasa ondoc jana.” 31 Go êsêac sêkôc Josepnê ŋakwê jasêjac noniŋ teŋ êndu ma sêsac ŋakwê tau tôŋ kêsêp ŋadec. 32 Ma êsêac sêsakiŋ ŋakwê baliŋ toŋalêma ma sêkêŋ gêdêŋ tameŋi ma sêsôm gebe “Aêac atap gêŋ tonec sa. Ôlic acgom, latômnê ŋakwê me masi.” 33 Ma eŋ kêjala gêŋ tau ma kêsôm gebe “Latucnê ŋakwêgoc. Bôc sec teŋ kêkac Josep popoc ma geŋ eŋ biŋŋanôgeŋ.” 34 Go Jakob kêkac nê ŋakwê gêŋgic ma kêsô talu kêtu nê ŋakwê * ma kêtaŋ latu ŋataŋiboa gêmoa bêc taêsam. 35 Latuio to ŋac samob dêdi sebe sênam malô-malô eŋ, mago eŋ gedec gebe sênam malô eŋ ma kêsôm gebe “Masi, aê totaŋiboageŋ jasêp lamboam jawiŋ latuc jana.” Tama kêtaŋ- kêtaŋ eŋ amboac tonaŋ. 36 Kêtaŋ gêmoa ma lau Midianŋa sêkêŋ Josep gêdêŋ Potipar aŋga Aiguptu gêjam ôli eŋ. Eŋ Paraonê gejobwagasêga teŋ, taŋ kêtu lau siŋwaga nêŋ laumata.
Lau ŋanô embe têtap gêŋwapac sa, go têtap taŋiboa ma
sêsô ŋakwê laŋgwa me talu.

Copyright information for `JAE