Genesis 38

Juda agêc Tamar nêŋ biŋ

Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Juda gêwi nê lasitêwai siŋ - ma jakêsap ŋac gamêŋ Adulamŋa teŋ tôŋ, nê ŋaê gebe Hira. Aŋga ônê Juda gêlic ŋac gamêŋ Kanaanŋa Sua latuo. Eŋ gêjam eŋ kêtu ênê awê ma gêmoa gêwiŋ eŋ. Ma eŋ kêkêkam ŋapalê e kêkôc latu teŋ. Ma eŋ gê ênê ŋaê gebe Er. Go eŋ kêkêkam ŋapalê teŋ kêtiam e kêkôc latu teŋ ma gê ênê ŋaê gebe Onan. Ma kêkôc latu teŋ kêtiam ma gê ênê ŋaê gebe Sela. Gêdêŋ taŋ kêkôc Sela naŋ, eŋ gêmoa Kesib. Ma Juda kêjaliŋ awê teŋ sa ma kêkêŋ gêdêŋ ŋacsêga Er. Ênê ŋaê gebe Tamar. Mago Juda latu ŋacsêga Er gêjac Apômtau mataanô ŋajam atom, tec Apômtau geseŋ eŋ su. Go Juda kêsôm gêdêŋ Onan gebe “Ôndêŋ têwamnê awê ôna ma ônam eŋ ôjô têwam ma ôkêŋ ŋawê ajô têwam su.” Mago Onan kêjala gebe ŋapalê oc têtu ênê atom, tec gêdêŋ taŋ eŋ gêmoa gêwiŋ têwanê awê naŋ, kêkêc sulu kêsêp nom gebe têwa êtap wakuc sa atom. 10 Mago Apômtau gêlic gêŋ, taŋ eŋ gêgôm naŋ, ŋajam atom ma geseŋ eŋ su amboac tonaŋ. 11 Go Juda kêsôm gêdêŋ lawao Tamar gebe “Ôŋgôŋ tamamnê andu amboac awêtuc teŋ e latuc Sela êtu kapôêŋ acgom.” Gebe eŋ kêtêc tau gebe moae Sela êmac êndu amboac tonaŋ êtôm têwaagêc. Amboac tonaŋ Tamar gêja gêŋgôŋ tamanê andu.

12 Jala ŋagêdô gêjaŋa acgom, go Sua latuo, taŋ Juda gêjam naŋ, gêmac êndu. Gêdêŋ taŋ Juda kêkac kaukauc su naŋ, êsêagêc nê ŋac Hira aŋga Adulam sêpi Timna dêdêŋ nê lau sêkapiŋ-domba-ŋaôliluwaga sêja. 13 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ Tamar gebe “Lawam kêpi Timna gêja gebe êkapiŋ nê domba ŋaôlilu.” 14 Tec eŋ kêkac nê abec su ma gi tau auc ŋa obo lala ma gêŋgôŋ Enaim ŋasacgêdô, taŋ gêc intêna Timnaŋa naŋ. Eŋ gêlic Sela kêtu kapôêŋ su, mago sêkêŋ eŋ kêtu ênê awê su atom tageŋ. 15 Gêdêŋ taŋ Juda gêlic eŋ naŋ, gêjam kauc gebe awê mockaiŋo teŋ, gebe gêsaŋ laŋôanô auc. 16 Eŋ gelom gêdêŋ eŋ gêja intêna ŋamakeŋ jakêsôm gebe “Ômôêŋ, aê gabe jamoa jawiŋ aôm.” Gebe eŋ kêjala atom gebe lawao. Ma awê tau kêsôm gebe “Aôm embe ômoa ôwiŋ aê, go ôkêŋ asageŋ êndêŋ aê êjô.” 17 Eŋ kêsôm gebe “Aê gabe jasakiŋ noniŋ kapoac ŋalatu aŋga bôc ŋatoŋ êndêŋ aôm.” Ma eŋ kêsôm gebe “Aôm gobe ôkêŋ kamaclauŋ teŋ êndêŋ aê e êndêŋ ŋanoc ôsakiŋ gêŋ tauŋa me masi.” 18 Eŋ kêsôm gebe “Aê jakêŋ asageŋ êtu kamaclauŋ êndêŋ aôm.” Eŋ gêjô eŋ awa gebe “Ôkêŋ nêm ŋatalô êwa aôm saŋa, taŋ sepeŋ kêsêp ki naŋ, toŋalêkôŋgeŋ ma nêm tôc, taŋ kômêgôm naŋ, êndêŋ aê.” Tec eŋ kêkêŋ gêŋ tau gêdêŋ eŋ ma gêmoa gêwiŋ eŋ e taê. 19 Go awê tau gêdi ma gêc gêja. Ma eŋ kêkac nê obo lala su ma gêjam abec kêtiam.

20 Ma Juda kêsakiŋ nê ŋac aŋga Adulam kêkôc noniŋ ŋalatu gêja gebe êkôc kamaclauŋ aŋga awênê êmu êmêŋ, mago kêtap eŋ sa atom. 21 Tec eŋ kêtu kênac lau malacŋa gebe “Awê mockaiŋo, taŋ gêŋgôŋ intêna Enaimŋa ŋatali naŋ, gêmoa ondoc.” Ma êsêac sêsôm gebe “Awê mockaiŋo teŋ gêmoa tonec atom.” 22 Tec eŋ gêmu gêdêŋ Juda jakêsôm gebe “Aê katap eŋ sa atom ma lau malacŋa sêsôm gebe awê mockaiŋo teŋ gêmoa tonec atom.” 23 Ma Juda gêjô eŋ awa gebe “Amboac tonaŋ êkôc gêŋ tau êtu ênê gêŋmaŋ, gebe lau sêômac aê atom. Aôm gôlicgac gebe aê kasakiŋ noniŋ ŋalatu gêja su, mago aôm kôtap eŋ sa atom.”

24 Ŋasawa amboac ajôŋ têlêac gêjaŋa, tec sêjac miŋ gêdêŋ Juda gebe “Lawamo Tamar gêgôm gêŋ mockaiŋoŋa e galoc kêkêkam ŋapalê gêmoa.” Ma Juda kêsôm gebe “Akôc eŋ êsa êna ma akêŋ ja êniŋ eŋ.” 25 Ma êsêac sêwê eŋ kêsa gêja, tec eŋ kêsakiŋ biŋ gêdêŋ lawa gebe “ Ŋac, taŋ kêtu gêŋ tonaŋ ŋatau naŋ, kêtu ŋapalê tama.” Ma eŋ kêsôm gebe “Ôsala gêŋ tau ŋapepgeŋ. Ŋatalô êwa ŋatau saŋa, taŋ sepeŋ kêsêp ki naŋ toŋalêkôŋ ma tôc nec ŋatau asa.” 26 Ma Juda kêjala gêŋ tau ma kêsôm lasê gebe “Eŋ awê gêdêŋ kêlêlêc aê su gebe aê kakêŋ latuc Sela gêdêŋ eŋ atom.” Ma eŋ gêmoa gêwiŋ eŋ kêtiam atom.

27 Gêdêŋ eŋ êkôc ŋapalê ŋanoc naŋ kêkôc ôliŋbôm. 28 Gêdêŋ taŋ ŋapalê kêtuŋ eŋ gêmoa naŋ, ŋapalê teŋ kêkêŋ lêma kêsa gêmêŋ. Ma jaomwagao kêkôc lêkôŋ kokoc ma kêkic tôŋ kêpi ŋapalê lêma ma kêsôm gebe “Tonec gêô lasê kêtu ŋamata.” 29 Mago eŋ kêtaiŋ lêma su ma ŋac teŋ kêsa gêmêŋ ma jaomwagao kêsôm gebe “Aôm gôc nêm intêna gêŋgicgac.” Tec sê ênê ŋaê gebe Peres. 30 Go lasi kêdaguc tolêkôŋ kokoc gêc lêma, ma sê ênê ŋaê gebe Sera.

Copyright information for `JAE