Genesis 4

Kain agêc Abel

Adam gêmoa gêwiŋ nê awê Ewa e taê ma kêkôc Kain. Ma eŋ kêsôm gebe”Apômtau gêjam aê sa, tec kakôc latuc teŋ.” Ma kêkôc ŋapalê teŋ kêtiam, lasi Abel. Abel kêtu gejobwaga bôcŋa ma Kain gêjam kôm moŋa. Têm ŋagêdô gêjaŋa, tec Kain kêkôc nê kôm ŋanô kêkêŋ kêtu da gêdêŋ Apômtau. Ma Abel kêkôc bôc teŋ aŋga nê bôc tau ŋamêcgeŋ, gêjac endu ma kêkêŋ ŋalêsi kêtu da. Ma Apômtau gêlic Abel to nê da ŋajam. Mago gêlic Kain to nê da atom. Tec Kain têtac ŋandaŋ kêsa to laŋôanô kêbêlê. Apômtau kêsôm gêdêŋ Kain gebe “Aôm têmtac ŋandaŋ to laŋômanô kêbêlê kêtu asageŋŋa. Biŋ tau amboac tonec me masi gebe Aôm embe ôŋgôm êndêŋ, go ôsa laŋômanô sa. Embe ôŋgôm eso, go sec êndib aôm ênêc katamdêmôê. Sec mata katu aôm, mago aôm ôku sec tulumaŋ.”

Go Kain kêsôm gêdêŋ lasi Abel gebe “Tana kôm.” Agêc sêô lasê kôm su, go Kainnê ŋalêlôm gêli sa ma gêjac lasi Abel êndu. Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Kain gebe “Lasim Abel gêmoa ondoc.” Eŋ kêsôm gebe “Aê gajam kauc. Aê katu lasicnê gejobwaga me.” 10 Ma Apômtau kêsôm gebe “Aôm gôgôm asageŋ. Lasimnê dec awa gêmôêc aŋga nom kêpi gêdêŋ aê gêmêŋ. 11 Ma galoc aê japuc boa aôm aŋga nom, taŋ gêŋa awasuŋ ma gênôm lasimnê dec aŋga aôm lêmam naŋ. 12 Aôm embe ônam kôm, go êŋgamiŋ ŋanô êndêŋ aôm. Matam kanôŋ ôsêlêŋ ôŋôŋgeŋ ônac laoc gamêŋgeŋ.” 13 Ma Kain kêsôm gêdêŋ Apômtau gebe “Ŋoc keso ŋagêjô kapôêŋ kêlêlêc ôlicwalô su. 14 Gôlicgac me, galoc aôm kôtiŋ aê su aŋga nom ma jasiŋ tauc ôkwi aŋga laŋômnêmŋa. Matoc kanôŋ jasêlêŋ ôŋôŋgeŋ janac laoc gamêŋgeŋ ma lau, taŋ têtap aê sa naŋ, sênac aê êndu.” 15 Mago Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Amboac tonaŋ atom. Teŋ embe ênac Kain êndu, naŋ êtap ŋagêjô êtôm dim 7ŋa sa.” Ma Apômtau kêkêŋ ŋabelo teŋ gêdêŋ Kain gebe ŋac teŋ embe êtap eŋ sa, naŋ ênac eŋ êndu atom. 16 Amboac tonaŋ Kain kêtaiŋ tau su aŋga Apômtau laŋônêmŋa gêmoa gamêŋ Nod, taŋ gêc Eden ŋagamêŋ oc kêpiŋa naŋ.

Kainnê wakuc

17 Kain gêmoa gêwiŋ nê awê e taê ma kêkôc Enok. Ma Kain kêkwê malac teŋ sa ma eŋ gê latu Enoknê ŋaê kêpi malac tau. 18 Enok latu Irad, Irad kêka Mehujael lasê, Mehujael kêka Metusael lasê ma Metusael kêka Lamek lasê. 19 Ma Lamek gêjam awê luagêc, teŋ nê ŋaê gebe Ada ma teŋ nê ŋaê gebe Sila. 20 Ada kêkôc Jabal. Eŋ kêtu lau, taŋ sêŋgôŋ becobo to sêmoa sêwiŋ nêŋ bôc naŋ, nêŋ mimi. 21 Lasi ŋaê gebe Jubal. Eŋ kêtu lau, taŋ sêjac gêŋ wêŋa to lau-sêju-gasucwaga nêŋ mimi. 22 Ma Sila kêkôc gôlôac amboac tonaŋ, ênê ŋaê gebe Tubal-Kain. Eŋ kêtu lau-sêpac-kiwaga, taŋ sêmasaŋ gêŋ ŋa ki kokoc to jejec naŋ, nêŋ mimi. Tubal-Kain luo Nama.

23 Ma Lamek kêsôm gêdêŋ nê awê luagêc gebe

“Ada agêc Sila, aŋô aê aoc.
Lameknê awêlagêc, akêŋ taŋem ŋoc biŋ.
Biŋŋanô, aê gajac ŋac teŋ êndu gêjô ŋoc kamoc
ma ŋapalê teŋ gêjô ŋoc sêmmala.
24 Teŋ embe ênac Kain êndu,
oc sêkêŋ ŋagêjô êtôm dim 7ŋa.
Mago teŋ embe ênac aê, Lamek, nec êndu,
oc sêkêŋ ŋagêjô êtôm dim 77ŋa.”

Setnê wakuc

25 Ma Adam gêmoa gêwiŋ nê awê kêtiam ma eŋ kêkôc latu teŋ, taŋ kêsam eŋ gebe Set, ŋam gebe “Anôtô kêkêŋ latuc teŋ gêdêŋ aê gêjô Abel, taŋ Kain gêjac eŋ êndu naŋ su.” 26 Ma Set kêka latu teŋ lasê ma gê eŋ gebe Enos. Gêdêŋ têm tonaŋ lau aweŋ gêjac Apômtau kêtu ŋamata.
Ewa ŋam gebe Gêŋ mateŋ jali samob ŋamôkê.
,
Kerub têtu Anôtônê aŋela toŋ teŋ.


Copyright information for `JAE