Genesis 42

Josep têwai sêsêp Aiguptu sebe sênam ôli polom

Gêdêŋ taŋ Jakob gêŋô polom gêc Aiguptu ŋawae naŋ, eŋ kêsôm gêdêŋ latui gebe “Matemanô gêdêŋ-gêdêŋ taôm kêtu asageŋŋa.” Ma kêsôm gebe “Alic acgom, aê gaŋô ŋawae gebe polom gêc Aiguptu. Asêp ana ma anam ôli nêŋ polom aŋga tônê gebe tamoa mateŋ jali ma tamac êndu atom.” Amboac tonaŋ Josep têwai 10 sêsêp sêja sebe sênam ôli polom aŋga Aiguptu. Mago Jakob kêsakiŋ Josep lasi Benjamin gêwiŋ atom gebe eŋ kêtêc gebe gêŋwapac êtap eŋ sa. Amboac tonaŋ Israel latui sêô lasê sebe sênam ôli polom, sêmoa lau ŋagêdô, taŋ sêmêŋ naŋ, ŋalêlôm gebe tôbôm gêjam gamêŋ Kanaanŋa auc samucgeŋ.

Ma Josep kêtu ŋacgôliŋsêga gamêŋ tonaŋŋa. Eŋ tau kêkêŋ polom gêdêŋ lau gamêŋ samobŋa sêjam ôli. Ma Josep têwai sêô lasê jatêtap labôc sêc eŋ laŋônêmŋa. Josep gêlic têwai e kêjala êsêac, mago eŋ gêgôm êsêac amboac lau jaba ma kêsaic biŋ êsêac. Eŋ kêsôm gebe “Amac aŋga ondoc amêŋ.” Êsêac sêsôm gebe “Aŋga gamêŋ Kanaanŋa, abe anam ôli mo.” Josep kêjala têwai, mago êsêac sêjam kauc eŋ. Ma Josep taê gêjam mê, taŋ eŋ gêc kêpi êsêac naŋ, ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Kêmsecwaga amac, tec amêŋ abe alic gamêŋ kwanaŋgeŋ.” 10 Êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O apômtau, masianô, nêm sakiŋwaga aêac tec amêŋ abe anam ôli mo. 11 Ŋac tageŋ latui aêac samob. Aêac lau mansaŋ. Aômnêm sakiŋwaga atu kêmsecwaga atom.” 12 Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Masianô, amac amêŋ abe alic gamêŋ kwanaŋgeŋ.” 13 Ma êsêac sêsôm gebe “Aômnêm sakiŋwaga aêac lasitêwai 12, ŋac Kanaanŋa teŋ latui aêac. Ŋac sauŋ gacgeŋ gêmoa gêwiŋ tamemai ma teŋ gêjaŋa.” 14 Tec Josep kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac tê kasôm gêdêŋ amac su nê gebe Amac kêmsecwaga. 15 Aê gabe jansaê amac êpi biŋ tonec ma jasôm biŋŋanô êtu Parao gêmoaŋa gebe amac oc awi gamêŋ tonec siŋ atom e amacnêm lasimi sauŋ êô lasê tonec êwiŋ acgom. 16 Asakiŋ amacnêm teŋ gebe êkôc lasimi êmêŋ ma amac ŋagêdô aŋgôŋ kapoacwalô acgom. Aê gabe jansaê amacnêm biŋ e jajala gebe amac lau biŋŋanôŋa me masi. Embe masi, go aê jasôm êtu Parao gêmoaŋa gebe kêmsecwaga amacgoc.” 17 Go kêkêŋ êsêac samob sêŋgôŋ kapoacwalô bêc têlêac.

18 Ŋabêc kêtu têlêacŋa go Josep kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aŋgôm tonec, go amoa matem jali gebe aê katêc Anôtô. 19 Amac embe lau mansaŋ, go awi nêm teŋ siŋ êŋgôŋ kapoacwalô êjô amac ma amac ŋagêdô akôc polom andêŋ nêm gôlôac ana gebe mo êjô êsêac êndu atom. 20 Ma akôc lasimi sauŋ andêŋ aê amêŋ, go amacnêm biŋ êwaka tau sa gebe biŋŋanô ec amac êndu atom.” Ma êsêac sêgôm amboac tonaŋ. 21 Go êsêac sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Biŋŋanôgoc, gêŋ taŋ dagôm gêdêŋ lasiŋi naŋ ŋagêjô tonec. Aêac talic eŋ gêmoa toŋalêlôm ôluŋ-ôluŋgeŋ ma keteŋ aêac, mago takêŋ taŋeŋ eŋ atom. Kêtu tonaŋŋa gêŋwapac tonec kêtap aêac sa jagêdêŋgeŋ.” 22 Ma Ruben gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê tec kasôm gêdêŋ amac gebe aŋgôm ŋapalê sec atom. Nec kasôm me masi. Mago amac abe akêŋ taŋem atom. Kêtu tonaŋŋa ênê dec ŋagêjô kêpi aêac galoc.” 23 Êsêac sêjam kauc gebe Josep gêŋô êsêac aweŋ atom gebe ŋac ênam biŋ ôkwiŋa teŋ kêkô êsêac ŋasawa. 24 Ma eŋ gêbuc dêmôê êsêac ma kêtaŋ. Kêtaŋ su ma gêmu jagêjam biŋgalôm gêdêŋ êsêac kêtiam. Ma eŋ kêkôc Simeon aŋga êsêacnêŋ ma gêsô eŋ tôŋ ma ac sêlic.

Josep têwai sêmu sêja Kanaan

25 Go kêjatu gebe polom êsêp êsêacnêŋ talu e mêŋêc êtômgeŋ to nêŋ ŋaôli êmu êna êtiam ma sêkêŋ gêŋ êpuc êsêac tôŋ aŋga intênaŋa êndêŋ êsêac êwiŋ. Ma sêgôm amboac tonaŋ. 26 Go êsêac sêpô nêŋ polom gêsac doŋki ŋaô ma sêc sêja.

27 Ma gêdêŋ taŋ êsêacnêŋ teŋ gêjac nê talu lêtêŋ gebe êkêŋ gêŋ êndêŋ nê doŋki êniŋ aŋga gamêŋ sênêcŋa naŋ, gêlic nê bôlêŋ gêc taluawa 28 ma kêsôm gêdêŋ nê lasitêwai gebe “Sêkêŋ bôlêŋ gêmu gêmêŋ, onec gêc ŋoc taluawa.” Sêlic e katuŋ gêjaŋa, ma têtênêp ma sêsôm gebe “Ojae, Anôtô gêgôm asageŋ gêdêŋ aêac.”

29 Gêdêŋ taŋ sêô lasê dêdêŋ tameŋi Jakob aŋga gamêŋ Kanaan ŋa naŋ, ac sêjac miŋ biŋ samob, taŋ kêtap êsêac sa naŋ, gêdêŋ eŋ ma sêsôm gebe 30 “Ŋac, taŋ kêtu gamêŋ tônê ŋatau naŋ, kêsaic biŋ aêac ma geboc aêac atu gamêŋ tau ŋakêmsecwaga. 31 Mago aêac asôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Aêac kêmsecwaga atom, aêac lau mansaŋ. 32 Aêac lasitêwai 12, tamemai latui. Ŋac teŋ gêjaŋa ma ŋac sauŋ gacgeŋ gêŋgôŋ gêwiŋ tamemai gêmoa Kanaan.’ 33 Mago ŋac, tê kêtu gamêŋ ŋatau nê, kêsôm gêdêŋ aêac gebe ‘Aê jajala amac lau mansaŋ êndêŋ tonec gebe awi nêm teŋ siŋ êmoa êwiŋ aê ma akôc polom andêŋ nêm gôlôac ana, gebe tôbôm gêc. 34 Akôc lasimi sauŋ andêŋ aê amêŋ, go jajala amac gebe lau mansaŋ ma kêmsecwaga amac atom. Su, go jakêŋ nêm lasitêwa êmu êndêŋ amac êtiam ma amac atôm gebe atulu gêŋ amoa gamêŋ tonec.’” 35 Gêdêŋ taŋ êsêac sêjac nêŋ talu lêtêŋ naŋ, samob sêlic nêŋ bôlêŋ tosabaŋ-tosabaŋ kêsêp nêŋ talu gêdêŋ-gêdêŋgeŋ. Êsêac to tameŋi sêlic nêŋ bôlêŋ tosabaŋ-tosabaŋ ma têtêc tauŋ. 36 Ma tameŋi Jakob kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac ajaŋgo ŋoc gôlôac su. Josep gêjaŋa, Simeon gêjaŋa, ma galoc abe akôc Benjamin su êwiŋ. Biŋ samob tonaŋ kêpi aêgeŋ.” 37 Tec Ruben kêsôm gêdêŋ tama gebe “Ôkêŋ eŋ êsêp aê lemoc, aê jakôc eŋ jamu jandêŋ aôm jamêŋ. Aê embe jakôc eŋ jamu jamêŋ atom, go ônac ŋoc latucagêc êndu.” 38 Mago eŋ kêsôm gebe “Latuc êsêp êwiŋ amac atom gebe têwa gêmac êndu su ma eŋ taugeŋ tec gêmoa. Gêŋ wapac embe êtap eŋ sa aŋga intêna, taŋ abe asêlêŋ naŋ, go amac akêŋ aê tomôdêgeŋ jasêp lamboam toŋoc ŋalêlôm ŋawapacgeŋ jana.”

Copyright information for `JAE