Genesis 44

Josep kêsaê nê têwai to lasi

Go Josep kêjatu nê andu ŋagejobwaga gebe “Ôkêŋ polom êsêp lau tau nêŋ talu e mêŋêc êtôm sêmbalaŋŋa ma ôkêŋ êsêacnêŋ bôlêŋ ênêc taluawa. Mago ŋoc laclu silber naŋ ôkêŋ ênêc ŋac sauŋ nê taluawa êwiŋ ênê bôlêŋ polomŋa.” Ma eŋ gêgôm kêtôm Josep kêsôm gêdêŋ eŋ naŋ. Gêu bôŋ acgom, go sêkêŋ êsêac to nêŋ doŋki sêja. Êsêac sêwi malac siŋ sauŋgeŋ ma ŋasawa kêtu baliŋ atom tageŋ, tec Josep kêsôm gêdêŋ nê andu ŋagejobwaga gebe “Ajôc, ôjanda lau tau. Embe ôê êsêac tôŋ, go ôsôm êndêŋ êsêac gebe ‘Amac akêŋ sec gêjô ŋajam kêtu ageŋŋa. Amac ajam geŋgeŋ aêŋoc laclu silber nec kêtu ageŋŋa. Ŋoc ŋatau gênôm gêŋ kêsêp gêŋ tau tonaŋ to kêpuc kapoac ŋa gêŋ tonaŋ. Amac agôm gêŋ tonaŋ, tec agôm keso ŋanô.’”

Eŋ gêôc lêlêc êsêac ma jakêsôm biŋ tonaŋgeŋ gêdêŋ êsêac. Êsêac sêjô eŋ awa gebe “Aêacma apômtau kêsôm biŋ amboac tonaŋ kêtu asageŋŋa. Biŋ amboac tonaŋ ênac jaê nêm sakiŋwaga aêac. Biŋ amboac tonaŋ aêac oc aŋgôm atom. Ôlic acgom, bôlêŋ, taŋ aêac atap sa gêc ma taluawa naŋ, aêac akôc amu amêŋ aŋga gamêŋ Kanaan akêŋ gêdêŋ aôm, tec aêac anam geŋgeŋ silber me gold aŋga nêm ŋataunê andu amboac ondoc. Aôm embe ôtap gêŋ tau sa aŋga nêm sakiŋwaganêŋ teŋ nê, naŋ êmac êndu ma aêac ŋagêdô atu ma apômtaunê sakiŋwaga amboac tonaŋgeŋ.” 10 Ma eŋ kêsôm gebe “Amboac tonaŋ, biŋ, taŋ asôm su naŋ, êtu tôŋ. Ŋac, naŋ jatap gêŋ tau sa aŋga ênê naŋ, êtu ŋoc gêŋôma, ma amac ŋagêdô aêc ana tobiŋmêgeŋ.” 11 Go gaôgeŋ êsêac samob sêlêwaŋ nêŋ talu ma sêjac nêŋ talu lêtêŋ. 12 Ma eŋ kêbêlêm talu gêjac m aŋga ŋacsêganê e gêdêŋ ŋac sauŋ nê. Ma kêtap laclu tau sa gêc Benjaminnê talu. 13 Ma êsêac sêkac nêŋ ŋakwê gêŋgic e sêkêŋ talu gêsac nêŋ doŋki ŋaô kêtiam ma sêmu sêja malac.

14 Juda to nê lasitêwai sêô lasê Josepnê andu ma ŋac tau gacgeŋ gêmoa. Ma êsêac têtap labôc sêc eŋ akaiŋŋa. 15 Josep kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac agôm gêŋ amboac ondoc. Amac ajam kauc gebe ŋac amboac aê oc Japuc gêŋ ŋam jatôm atom me.” 16 Ma Juda kêsôm gebe “Aêac asôm biŋ ondoc êndêŋ ŋoc apômtau. Aim aweŋsuŋ su êtu ageŋŋa. Aêac awaka tauŋ sa amboac ondoc. Anôtô kêkip nêm sakiŋwaga aêac ma keso sa sugac. Gôlicgac, aêac atu ŋoc apômtaunê gêŋôma, aêac to eŋ, taŋ têtap laclu sa gêc eŋŋa naŋ, amboac tonaŋ.” 17 Mago Josep kêsôm gebe “Biŋ amboac tonaŋ ênac jaê aê. Ŋac tageŋ, taŋ têtap laclu sa gêc eŋŋa naŋgeŋ êtu ŋoc gêŋôma. Mago amac ŋagêdô, amac aêc tobiŋmalôgeŋ andêŋ tamemi ana.”

Juda gebe ênam Benjamin kêsi

18 Tec Juda gêdêŋ eŋ gêja ma kêsôm gebe “O apômtau, aê gabe jateŋ aôm gebe nêm sakiŋwaga aê jasôm biŋ teŋ êsô ŋoc ŋatau taŋasuŋ ma têmtac ŋandaŋ êndêŋ nêm sakiŋwaga atom, gebe aôm kôtôm Parao tau. 19 Ŋoc apômtau kêtu kênac nê sakiŋwaga gebe ‘Amac tamemi me lasimi teŋ gêmoa me masi.’ 20 Ma aêac asôm gêdêŋ ŋoc ŋatau gebe ‘Tamemai gêmoa, eŋ kêtu ŋamalacanô sugac, ma lasiŋi sauŋ teŋ gêmoa, taŋ eŋ kêka lasê gêdêŋ kêtu ŋamalacanô su naŋ. Ŋac tau têwa gêmac êndu su, tec eŋ taugeŋ gêmoa, tênanê gôlôac ŋagêdô masi. Ma tama têtac gêwiŋ eŋ.’ 21 Go aôm kôsôm gêdêŋ nêm sakiŋwaga gebe ‘Akôc eŋ asêp amêŋ gebe matocanô êpi eŋ.’ 22 Aêac asôm gêdêŋ ŋoc apômtau gebe ‘Ŋapalê tau kêtôm gebe êwi tama siŋ atom. Embe êwi tama siŋ, oc tama êmac êndu.’ 23 Go aôm kôsôm gêdêŋ nêm sakiŋwaga gebe ‘Lasimi sauŋ embe êwiŋ amac êsêp êmêŋ atom, oc alic aê laŋôc êtiam atom.’ 24 Gêdêŋ taŋ adêŋ nêm sakiŋwaga, tamoc tau, amu aja naŋ, ajac miŋ ŋoc apômtaunê biŋ gêdêŋ eŋ gêŋô. 25 Ma gêdêŋ taŋ tamemai kêsôm gebe ‘Ana êtiam, gebe anam ôli aêacnêŋ gêŋ ŋagec’ naŋ, 26 aêac asôm gebe ‘Aêac asêp ana atôm atom. Embe lasiŋi sauŋ êsêlêŋ êwiŋ aêac, go asêp ana, gebe aêac oc alic ŋac tau laŋôanô atôm atom, e lasiŋi sauŋ êwiŋ aêac acgom.’ 27 Go nêm sakiŋwaga, aê tamoc, kêsôm gêdêŋ aêac gebe ‘Taôm ajalagac gebe ŋoc awê kêkôc ŋoc ŋapalê luagêcgeŋ. 28 Teŋ gêwi aê siŋ e kasôm gebe Biŋŋanô, gêŋ teŋ kêkac eŋ popocgeŋ ma aê galic eŋ kêtiam atom e mêŋgêdêŋ galoc. 29 Amac embe akôc ŋac tonec su aŋga aêŋoc amboac tonaŋgeŋ ma gêŋwapac êtap eŋ sa, go akêŋ aê tomôdêgeŋ jasêp lamboam jana toŋoc ŋalêlôm ŋawapacgeŋ.’ 30 Kêtu tonaŋŋa aê embe jaô lasê nêm sakiŋwaga, aê tamoc, ma ŋapalê, taŋ kêtu eŋ gêŋgôŋ mata jali ŋamôkê naŋ, êwiŋ aêac atom, 31 eŋ embe êlic ŋapalê mêŋêwiŋ aêac atom, oc êmac êndu. Ma nêm sakiŋwaga aêac akêŋ nêm sakiŋwaga, aêac tamemai, tomôdêgeŋ êsêp lamboam êna toŋalêlôm ŋawapacgeŋ. 32 Gebe nêm sakiŋwaga aê kasôm gêdêŋ tamoc gebe jatu ŋapalê tonec nê lautuc ma eŋ ê lamu aê. Ma kasôm gebe Aê embe jakôc eŋ jamu jandêŋ aôm jawac atom, go jawê biŋ tonaŋ ŋakaiŋ endeŋ tôŋgeŋ. 33 Kêtu tonaŋŋa tec galoc jateŋ aôm gebe nêm sakiŋwaga aê jatu ŋoc apômtaunê gêŋôma jamoa tonec jajô ŋapalê tau su. Ma ondec ŋapalê tau êwiŋ têwai êmu ênamaŋ. 34 Gebe ŋapalê tau embe êwiŋ aê atom nec, oc jamu jandêŋ tamoc jana amboac ondoc. Aê katêc tauc gabe jalic gêŋwapac, naŋ êtap tamoc sa naŋ jawiŋ atom.”

Copyright information for `JAE