Genesis 46

Jakob laŋgwa kêsêp Aiguptu gêja

Amboac tonaŋ Israel gêdi ma kêkôc nê gêŋ samob gêwiŋ gêja. Eŋ gêô lasê Ber-Seba ma kêkêŋ da gêdêŋ tama Isak nê Anôtô. Ma gêdêŋ gêbêc Anôtô geoc tau lasê gêdêŋ Israel ma gêjam biŋgalôm gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Jakob, Jakob.” Ma eŋ kêsôm gebe “Aê tec gamoa.” Go eŋ kêsôm gebe “Aê Anôtô, tamamnê Anôtô aê. Ôsêp Aiguptu ôna tonêm ŋalêlôm ŋatutuc atom, gebe aê gabe jaŋgôm aôm ôtu laum kapôêŋ teŋ aŋga ônê. Aê gabe jasêp Aiguptu jawiŋ aôm. Ma aê gabe jakêŋ aôm ômu ôpi ômôêŋ êtiam ma Josep lêma êmbaob aôm matamgasi.” Go Jakob gêdi aŋga Ber-Seba. Ma Israel latui sêkêŋ tameŋi Jakob to nê ŋasec-ŋasec ma nêŋ lauo sêpi kareta, taŋ Parao kêsakiŋ kêtu êkôc eŋŋa. Êsêac sêkôc nêŋ bôc to waba, taŋ têtap sa aŋga Kanaan naŋ, ma sêô lasê Aiguptu, Jakob to nê gôlôac samucgeŋ sêwiŋ eŋ. Eŋ kêkôc latui to latuio sêwiŋ eŋ ma dêbui to dêbuio to nêŋ wakuc samob sêwiŋ eŋ sêja Aiguptu.

Israelnê wakuc, taŋ sêô lasê Aiguptu naŋ, nêŋ ŋaê tau tonec gebe Jakob to nê latui. Jakobnê ŋacsêga Ruben to Ruben latui Hanok, Palu, Hesron ma Karmi. 10 Simeon latui Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ma Saul, awê Kanaanŋa teŋ latu eŋ. 11 Lewi latui Gerson, Kohat ma Merari. 12 Juda latui Er, Onan, Sela, Peres ma Sera (mago Er agêc Onan sêmac êndu aŋga gamêŋ Kanaan). Ma Peres latui Hesron agêc Hamul. 13 Isakar latui Tola, Puwa, lob ma Simron. 14 Sebulon latui Sered, Elon ma Jalel. 15 (Lea latui tau tonaŋ, taŋ Jakob kêka lasê aŋga Mesopotamia sêwiŋ latuo Dina. Êsêac latuŋio to ŋac samob sêpi tageŋ têtôm 33.) 16 Gad latui Sipion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ma Areli. 17 Aser latui Imna, Iswa, Iswi, Beria ma luŋio Sera. Ma Beria latui Heber agêc Malkiel. 18 (Silpa latui tau tonaŋ. Laban kêkêŋ eŋ gêdêŋ latuo Lea. Ma Jakob kêka êsêac lasê, lau 16 sêpi tageŋ.) 19 Jakobnê awê Rahel latui Josep agêc Benjamin. 20 Ma aŋga gamêŋ Aiguptu Josep kêka Manase agêc Epraim lasê, taŋ dabuŋwaga Onŋa Potipera latuo Asenat kêkôc naŋ. 21 Ma Benjamin latui Bela, Beker, Asbel, Gera, Naman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim ma Ard. 22 (Rahel latui tau tonaŋ, taŋ Jakob kêka lasê, lau 14 sêpi tageŋ.) 23 Dan latu Husim. 24 Naptali latui Jasel, Guni, Jeser ma Silem. 25 (Bilha, taŋ Laban kêkêŋ gêdêŋ latuo Rahel naŋ, latui tonaŋ, taŋ Jakob kêka lasê, lau 7 sêpi tageŋ.) 26 Jakobnê lau samob, taŋ sêô lasê Aiguptu naŋ, ma sêsa aŋga eŋ tau nê sêpi tageŋ 66, mago Jakob latuinêŋ lauo sêwiŋ namba tonaŋ atom. 27 Ma Josep latui taŋ kêka lasê aŋga Aiguptu naŋ, luagêc, tec lau samob aŋga Jakobnê gôlôac, taŋ sêô lasê Aiguptu naŋ, sêpi tageŋ 70.

28 Jakob kêsakiŋ Juda gêdêŋ Josep gêmuŋ eŋ gebe eteŋ Josep êô lasê Gosen êmuŋ. Ma êsêac sêô lasê gamêŋ Gosen. 29 Go Josep kêmasaŋ nê kareta ma kêpi gêja gebe êpuc tama Israel tôŋtôŋ aŋga gamêŋ Gosen. Ma gêdêŋ taŋ eŋ gêlic tama naŋ, kêmbôêŋ eŋ kêsêp gêsutêkwa ma kêtaŋ ŋasawa baliŋ gêsac eŋ gêsutêkwa. 30 Israel kêsôm gêdêŋ Josep gebe “Galoc gabe jamac êndu gebe aê galic laŋômanô ma kajala gebe gôŋgôŋ matam jali.” 31 Josep kêsôm gêdêŋ lasitêwai to gêdêŋ tamanê lau gebe “Aê gabe japi jakêŋ amac ŋawae êndêŋ Parao ma jasôm êndêŋ eŋ gebe ‘Ŋoc lasitêwai to tamocnê lau, taŋ sêmoa gamêŋ Kanaan naŋ, dêdêŋ aê sêmêŋ su. 32 Lau tau gejobwaga bôcŋa gebe êsêac seŋgeŋ bulimakao ma sêkôc nêŋ domba to bulimakao ma nêŋ gêŋ ŋagêdô samob sêmêŋ.’ 33 Parao embe êkalem amac ma êtu kênac amac gebe ‘Amacnêm kôm amboac ondoc,’ 34 go asôm gebe ‘Aômnêm sakiŋwaga aêac aŋgeŋ bulimakao gêdêŋ aêac ŋapalêgeŋ e mêŋgêdêŋ galoc, atôm tamemai.’ Asôm biŋ tonaŋ ec êlôc gebe amoa gamêŋ Gosen gebe lau Aiguptuŋa sêlic gejobwaga bôcŋa samob amboac gêŋ alôb-alôb.”

Copyright information for `JAE