Genesis 5

Ŋamalac ŋamataŋa nêŋ dênaŋ

Adamnê wakucnêŋ ŋadênaŋ tau tonec. Gêdêŋ taŋ Anôtô kêkêŋ Adam naŋ, kêkêŋ eŋ kêtôm eŋ tau. Eŋ kêkêŋ êsêagêc ŋac to awê ma gêjam mec êsêagêc. Ma gêdêŋ eŋ kêkêŋ êsêagêc naŋ kêsam êsêagêc gebe “Ŋamalac.” Gêdêŋ taŋ Adamnê jala kêtu 130 naŋ, kêka latu teŋ lasê kêtôm eŋ ma kêtôm eŋ tau katu ma gê ênê ŋaê gebe Set. Ma Adam kêka Set lasê su acgom, go gêmoa nom jala 800 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. Adamnê jala kêtu 930, go gêmac êndu. Gêdêŋ taŋ Setnê jala kêtu 105 naŋ, kêka latu Enos lasê. Eŋ kêka Enos lasê su acgom, go gêmoa nom jala 807 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. Amboac tonaŋ Setnê jala kêtu 912, go gêmac êndu.

Gêdêŋ taŋ Enosnê jala kêtu 90 naŋ, kêka Kenan lasê. 10 Eŋ kêka Kenan lasê su acgom, go gêmoa nom jala 815 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 11 Amboac tonaŋ Enosnê jala kêtu 905, go gêmac êndu.

12 Gêdêŋ taŋ Kenannê jala kêtu 70 naŋ, kêka Mahalalel lasê. 13 Eŋ kêka Mahalalel lasê su acgom, go gêmoa nom jala 840 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 14 Amboac tonaŋ Kenannê jala kêtu 910, go gêmac êndu.

15 Gêdêŋ taŋ Mahalalelnê jala kêtu 65 naŋ, kêka Jared lasê. 16 Eŋ kêka Jared lasê su acgom, go gêmoa nom jala 830 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 17 Amboac tonaŋ Mahalalelnê jala kêtu 895, go gêmac êndu.

18 Gêdêŋ taŋ Jarednê jala kêtu 162 naŋ, kêka Enok lasê. 19 Jared kêka Enok lasê su acgom, go gêmoa nom jala 800 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 20 Amboac tonaŋ Jarednê jala kêtu 962, go gêmac êndu.

21 Gêdêŋ taŋ Enoknê jala kêtu 65 naŋ, kêka Metusala lasê. 22 Enok kêsa nê lêŋ to Anôtôgeŋ ma kêka Metusala lasê su acgom, go gêmoa nom jala 300 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 23 Amboac tonaŋ Enoknê jala kêtu 365. 24 Enok kêsa nê lêŋ to Anôtôgeŋ e laŋômê gebe Anôtô kêkôc eŋ su.

25 Gêdêŋ taŋ Metusalanê jala kêtu 187 naŋ, kêka Lamek lasê. 26 Metusala kêka Lamek lasê su acgom, go gêmoa nom jala 782 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 27 Amboac tonaŋ Metusalanê jala kêtu 969, go gêmac êndu.

28 Gêdêŋ taŋ Lameknê jala kêtu 182 naŋ, kêka latu teŋ lasê. 29 Eŋ gê ênê ŋaê gebe Noa * ma kêsôm gebe “Ŋac tonec ênam aêac kêsi aŋga nêŋ koleŋ to gêŋwapac, taŋ kêtap aêac lemeŋ sa kêtu kôm, taŋ Apômtau kêpuc boa naŋŋa.” 30 Lamek kêka Noa lasê su acgom, go gêmoa nom jala 595 gêwiŋ ma kêka latuio to ŋac ŋagêdô lasê. 31 Amboac tonaŋ Lameknê jala kêtu 777, go gêmac êndu.

32 Gêdêŋ taŋ Noanê jala kêtu 500 naŋ, kêka Sem agêc Ham ma Japet lasê.

Copyright information for `JAE