Genesis 9

Anôtô kêmoatiŋ poac gêdêŋ Noa

Ma Anôtô gêjam mec Noa to nê latui ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aka gôlôac lasê e atu taêsam ma anam nom auc. Mago bôc nomŋa samob to moc umboŋ ŋalabuŋa samob ma gêŋ mateŋ jali, taŋ sêgalabgeŋ sêmoa nom naŋ, samob to i samob, taŋ sêmoa gwêc naŋ, têtêc amac to mateŋ golec êsa. Ma aê kakêŋ êsêac sêsêp amac lemem. Gêŋ mateŋ jaliŋa samob, taŋ sêmoa naŋ, têtu amacnêm gêŋ aniŋŋa. Aê kakêŋ gêŋ tolauŋ gêdêŋ amac su, tec gêŋ ŋagêdô samob amboac tonaŋgeŋ. Tageŋ aniŋ bôc ŋamêsôm tonê katugeŋ atom. Bôcnê katu tau gebe dec. Êtu amac taôm nêm decŋa aê jaê biŋ ŋagêjôŋa tôŋ. Aê jaê biŋ ŋagêjôŋa tôŋ êpi bôc samob ma êpi ŋamalac. Aê jaê ŋamalacnêŋ katuŋ ŋabiŋ ŋagêjôŋa tôŋ êpi lau samob nêŋ lasitêwai amboac tonaŋgeŋ. Teŋ embe êkêc ŋamalacnêŋ dec siŋ, naŋ ŋamalac sêkêc ênê dec siŋ êjô, gebe Anôtô kêkêŋ ŋamalac kêtôm tau katu. Amac tec aka gôlôac lasê to atu taêsam anam nom auc to atu nom ŋatau.”

Go Anôtô kêsôm gêdêŋ Noa to nê latui, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, gebe “Alic acgom, aê tec jamoatiŋ poac êndêŋ amac to nêm wakuc, taŋ sêndaŋguc naŋ, 10 ma êndêŋ gêŋ mateŋ jali samob, taŋ sêmoa sêwiŋ amac naŋ, êndêŋ moc to bôc malacŋa to saleŋŋa samob, taŋ sêmoa sêwiŋ amac naŋ, êndêŋ gêŋ samob, taŋ sêsa aŋga waŋ sêmêŋ naŋ. 11 Aê gabe jamoatiŋ poac êndêŋ amac gebe Bu êsuŋ ŋatêna teŋ enseŋ gêŋ mateŋ jali su êtiam atomanô ma bu êsuŋ ŋatêna teŋ enseŋ nom su êtiam atom amboac tonaŋ.”

12 Ma Anôtô kêsôm gebe “Poac, taŋ jamoatiŋ êndêŋ amac to gêŋ mateŋ jali, taŋ sêmoa sêwiŋ amac naŋ, ŋabelo tonec ênêc teŋgeŋ ma teŋgeŋ gebe 13 Jakêŋ ŋoc kasômbuc êkô tao ŋasawa êtu poac, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ nom naŋ, ŋabelo. 14 Aê embe jakêŋ tao êkô nom ŋaô ma jalic kasômbuc ênsac tao ŋaô, 15 go taêc ênam poac, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ amac to gêŋ mateŋ jali samob naŋ, ma bu êsa e êsuŋ ŋatêna enseŋ gêŋ mateŋ jali samob su êtiam atom. 16 Kasômbuc embe ênsac tao ŋaô, go jasala gêŋ tau ma taêc ênam poac teŋgeŋŋa, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ gêŋ mateŋ jali samob, taŋ sêmoa nom naŋ.” 17 Ma Anôtô kêsôm gêdêŋ Noa gebe “Poac, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ gêŋ mateŋ jali samob, taŋ sêmoa nom naŋ, ŋabelo tau tonec.”

18 Noa latui, taŋ sêsa aŋga waŋ sêmêŋ naŋ, nêŋ ŋaê tonec gebe Sem agêc Ham ma Japet. Kanaan tama Ham. 19 Noa latui têlêac tonaŋ. Ma êsêac têtu lau nom samucgeŋŋa nêŋ ŋamôkê. 20 Noa gêjam kôm kêpi nom kêtu ŋamata. Eŋ kêsê kôm wainŋa teŋ. 21 Eŋ gênôm wain e kêjaŋiŋ eŋ ma gêc nê becobo toôli ŋaôma. 22 Ma Kanaan tama Ham gêlic tama ôli ŋaôma ma kêsa jakêsôm biŋ tau gêdêŋ têwai. 23 Go Sem agêc Japet sêkôc ŋakwê teŋ sêkêŋ gêsac magiŋm ma sêsêlêŋ sênu tauŋgeŋ jasêsaŋ tameŋi ôli ŋaôma auc. Agêc sêkac laŋôŋanô ôkwi sebe sêlic tameŋi ôli ŋaôma atom. 24 Gêdêŋ taŋ wain ŋaŋaclai gêbacnê ma Noa gêdi sa naŋ, eŋ gêŋô biŋ, taŋ ŋac sauŋ gêgôm gêdêŋ eŋ naŋ, 25 tec kêsôm gebe

“Aê japuc boa Kanaan,
eŋ êtu lasitêwainêŋ sakiŋwaganêŋ gêŋôma.”
26 Eŋ kêsôm teŋ gêwiŋ gebe

“Apômtau, aêŋoc Anôtô, ênam mec Sem
ma êŋgôm Kanaan êtu ênê gêŋôma.
27 Anôtô êkêŋ ŋasawa êndêŋ Japet
gebe êmoa êwiŋ Sem aŋga nê becobo.
Mago Kanaan êtu ênê gêŋôma.”
28 Bu kêsuŋ ŋatêna kêpa ma Noa gêmoa nom jala 350 gêwiŋ. 29 Noanê jala samob kêtu 950, go gêmac êndu.

Copyright information for `JAE