Jeremiah 20

Pasur kêkêŋ Jeremia gêŋgôŋ kapoacwalô, tec eŋ etap ŋagêjô ŋawapac sa

Ma Imer latu dabuŋwaga Pasur, taŋ kêtu Apômtaunê andu ŋagejobsêga naŋ, gêŋô biŋ, taŋ Jeremia geoc lasê naŋ. Go Pasur gêjac propete Jeremia ma kêkapiŋ eŋ akaiŋ tôŋ ŋa ka, taŋ sêmasaŋ gêc Apômtaunê andu ŋasacgêdô gêmu kêpiŋa, taŋ sêsam gebe Benjaminnê Katam naŋ ŋagala. Ŋageleŋ Pasur kêkôc Jeremia su aŋga ka ma Jeremia kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau kêsam aômnêm ŋaê Pasur atom, gê nêm ŋaê gebe ‘Gêŋ-kêtakê-lauŋa-kêpi-makeŋ- makeŋ.’ Gebe Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe ‘Ôlic acgom, aê jakêŋ aôm ôtu taôm to nêm lau nêŋ gêŋ êtakê amacŋa. Nem launêŋ ŋacjo oc sênac êsêac ŋa siŋ êndu ma aôm taôm oc ôlic ŋa matamanô. Ma aê jakêŋ lau Juda samob sêsêp kiŋ Babelŋa lêma. Eŋ oc êwê êsêac sêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babel ma ênac êsêac ŋa siŋ. Ma teŋ êwiŋ gebe jakêŋ malac tau ŋakanom samob to waba samob, taŋ sêjac sa naŋ, ma nêŋ awamata samob to Judanêŋ kiŋ nêŋ gêlôŋ samob êsêp ŋacjo lemeŋ. Êsêac oc sêjaŋgo su ma sêkôc gêŋ tau sêna Babel. Ma aôm, Pasur, to nêm gôlôac samob oc aŋgôŋ kapoacwalô. Oc ana Babel ma amac êndu aŋga tônê ma sênsuŋ aôm to nêm lau samob, taŋ goc biŋ keso lasê gêdêŋ êsêac naŋ, anêc tônê.’”

Jeremia kêtaŋ gêdêŋ Apômtau

O Apômtau, aôm kôtim aê
ma aê kakêŋ gêwiŋ nêm biŋ ŋalêsi.
Aôm ŋajaŋa kôlêlêc aê su
ma kôku aê tulu.
Lau samob sêômac aê
ma sêsu aê susu ŋapaŋ.
Kêtôm têm aê kasôm biŋŋa samob aê kataŋ
to gamôêc gebe “Ojae, ŋaclai sec geseŋ aê ŋawaô.”
O Apômtau, êsêac sêmajec aê ma têtaŋ pêlê aê ŋapaŋ
gebe aê kasôm nêm jaeŋ lasê.
Mago embe jasôm gebe “Aê gabe jaliŋ Apômtau siŋ
ma jasôm biŋ janam eŋ laŋô êtiam atom,”
mago nêm jaeŋ kêlakoc aê amboac ja aŋga ŋoc ŋalêlôm.
Aê tekoc gêbac gebe jakôc gêŋ tau tôŋ ma katôm gebe jaŋgamiŋ biŋ tau atomanô.
10 Aê gaŋô lau samob sêjac biŋ kesec-kesec gebe
“Ŋaclai sec kêpi makeŋ-makeŋ. Amboac taŋ daoc eŋ lasê êndêŋ gôliŋwaga.”
Aê tauc ŋoc lau sêsaê gebe jana tauc êndu.
Êsêac sêsôm gebe “Tasau eŋmaŋ, go moae takôc eŋ tôŋ ma takac kamocgôc.”
11 Mago aôm, Apômtau, gêmoa gôwiŋ aê toŋajaŋa ma ŋaclai
amboac tonaŋ êsêac, taŋ sêlêsu aê naŋ, oc sêgôm elêmê.
Êsêac oc sêŋgôm nêŋ biŋ ŋanô êsa atom,
tec majeŋ êsa endeŋ tôŋgeŋ.
Ma lau sêliŋ biŋ majeŋŋa siŋ atomanô.
12 Mago lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, aôm kôsaê lau jagêdêŋ.
Aôm kôjala gêŋ, taŋ gêc êsêacnêŋ ŋalêlôm to kauc.
Amboac tonaŋ ôkêŋ aê jalic aôm ôkêŋ ŋagêjô êndêŋ ŋoc ŋacjo
gebe aê kakêŋ ŋoc gêŋ samob kêsêp aôm lêmam.

13 Anam wê êndêŋ Apômtau.
Alanem Apômtau.
Eŋ gêjam lau, taŋ sêôc gêŋwapac naŋ,
kêsi aŋga lau alôb-alôb nêŋ ŋaclai.
14 Apuc boa bêc, taŋ tinoc kêkôc aê naŋmaŋ.
Aliŋ bêc, taŋ tinoc kêkêŋ aê kasa gamêŋ naŋ siŋ.
15 Apuc boa ŋac, taŋ gêgôm tamoc têtac ŋajam kêsa
gêdêŋ taŋ eŋ kêkêŋ ŋawae tonec gêdêŋ eŋ gebe
“Ŋapalê ŋac. Aôm kôtap latôm teŋ sa” naŋ.
16 Ŋac tau tonaŋ êtôm malac,
taŋ Apômtau geseŋ su ma taê walô atom naŋmaŋ.
Eŋ êŋô sênac wali êndêŋ bêbêcgeŋ
ma siŋ ŋakicsêa êndêŋ ocsalô.
17 Gebe eŋ gêjac aê êndu gêdêŋ katu awê atomgeŋ naŋ atom.
Embe êŋgôm amboac tonaŋ, go tinoc têtaclêlôm êtu ŋoc sêô.
Tinoc kêkôc aê o wageŋ.
Eŋ kêkôc aê gebe ŋandaŋ to gêŋwapac êtap aê sa ma jamac êndu tomajocgeŋ me.
18 

21:1 —22:30 Jeremia kêkêŋ Apômtaunê jaeŋ gêdêŋ lau Juda gebe êmêtôc to enseŋ lau-m ŋagêdô to nêŋ kiŋ su êtu nêŋ taŋeŋpêcŋa. Apômtau oc êmêtôc to êkêŋ ŋagêjô êndêŋ lau nomŋa samob.

Copyright information for `JAE