Jeremiah 36

Baruk kêsam biŋ lasê aŋga Apômtaunê andu

Judanêŋ kiŋ Josia latu Jojakim gêjam gôliŋ gamêŋ ŋajala kêtu aclêŋa, go Apômtaunê biŋ gêdêŋ Jeremia gebe “Ôkôc papia toluŋ ma oto biŋ samob, taŋ aê kasôm gêdêŋ aôm gajac m gêdêŋ Josianê têm e mêŋgêdêŋ galoc naŋ, kêpi Israel to Juda ma tenteŋlatu samob gebe gôlôac Judaŋa oc moae sêŋô gêŋ sec samob, taŋ aê gabe jaŋgôm êndêŋ êsêacŋa naŋ, ŋawae ma êsêac samob sênam tauŋ ôkwi aŋga nêŋ lêŋ sec ma aê oc jasuc êsêacnêŋ geo to sec ôkwi.”

Go Jeremia kêkalem Neria latu Baruk. Jeremia kêsôm ma Baruk keto biŋ samob, taŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ Jeremia naŋ, kêsêp papia toluŋ. Ma Jeremia kêjatu Baruk ma kêsôm gebe “Êsêac sêjac jao aê gebe jasô Apômtaunê andu atom. Amboac tonaŋ aôm ôna ma êndêŋ bêc sênam dabuŋ moŋa aôm ôsam Apômtaunê biŋ, taŋ aê kasôm gêdêŋ aôm ma koto kêsêp papia naŋ, lasê lau samob sêŋô. Ôsam êndêŋ lau Juda samob, taŋ sêmêŋ aŋga nêŋ malac gêdêŋ- gêdêŋgeŋ naŋ. Oc moae teteŋ nêŋ mec êndêŋ Apômtau ma êsêac samob sênam tauŋ ôkwi aŋga nêŋ lêŋ sec gebe Apômtau gebe ejoŋ lau tonec ŋa têtac ŋandaŋ sec to têtac kêbôli auc.” Ma Neria latu Baruk gêgôm biŋ, taŋ propete Jeremia kêjatu eŋ naŋ, ŋanô kêsa ma kêsam Apômtaunê biŋ, taŋ gêc papia naŋ, lasê aŋga Apômtaunê andu.

Judanêŋ kiŋ Josia latu Jojakim gêjam gôliŋ gamêŋ jala aclê ma ŋaajôŋ kêtu 9 ma lau Jerusalem ŋa samob ma lau samob, taŋ sêmêŋ Jerusalem aŋga malac gêdêŋ-gêdêŋgeŋ naŋ, sêlic om sênam dabuŋ moŋa teŋ sêmoa Apômtau laŋônêmŋa. 10 Go Baruk kêsam Jeremianê biŋ, taŋ gêc papia naŋ, lasê gêdêŋ lau samob sêŋô. Eŋ kêsam lasê aŋga ŋac- keto-papiawaga Sapan latu Gemarianê balêm, taŋ gêc Apômtaunê andu ŋamalacluŋ ŋaôŋa naŋ, kêdabiŋ Apômtaunê andu ŋasacgêdô, taŋ sêsam gebe Sacgêdô Wakuc naŋ.

Sêsam papia tau gêdêŋ laumata

11 Gêdêŋ taŋ Sapan latu Gemaria nê latu Mikaia gêŋô Apômtaunê biŋ samob, taŋ gêc papia naŋ, 12 eŋ kêsêp kiŋnê andu jakêsô ŋac-keto-papiawaganê balêm. Kasêga samob sêŋgôŋ tônê, ŋac-keto-papiawaga tau Elisama, Semaia latu Delaia, Akbor latu Elnatan, Sapan latu Gemaria, Hanania latu Sedekia ma kasêga ŋagêdô samob. 13 Ma Mikaia gêjac miŋ biŋ samob, taŋ eŋ gêŋô gêdêŋ Baruk kêsam papia lasê gêdêŋ lau naŋ, gêdêŋ êsêac. 14 Go kasêga samob sêsakiŋ Kusi latu Selemia latu Netania nê latu Jehudi gebe êsôm êndêŋ Baruk gebe “Ôkôc papia, taŋ kôsam lasê gêdêŋ lau samob naŋ, ma ômôêŋ.” Amboac tonaŋ Neria latu. Baruk kêkôc papia ma gêdêŋ êsêac gêja. 15 Ma êsêac sêsôm gêdeŋ eŋ gebe “Ôŋgôŋ sic ma ôsam lasê.” Tec Baruk kêsam papia tau lasê gêdêŋ êsêac. 16 Gêdêŋ taŋ sêŋô biŋ samob tonaŋ naŋ, êsêac sêsôm gêdêŋ tauŋ totêtêc tauŋgeŋ gebe “Aêac takêŋ biŋ samob tonaŋ ŋawae êndêŋ kiŋmaŋ.” 17 Go têtu kênac Baruk gebe “Ôsôm acgom, aôm koto biŋ samob tonaŋ amboac ondoc. Eŋ kêsôm gêdêŋ aôm ma koto me.”

18 Baruk gêjô êsêac aweŋ gebe “Jeremia kêsôm biŋ samob gêdêŋ aê ma aê kato ŋa busa kêsêp papia.”

19 Go kasêga sêsôm gêdêŋ Baruk gebe “Amagêc Jeremia aêc naasiŋ taôm ma akêŋ gamêŋ, taŋ asiŋ taôm naŋ, ŋawae êndêŋ lau teŋ atom.”

Kiŋ kêkêŋ papia la geŋ su

20 Êsêac sêkêŋ papia tau gêc ŋac-keto-papiawaga Elisama nê balêm, go sêja kiŋnê malacluŋ ma sêjac miŋ biŋ samob gêdêŋ kiŋ. 21 Go kiŋ kêsakiŋ Jehudi gebe êkôc papia tau. Ma eŋ kêkôc papia tau su aŋga ŋac-keto-papiawaga Elisama nê balêm jakêsam lasê gêdêŋ. kiŋ to kasêga samob, taŋ sêgi kiŋ auc sêkô naŋ. 22 Kiŋ tau gêŋgôŋ nê andu komôŋa gebe ajôŋ kêtu 9ŋa mêŋkêsa. Sêgôm ja gelom ma kiŋ kêsêlu ja gêmoa. 23 Jehudi kêsam papia ŋasêbu têlêac me aclê su acgom, go kiŋ kêkôc bôjaŋ papiaŋa ma kêsa ŋasêbu tau gêŋgic ma kêbaliŋ kêpi ja, taŋ gelom kêsa naŋ. Eŋ gêgôm amboac tonaŋ e ja geŋ papia samucgeŋ gêbacnê. 24 Mago kiŋ tau me nê sakiŋwaga, taŋ sêŋô biŋ tonaŋ naŋ, têtakê ma sêkac nêŋ ŋakwê gêŋgic atom. 25 Elnatan agêc Delaia ma Gemaria teteŋ kiŋ toŋajaŋageŋ gebe êkêŋ papia ja êniŋ atom, mago eŋ kêkêŋ taŋa êsêac atom. 26 Ma kiŋ kêjatu tau latu Jeramel agêc Asriel latu Seraia ma Abdel latu Selmia gebe sêkôc ŋac-keto-papiawaga Baruk agêc propete Jeremia tôŋ. Mago Apômtau kêsiŋ êsêagêc ôkwi.

Jeremia keto biŋ tau kêsêp papia wakuc kêtiam

27 Kiŋ kêkêŋ papia, taŋ Baruk keto kêdaguc Jeremia awa naŋ, ja geŋ su acgom, go Apômtaunê biŋ gêdêŋ Jeremia kêtiam gebe 28 “Ôkôc papia toluŋ wakuc ma oto biŋ, taŋ kêsêp papia ŋamataŋa taŋ Judanêŋ kiŋ Jojakim kêkêŋ ja geŋ naŋ, êsêp papia tau. 29 Ma ôsôm biŋ êkanôŋ Judanêŋ kiŋ Jojakim amboac tonec gebe ‘Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe Aôm kôkêŋ ja geŋ papia tonec ma kôsôm gebe “Kêtu ageŋŋa tec aôm koto kêsêp papia gebe kiŋ Babelŋa oc êmêŋ biŋŋanôgeŋ ma êŋgôm gamêŋ tonec êtu gasaŋ ma enseŋ ŋamalac to bôc samob su sênaŋa.” 30 Tec Apômtau kêsôm biŋ tonec kêkanôŋ Judanêŋ kiŋ Jojakim gebe Ênê ŋac teŋ êŋgôŋ Dawidnê lêpôŋ kiŋŋa oc êmoa atom ma êsêac oc sêmbaliŋ ênê ŋawêlêlaŋ siŋ gebe geleŋŋa ŋaoc ŋandaŋ êpac eŋ to gêbêc ŋamaniŋ ênam eŋ. 31 Ma aê gabe jamêtôc eŋ to nê wakuc ma nêŋ sakiŋwaga êtu nêŋ secŋa. Ma aê oc jaŋgôm biŋ sec, taŋ kasôm lasê kêtu êsêacŋa, mago sêŋô atom naŋ, ŋanô êsa êpi êsêac to lau, ta? sêŋgôŋ Jerusalem naŋ, ma lau Juda.’”

32 Go Jeremia kêkôc papia wakuc ma kêkêŋ gêdêŋ Neria latu ŋac-keto-papia-waga Baruk. Ŋac tau keto biŋ samob, taŋ Jeremia kêsôm ma gêc papia, taŋ Judanêŋ kiŋ Jojakim kêkêŋ ja geŋ naŋ, ma gêjac têku biŋ ŋagêdô taêsam gêwiŋ.

Copyright information for `JAE