Jeremiah 37

Jeremia gêŋgôŋ kapoacwalô

Kiŋ Babelŋa Nebukanesar kêkêŋ Josia latu Sedekia kêtu kiŋ aŋga gamêŋ Judaŋa, ma gêjam gôliŋ gêjô Jojakim latu Konia su. Mago Sedekia to nê sakiŋwaga ma lau gamêŋ tauŋa sêkêŋ taŋeŋ Apômtaunê biŋ, taŋ kêsôm kêsa propete Jeremia awa naŋ atom.

Kiŋ Sedekia kêsakiŋ Selemia latu Jehudi agêc Maseia latu dabuŋwaga Sepania gêdêŋ propete Jeremia ma sêsôm gebe “Oteŋ mec êtu aêacŋa êndêŋ aêacnêŋ Apômtau Anôtô.” Gêdêŋ tonaŋ Jeremia kêsô kêsa gêwiŋ lau gêmoa gebe sêkêŋ eŋ gêŋgôŋ kapoacwalô atom tageŋ. Gêdêŋ tonaŋ Paraonê siŋwaga toŋ teŋ sêsa aŋga Aiguptu sêmêŋ ma lau Kaldeaŋa taŋ sêgi Jerusalem auc naŋ, sêŋô biŋ tonaŋ ŋawae, tec sêwi Jerusalem siŋ ma sêc sêja.

Go Apômtaunê biŋ gêdêŋ propete Jeremia gebe “Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, kêsôm biŋ tonec gebe Ôsôm biŋ tonec êndêŋ Judanêŋ kiŋ, taŋ kêsakiŋ aôm gôdêŋ aê gômôêŋ gebe ôtu kênac aê naŋ, gebe ‘Ôlic acgom, Paraonê siŋwaga, taŋ sêmêŋ gebe sênam aôm sa naŋ, oc sêc sêmu sêna nêŋ gamêŋ êtiam. Lau Kaldea oc sêmu sêmêŋ ma sênac siŋ êndêŋ malac tonec. Êsêac oc sêku malac tau tulu ma sêkêŋ ja êniŋ. Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe Ansau taôm ma asôm gebe “Lau Kaldea oc sêmoa jaêc aêac,” nec atom gebe êsêac sêc oc sêna samucgeŋ atom. 10 Ma amac embe aku lau Kaldea nêŋ siŋwaga samob, taŋ sênac siŋ êndêŋ amac naŋ, tulu e nêŋ lau tokamocgeŋ embe sêmoa, tec lau tonaŋ oc sêndi aŋga nêŋ becobo ma sêkêŋ ja êniŋ malac tonec.’”

11 Gêdêŋ taŋ lau Kaldea nêŋ siŋwaga sêwi Jerusalem siŋ kêtu Paraonê siŋwaga têdabiŋ êsêacŋa naŋ, 12 Jeremia gêdi aŋga Jerusalem gebe êna Benjaminnê gamêŋ gebe êmansaŋ nê nomlênsêm ŋabiŋ êwiŋ nê lau. 13 Eŋ gêô lasê Sacgêdô Benjaminŋa gêdêŋ siŋwaga teŋ, nê ŋaê Iria, gejob sacgêdô tau. Iria eŋ Hanania latu Selemia nê latu. Eŋ kêkôc propete Jeremia tôŋ ma kêsôm gebe “Aôm gobe ôêc ôndêŋ Kaldeawaga ôna.” 14 Ma Jeremia kêsôm gebe “Aôm kôsau, aê jaêc jandêŋ Kaldeawaga jana atom.” Mago Iria kêkêŋ taŋa eŋ atom. Eŋ kêkôc eŋ tôŋ ma gêwê eŋ gêdêŋ kasêga gêja. 15 Ma kasêga têntac ŋandaŋ gêdêŋ Jeremia ma sêjac eŋ to sêkêŋ eŋ gêŋgôŋ kapoacwalô aŋga ŋac-keto-papiawaga Jonatan nê andu. Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ êsêac sêjam andu tonaŋ ôkwi kêtu andu kapoacwalôŋa teŋ.

Sedekia gêjam biŋgalôm gêwiŋ Jeremia

16 Êsêac sêkêŋ Jeremia gêŋgôŋ andu tonaŋ ŋabalêm, taŋ gêc nom ŋalêlôm naŋ, ma gêmoa tonaŋ bêc taêsam. 17 Ma bêc teŋ kiŋ Sedekia kêsakiŋ ŋac teŋ gebe êkôc Jeremia. Ma kiŋ kêtu kênac eŋ kelecgeŋ aŋga nê andu ma kêsôm gebe “Apômtaunê biŋ teŋ gêc aômŋa me masi.” Jeremia gêjô eŋ awa gebe “Aec, gêc.” Go eŋ kêsôm gebe “Aôm oc ôsêp kiŋ Babelŋa lêma.” 18 Ma Jeremia kêsôm gêdêŋ kiŋ Sedekia gêwiŋ gebe “Aê gagôm keso ondoc gêdêŋ aôm me gêdêŋ nêm sakiŋwaga me gêdêŋ nêm lau, tec kôkêŋ aê gaŋgôŋ kapoacwalô. 19 Amacnêm propete, taŋ seoc biŋ lasê gêdêŋ aôm ma sêsôm gebe ‘Kiŋ Babelŋa oc êmêŋ ma ênac siŋ êndêŋ amac me êndêŋ gamêŋ tonec atom’ naŋ, sêmoa ondoc. 20 O ŋoc ŋatau kiŋ, ôŋô ŋoc biŋ, tec kateŋ aôm lêna-lêna nec, ôsakiŋ aê jamu jana ŋac-keto-papiawaga Jonatan nê andu êtiam atom. Embe ôsakiŋ aê jana, oc jamac endu.” 21 Amboac tonaŋ kiŋ Sedekia kêjatu nê lau, tec sêkêŋ Jeremia gêŋgôŋ siŋwaga, taŋ sejop gamêŋ naŋ, nê malacluŋ ma sêkêŋ polom samuc teŋ, taŋ sêkôc aŋga lausêpac-polomwaga nêŋ naŋ, gêdêŋ eŋ kêtôm bêcgeŋ e polom samob gêbacnê aŋga malac. Sêgôm amboac tonaŋ gêdêŋ eŋ ma gêŋgôŋ siŋwaga, taŋ sejop gamêŋ naŋ, nêŋ malacluŋ.

Copyright information for `JAE