Jeremiah 38

Sêjam Jeremia sa aŋga sê

Ma Matan latu Sepatia agêc Pasur latu Gedalia ma Selemia latu Jukal agêc Malkia latu Pasur sêŋô biŋ, taŋ Jeremia kêsôm gêdêŋ lau samob gebe “Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe Lau, taŋ sêmoa malac tonec naŋ, oc sêmac êndu ŋa siŋ me tôbôm me gêmac sec. Mago lau, taŋ sêsa dêndêŋ lau Kaldea sêna naŋ, oc sêmoa mateŋ jali. Êsêac sêsêp siŋ sawa nasêmoa tomateŋ jaligeŋ. Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe Malac tonec oc êsêp kiŋ Babelŋa nê siŋwaga lemeŋ ma oc sêku malac tau tulu biŋŋanôgeŋ.”

Go kasêga sêsôm gêdêŋ kiŋ gebe “Ôsôm gebe sênac ŋac tonec êndu gebe ênê biŋ tonaŋ oc êŋgôm lausiŋ, taŋ gacgeŋ sêmoa malac naŋ, to lau samob lemeŋ êtu goloŋ. Ŋac tonec taê gêjam biŋ lau sêmoa ŋajamŋa atom, eŋ taê gêjam biŋ lau têtap gêŋwapac saŋageŋ.” Kiŋ Sedekia kêsôm gebe “Alic acgom, eŋ kêsêp amac lemem sugac gebe kiŋ kêtôm gebe enseŋ amacnêm biŋ su atom.” Amboac tonaŋ êsêac sêkôc Jeremia tôŋ ma sêbaliŋ eŋ kêsêp kiŋ latu Malkia nê bukom ŋasê, taŋ gêc siŋwaganêŋ malacluŋ naŋ. Êsêac sêlêwaŋ Jeremia ŋa lêpoa. Mago bu kêpoac sê tau atom, ŋalemoŋgeŋ. Tec Jeremia kêsêp jakêkô lemoŋ ŋalêlôm.

Mago kiŋnê andu ŋasakiŋwaga teŋ aŋga Aitiopia, ênê ŋaê Ebedmelek, gêŋô ŋawae gebe sêbaliŋ Jeremia kêsêp bukom ŋasê. Eŋ gêmoa kiŋnê andu ma kiŋ tau gêŋgôŋ Sacgêdô Benjaminŋa. Tec eŋ gêwi kiŋnê andu siŋ ma gêdêŋ kiŋ gêja jakêsôm gebe “O ŋoc ŋatau kiŋ, gêŋ samob, taŋ lau tonec sêgôm gêdêŋ propete Jeremia naŋ, samob sec, êsêac sêbaliŋ eŋ kêsêp bukom ŋasê gebe naêmac êndu gebe polom teŋ gêc malac atomanô.” 10 Go kiŋ kêjatu ŋac Aitiopiaŋa Ebedmelek gebe “Ôkôc lau têlêac aŋga tonec sêwiŋ aôm ma aê propete Jeremia sa aŋga sê gebe êmac êndu atom.” 11 Go Ebedmelek kêkôc lau sêwiŋ eŋ ma sêja kiŋnê andu jasêsô balêm ŋakwêŋa sêja ma eŋ kêkôc obo gêŋgic to ŋakwê laŋgwa aŋga tônê jakêlêwaŋ gêŋ tau ŋa lêpoa kêsêp sê gêdêŋ Jeremia gêja. 12 Go ŋac Aitiopiaŋa Ebedmelek kêsôm gêdêŋ Jeremia gebe “Ôkêŋ obo laŋgwa tonaŋ êsô kasumlabu êtu suŋ gebe lêpoa êniŋ aôm atom.” Tec Jeremia gêgôm amboac tonaŋ. 13 Ma êsêac sê eŋ sa ŋa lêpoa kêpi gêmêŋ ma sêkam eŋ sa aŋga sê. Sêgôm amboac tonaŋ tec Jeremia jagêŋgôŋ siŋwaga, taŋ sejop gamêŋ naŋ, nêŋ malacluŋ kêtiam.

Sedekia gebe êŋô biŋ aŋga Jeremianê

14 Kiŋ Sedekia kêsakiŋ lau gebe sêkôc propete Jeremia. Êsêac sêwê eŋ gêdêŋ kiŋ, taŋ gêŋgôŋ Apômtaunê lôm dabuŋ ŋasacgêdô kêtu têlêacŋa naŋ sêja. Kiŋ kêsôm gêdêŋ Jeremia gebe “Aê oc jatu kênac biŋ teŋ êndêŋ aôm. Ônsa biŋ teŋ auc êndêŋ aê atom.” 15 Jeremia kêsôm gêdêŋ Sedekia gebe “Aê embe jasôm biŋ tau êndêŋ aôm, oc ôsôm êndêŋ lau gebe sênac aê êndu biŋŋanôgeŋ. Ma embe jawa lêŋ êmoasiŋ aômŋa sa êndêŋ aôm, oc ôkêŋ taŋem aê atom.” 16 Go kiŋ Sedekia kêtôc lêma kelecgeŋ gêdêŋ Jeremia gebe “Kêtu Apômtau, taŋ kêkêŋ aêac tamoa mateŋ jali naŋŋa, aê jasôm biŋŋanôgeŋ gebe oc janseŋ aôm su atom me jakêŋ aôm ôsêp lau tonec, taŋ sebe sênac aôm êndu naŋ, lemeŋ atom amboac tonaŋgeŋ.”

17 Go Jeremia kêsôm gêdêŋ Sedekia gebe “Apômtau, lausiŋ undambêŋa nêŋ Anôtô to lau Israel nêŋ Anôtô, kêsôm biŋ tonec gebe Aôm embe ôkêŋ taôm ôsêp kiŋ Babelŋa nê kasêga lemeŋ, go ônam samuc ma ja êniŋ malac tonec su atom, ma aôm to nêm gôlôac oc amoa matem jali. 18 Mago aôm embe ôkêŋ taôm ôndêŋ kiŋ Babelŋa nê kasêga atom, go malac tonec êsêp lau Kaldea lemeŋ ma êsêac sêkêŋ ja êniŋ malac tau ma aôm ôwê êsêac lemeŋ sa atom.” 19 Ma Sedekia kêsôm gêdêŋ Jeremia gebe “Aê katêc Judawaga, taŋ sêc dêdêŋ lau Kaldea sêja. Moae lau Kaldea sêkêŋ aê jandêŋ êsêac ma êsêac oc sêŋgôm aê sec.” 20 Mago Jeremia kêsôm gebe “Oc sêkêŋ aôm ôndêŋ êsêac atom. Galoc aôm taŋam wamu Apômtau awa, taŋ kasôm gêdêŋ aôm naŋ, go ênam aôm sa ma ônam samuc. 21 Mago aôm embe ondec ma ôkêŋ taôm ôndêŋ êsêac atom, go biŋ, taŋ Apômtau kêtôc gêdêŋ aê naŋ, êtu tôŋ gebe 22 Ôlic acgom, oc sêwê lauo samob, taŋ sêŋgôŋ Judanêŋ kiŋnê andu naŋ, sêsa dêndêŋ kiŋ Babelŋa nê kasêga sêna ma êsêac oc sêsôm gebe

‘Nem lau, taŋ ôliŋ andaŋ aôm naŋ,
sêsau sêôc aôm to sêkôniŋ aôm tôŋ.
Galoc kôka taôm su kôsêp lemoŋ jakôkô ma êsêac sêc sêja.’
23 Êsêac oc sêwê nêm lauo to latômi samob sêsa dêndêŋ lau Kaldea sêna, ma aôm taôm oc ôêc êsêac lemeŋ su atom, kiŋ Babelŋa oc êkôc aôm tôŋ ma ja oc êniŋ malac tonec.”
24 Go Sedekia kêsôm gêdêŋ Jeremia gebe “Ôkêŋ biŋ tonaŋ êndêŋ lau teŋ sêŋô atom, go ômac êndu atom. 25 Kasêga embe sêŋô ŋawae gebe gajam biŋgalôm gawiŋ aôm, ma êsêac embe dêndêŋ aôm sêwac ma sêsôm gebe ‘Ônac miŋ biŋ, taŋ aôm kôsôm gêdêŋ kiŋ ma kiŋ kêsôm gêdêŋ aôm naŋ, êndêŋ aêac, ônsa biŋ teŋ auc êndêŋ aêac atom, go anac aôm êndu atom’ 26 embe sêsôm amboac tonaŋ, go ôsôm êndêŋ êsêac gebe ‘Aê kateŋ kiŋ lêna-lêna gebe êsakiŋ aê jamu jana Jonatannê andu êtiam atom. Embe jana, oc jamac êndu aŋga tônê.’” 27 Go kasêga samob dêdêŋ Jeremia sêja ma têtu kênac eŋ ma eŋ gêjô êsêac aweŋ kêtôm biŋ, taŋ kiŋ kêsôm gêdêŋ eŋ naŋ. Tec êsêac sêwi eŋ siŋ gacgeŋ gêmoa gebe ŋac teŋ taŋasuŋ gêjac biŋgalôm tônê atom. Ma Jeremia gêŋgôŋ siŋwaganêŋ malacluŋ e gêdêŋ bêc, taŋ ŋacjo sêku Jerusalem tulu naŋ.

28 

39:1—51:64 Nebukadnesar kêku malac Jerusalem tulu ma gêwê Judanêŋ kiŋ Sedekia jagêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babilon, mago kêgaboac Jeremia su. Gedalia kêtu gôliŋwaga, mago sauŋgeŋ, go sêjac eŋ êndu kelecgeŋ. Lau Juda ŋagêdô sêc su sêja Aiguptu ma sêkac Jeremia gebe êwiŋ êsêac. Anôtônê jaeŋ, taŋ kêkanôŋ lau-m ŋagêdô naŋ, kêsêp môkêlatu 46 — 51. Eŋ kêsôm biŋ mêtôcŋa lasê gêdêŋ êsêac ma gêdêŋ lau Aiguptu to Babilon amboac tonaŋgeŋ.

Copyright information for `JAE