John 10

Jesu kêtu ŋacgejob ŋajam

“Biŋŋanô, aê Jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Ŋac taŋ kêsô dombanêŋ sapa gêja, mago kêsô sacgêdôŋa atom, kêgêli paliŋ-paliŋgeŋ naŋ, kêtu ŋacgeŋgeŋ to kêjaŋgowaga teŋ. Ma ŋac taŋ kêsô sacgêdôŋa naŋ, tec dombanêŋ ŋacgejob eŋ. Ŋacgejobsacgêdôwaga gêlêc katam su gêdêŋ eŋ, ma domba sêŋô eŋ awa ma eŋ gêmôêc nê domba kêsam êsêacnêŋ ŋaêgeŋ, ma gêwê êsêac ŋa sêja. Kêkêŋ nê domba sêsa awê su, go tau kêsêlêŋ gêmuŋ ma domba têdaguc eŋ, gebe sêjala ênê awagac. Ŋac jaba teŋ oc têndaguc eŋ atom, oc sêc eŋ, gebe sêjala lau jaba aweŋ atom.” Biŋgôliŋ tonaŋ Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac, ma biŋ tau, taŋ kêsôm gêdêŋ êsêac naŋ, sêlala ŋam atom.

Go Jesu kêsôm biŋ kêtiam gebe “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Aê katu domba ŋasacgêdô. Lau samob, taŋ sêmuŋ aê sêmêŋ naŋ, geŋgeŋtêna to kêjaŋgowaga. Tageŋ domba sêkêŋ taŋeŋ êsêac atom. Aê katu ŋasacgêdô. Teŋ embe êsô aêŋageŋ êna, oc ênam eŋ kêsi. Eŋ êsô êsa ma êtap nê gêŋ êlôm tauŋa sa. 10 Geŋgeŋtêna gêmêŋ kêtu gêŋ tageŋ tonecŋa gebe ênam geŋgeŋ to êmbuc ma enseŋŋageŋ. Aê gamêŋ gabe êsêac sêmoa mateŋ jali ma nêŋ gêŋ êlêsuc êsêacgeŋ.

11 “Ŋacgejob ŋajam tau aê. Ŋacgejob ŋajam tau êmac êndu êjô domba su. 12 Ŋac taŋ gêjôb kêtu awaŋa naŋ, eŋ ŋacgejob ŋanô atom, ma domba têtu ênê gêŋ atom. Eŋ êlic kêam sec êmêŋ, oc êwi domba siŋ ma êc êna, ma kêam sec mêŋêŋac to ênam domba tau saliŋ-saliŋ. 13 Eŋ gejob kêtu awaŋa, tec gê go domba tau atom. 14 Ŋacgejob ŋajam aê, tec kajala ŋoc gêŋ ma ŋoc gêŋ sêjala aê, 15 kêtôm Tamoc kêjala aê ma aê kajala Tamoc. Ma aê jamac êndu jajô domba su. 16 Aêŋoc domba ŋagêdô sêmoa. Êsêac aŋga toŋ sapa tonecŋa atom. Amboac tonaŋ kôm tonec gêjac aê ŋawae gebe jawê êsêac sêmêŋ e sêŋô aê aoc têtu toŋ tageŋ ma ŋacgejob tageŋ. 17 Aê jamac êndu gebe jaŋgôŋ matoc jali êtiam. Kêtu biŋ tonaŋŋa Tamoc têtac gêwiŋ aê. 18 Ŋac teŋ êkôc matoc jali su aŋga aêŋoc atom, tauc jakêŋ êna. Ŋatau aê tec jakêŋ êna, ma ŋatau aê tec jakôc su êtiam. Tamoc kêjatu aê gebe amboac tonaŋ.”

19 Ma Juda sêwa tauŋ kêkôc kêtiam kêtu biŋ tonaŋŋa. 20 Êsêacnêŋ gwalêkiŋ sêsôm gebe “Ŋalau sec teŋ gêgôm eŋ, tec kêtu meloc. Amac akêŋ taŋem eŋ êtu asageŋŋa.” 21 Ma ŋagêdô sêsôm gebe “Ŋac toŋalau sec teŋ oc êsôm biŋ amboac tonaŋ atom. Ŋalau sec teŋ kêtôm gebe êŋgôm mateŋpec mateŋ êlêc me.”

Juda têtiŋ Jesu su

22 Kêdabiŋ om-sêjac-kawi-lôm-dabuŋŋa aŋga Jerusalem ma komô. 23 Ma Jesu kêsêlêŋ gêmoa lôm dabuŋ gêmoa Salomonê lôm sêlêb. 24 Tec Juda sêgi eŋ auc ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aô, aôm gobe aêac amoa totêntac lulu e êndêŋ ondocgeŋ. Aôm embe Kilisi tau, naŋ ôsôm lasê êndêŋ aêac.” 25 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê kasôm gêdêŋ amacgac, mago amac akêŋ gêwiŋ atom. Kôm taŋ gagôm gajam Tamoc laŋô naŋ, gêwa aê sa su. 26 Ma amac akêŋ gêwiŋ atom, gebe amac aŋga aêŋoc dombanêŋ atom. 27 Aêŋoc domba sêŋô aê aoc ma aê kajala êsêac ma têdaguc aê. 28 Aê oc jakêŋ êsêac sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ. Êtôm têm samob oc sênaŋa atomanô ma teŋ oc êjaŋgo êsêac su aŋga aê lemoc atom. 29 Tamoc taŋ kêkêŋ êsêac gêdêŋ aê naŋ, kêlêlêc samob su, ma ŋac teŋ kêtôm gebe êjaŋgo êsêac su aŋga Tamoc lêma atom. 30 Aêagêc Tamoc atu ŋanô tageŋ.”

31 Tec Juda sejoŋ poc sa kêtiam sebe têtuc eŋ êndu. 32 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê katôc kôm ŋajam taêsam aŋga Tamocnê gêdêŋ amac alic, mago kêtu kôm tonaŋ ŋai ŋaondocŋa tec abe atuc aê êndu.” 33 Go Juda sêjô eŋ awa gebe “Aêac abe atuc aôm êndu kêtu kôm ŋajam teŋŋa atom, kêtu biŋ alôb- alôbŋa to kêtu aôm ŋamalac, mago gôboa taôm kôtu Anôtôŋa.” 34 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Teto gêc amacnêm biŋsu gebe ‘Aê kasôm gebe amac anôtôi.’ Teto gêc me masi. 35 Eŋ kêsam lau, taŋ Anôtônê biŋ gêdêŋ êsêac naŋ, gebe anôtôi. Biŋ taŋ teto gêc naŋ, danseŋ su atom. 36 Aê kasam tauc gebe Anôtônê Latu aê. Ma amboac ondoc amac asôm gêdêŋ aê, taŋ Tamoc gêjam dabuŋ aê e kêsakiŋ aê kasêp nom gamêŋ naŋ, gebe Kôsôm biŋ alôb-alôb. 37 Embe janam Tamocnê kôm atom, go akêŋ êwiŋ aê atom. 38 Mago embe janam kôm tau, ma amac embe akêŋ êwiŋ aê atom, naŋ akêŋ êwiŋ kômgeŋ ma ajala to nêm kauc êsa gebe Tamoc gêmoa aê ŋalêlôm ma aê gamoa Tamoc ŋalêlôm.” 39 Tec êsêac sebe sêkam eŋ tôŋ êtiam, mago eŋ gêwê êsêac lemeŋ sa.

40 Go gelom Jordan ŋamakeŋ ônêŋa kêtiam jagêmoa gamêŋ, taŋ gêmuŋgeŋ Joaŋ kêsagu lau naŋ. 41 Ma lau taêsam dêdêŋ eŋ sêja ma sêsôm gebe “Joaŋ gêgôm gêŋtalô teŋ atom, mago biŋ samob, taŋ Joaŋ kêsôm kêpi ŋac tonec naŋ biŋŋanô.” 42 Amboac tonaŋ lau taêsam sêkêŋ gêwiŋ eŋ aŋga tônê.

Copyright information for `JAE