John 11

Lasara gêmac êndu

Ŋac teŋ, nê ŋaê Lasara, gêmac gêc Maria agêc têwao Marta nêŋ malac Betania. Maria naŋ geŋ oso Apômtau ŋa gêŋmalu ma gêbuŋ ênê akaiŋ ŋa môkêlauŋ naŋ, lu ŋac Lasara êmac gêc. Tec luoagêc sêsakiŋ biŋ gêdêŋ Jesu gebe “Apômtau, ôlic acgom, ŋac taŋ têmtac gêwiŋ eŋ naŋ, tec gêmac gêc.” Jesu gêŋô biŋ tonaŋ ma kêsôm gebe “Tonaŋ gêmac êmac ênduŋa atom, êgôm eŋ gebe Anôtônê wae êsa. Ma Anôtô êwaka Latunê wae sa êwiŋ.”

Jesu têtac gêwiŋ Marta agêc lasio ma Lasara. Eŋ gêŋô gêmac tonaŋ ŋawae su, mago gêŋgôŋ gamêŋ, taŋ gêmoa naŋ, e bêc luagêc gêjaŋa acgom. Go kêsôm gêdêŋ nê ŋacseŋomi gebe “Aêac tamu tana Judaia êtiam.” Tec ŋacseŋomi sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, galocgeŋ Juda sebe têtuc aôm ŋa poc êndu, ma gobe ômu ôna tônê êtiam me.” Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Bêc samuc teŋ kêtôm ockatu ŋasawa 12. Ŋac teŋ embe êsêlêŋ êndêŋ ocgeŋ, oc êndiŋ akaiŋ êpi gêŋ teŋ atom, gebe êllc ŋawê nom tonecŋa. 10 Ŋac teŋ embe êsêlêŋ êndêŋ êmbêc, oc êndiŋ akaiŋ, gebe ŋawê gêc ênê ŋalêlôm atom.” 11 Eŋ kêsôm tonaŋ su acgom, go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aêacnêŋ ŋac Lasara gêc bêc su, tec gabe najaŋu eŋ.” 12 Ma ŋacseŋomi sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, embe ênêc bêc, oc ênam eŋ sa naŋ.” 13 Biŋ tonaŋ Jesu kêsôm kêpi Lasara gêmac êndu, mago êsêac seboc eŋ kêsôm kêpi tanêc bêc talêwaŋ tauŋŋa. 14 Tec Jesu kêsôm lasê gêdêŋ êsêac gebe “Lasara gêmac êndu. 15 Aê têtac ŋajam gebe gamoa eŋ ŋagala atom kêtu amacŋa, gebe akêŋ êwiŋ. Amboac tonaŋ dandêŋ eŋ tana.” 16 Ma Tom, taŋ sêsam eŋ gebe Ôliŋbôm naŋ, kêsôm gêdêŋ ênê ŋacseŋomi ŋagêdô gebe “Dawiŋ eŋ tanamaŋ, gebe tamac êndu dawiŋ eŋ.”

Jesu kêtu dandi sa to daŋgôŋ mateŋ jali ŋam

17 Jesu gêô lasê ma kêtap sa gebe Lasara gêc sêlêlôm bêc aclê su. 18 Betania tonaŋ gêc Jerusalem ŋagala, intêna tau kêtôm ockatu ŋasawa tageŋ. 19 Tec Juda gwalêkiŋ dêdêŋ Marta agêc Maria sêja- sebe sênac êsêac têntac tôŋ êtu luŋiŋa. 20 Marta gêŋô Jesu gêmêŋ ŋawae ma kêpuc eŋ tôŋtôŋ gêja, ma Maria gacgeŋ gêŋgôŋ andu. 21 Marta kêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Apômtau, aôm embe ômoa tonec, luc oc êmac êndu atom. 22 Ma kajala gêwiŋ gebe Aôm embe oteŋ gêŋ teŋ êndêŋ Anôtô, oc Anôtô êkêŋ êndêŋ aôm.” 23 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Lômŋac oc êndi sa.” 24 Marta kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê kajalagac gebe êndêŋ bêc ŋamu êndêŋ taŋ ŋacmatê sêndi sa naŋ, eŋ oc êndi sa êwiŋ.” 25 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Sêndi sa to sêŋgôŋ mateŋ jali ŋam aê. Ŋac taŋ êkêŋ êwiŋ aê naŋ, êmac êndumaŋ, tageŋ oc êŋgôŋ mata jali. 26 Lau samob, taŋ sêmoa mateŋ jali ma sêkêŋ gêwiŋ aê naŋ, sêmac êndu atomanô, sêmoa teŋgeŋ. Kôkêŋ gêwiŋ biŋ tonec me masi.” 27 Ma awê tau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aec, Apômtau, aê kakêŋ gêwiŋ gebe Kilisi Anôtônê Latu, taŋ êmêŋ nom naŋ aôm.”

Jesu kêtaŋ

28 Marta kêsôm biŋ tonaŋ su ma jagêmôêc lasio Maria mêŋkêsôm kelecgeŋ gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê tec gêmoa ma gêmôêc aôm.” 29 Maria gêŋô e gêdi sa ôb tageŋ gêdêŋ Jesu gêja. 30 Jesu gêô lasê malaclêlôm atom, gacgeŋ gêmoa gamêŋ, taŋ Marta jagêdac eŋ naŋ. 31 Juda taŋ sêjac Maria têtac tôŋ sêŋgôŋ andu sêwiŋ naŋ, sêlic eŋ gêdi sebeŋ kêsa gêja ma têdaguc eŋ, seboc eŋ êna sêô ma êtaŋ aŋga tônê.

32 Maria gêja e gêô lasê gamêŋ, taŋ Jesu gêmoa naŋ, jagêlic eŋ ma gêu tau jagêc eŋ akaiŋŋa, go kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, aôm embe ômoa tonec ma luc oc êmac êndu atom.” 33 Jesu gêlic êsêac to Juda, taŋ sêwiŋ tauŋ sêmêŋ naŋ, têtaŋ e atê gêmô eŋ ma kêlênim tau. 34 Go Jesu kêsôm gebe “Amac atoc ŋac tau gêc ondoc.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, ômôêŋ, go ôlic.” 35 Jesu matasulu kêsa 36 ma Juda sêsôm gebe “Alic acgom, têtac gêwiŋ eŋ ŋanôgoc.” 37 Ma êsêacnêŋ ŋagêdô sêsôm gebe “Ŋac tau, naŋ gêgôm matapec mata gêlac naŋ, oc kêtôm gebe ênam Lasara sa e êmac êndu atom me masi.”

Jesu gêŋu Lasara mata jali kêsa kêtiam

38 Jesu atê gêmô eŋ kêtiam e gêô lasê sêô. Ma sêô tau naŋ pocgêsuŋ, tec sêkêŋ poc tapa gêsaŋ auc. 39 Tec Jesu kêsôm gebe “Akac poc tapa su.” Ma ŋac gêmac nê luo Marta kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, ŋasu kêsa gebe gêc bêc aclê su.” 40 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê kasôm gêdêŋ aôm, embe ôkêŋ êwiŋ, oc ôlic Anôtônê ŋawasi. Kasôm me masi.” 41 Go sêkac poc su, ma Jesu mata gedec ma kêsôm gebe “Tamoc, aê gajam daŋge aôm gebe kôkêŋ taŋam aêgac. 42 Aê kajalagac gebe kôkêŋ taŋam aê gedeŋ tôŋgeŋ. Mago kasôm biŋ tau kêtu lau tec sêkôsêkô necŋa, gebe sêkêŋ êwiŋ aôm kôsakiŋ aê gamêŋ.” 43 Kêsôm biŋ tonaŋ su ma gêmôêc ŋa awa kapôêŋ gebe “Lasara, ôsa ômôêŋ.” 44 Ma ŋacmatê kêsa toobo, naŋ si eŋ akaiŋ to lêma tôŋ, ma toobo waeŋŋa, naŋ sêkwa eŋ laŋôanô auc naŋgeŋ gêmêŋ. Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aŋgamboac eŋ su ma akêŋ eŋ êna.”

Lau dabuŋsêga to Parisai sêkic Jesunê biŋ

(Mat 26:1-5; Mar 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Juda taŋ dêdêŋ Maria naŋ, nêŋ taêsam sêlic Jesu gêgôm gêŋ tonaŋ e sêkêŋ gewiŋ eŋ. 46 Ma nêŋ ŋagêdô dêdêŋ Parisai jatedôŋ geŋ, taŋ Jesu gêgôm naŋ, ŋawae gêdêŋ êsêac. 47 Tec lau dabuŋsêga to Parisai sêkac laumata sa ma sêsôm gebe “Aêac daŋgôm amboac ondoc. Ŋac tônê tec gêgôm gêŋtalô taêsam. 48 Aêac embe talicgeŋ ma êŋgôm nê gêŋ, oc lau samob sêkêŋ êwiŋ eŋ ma Rom mêŋsêjaŋgo aêacnêŋ gamêŋ tolaugeŋ su.” 49 Ma êsêacnêŋ ŋac teŋ, nê ŋaê Kaiapa, taŋ kêtu ŋac dabuŋsêga gêdêŋ jala tonaŋ gêmoa naŋ, kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac ajam kauc biŋ. 50 Ma nêm kauc kêsa kêpi biŋ tonec atom gebe Ŋac tageŋ êmac êndu êjô lau, go êmoasiŋ amac êlêlêc lau samob sênaŋa su.” 51 Biŋ tonaŋ eŋ kêsôm tau nê biŋ atom. Eŋ kêtu ŋac dabuŋsêga gêdêŋ jala tonaŋ gêmoa, tec geoc ŋalô tonaŋ lasê kêpi Jesu êmac êndu êjô lauŋa. 52 Eŋ oc êmac êndu êjô lau tecenaŋgeŋ atom, eŋ êkatoŋ Anôtônê lau samob, taŋ sêŋgôŋ palip- palipgeŋ naŋ, sa sêpi tageŋ amboac tonaŋ. 53 Gêdêŋ bôc tonaŋ êsêac sêjac m sêkic êna biŋ sênac eŋ ênduŋa. 54 Tonaŋ su ma Jesu kêsêlêŋ gêmoa awê kêsêp Juda ŋalêlôm kêtiam atom, kêtaiŋ taugeŋ aŋga tonaŋ gêja malac teŋ, ŋaê Epraim gêc kêsi gamêŋ sawaŋa, jatonê ŋacseŋomi sêmoa tonaŋ.

55 Judanêŋ Pasa kêdabiŋ, tec lau taêsam aŋga gamêŋ tonaŋ sêpi Jerusalem sêja sêmuŋ Pasa ŋanoc, sebe sênac dabiŋ tauŋ. 56 Êsêac sêsôm Jesu sêmoa lôm dabuŋ ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Amac abe amboac ondoc, abe eŋ oc êmêŋ êlic om êwiŋ me.”

Lau dabuŋsêga to Parisai sêjatu biŋ gebe “Ŋac teŋ embe êjala gamêŋ, taŋ Jesu gêmoa naŋ, go êsôm lasê gebe sêkôc eŋ tôŋ.”

Copyright information for `JAE