John 12

Maria geŋ oso Jesu

(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)

Pasa atom tageŋ, bec 6geŋ gêc, tec Jesu gêô lasê Betania. Lasara taŋ Jesu gêŋu eŋ sa aŋga ŋacmatênêŋ naŋ, gêmoa malac tonaŋ. Êsêac seno moasiŋ gêdêŋ eŋ aŋga tonaŋ, tec Marta gêjam sakiŋ gêŋ ma Lasara geŋ gêŋ gêŋgôŋ gêwiŋ êsêac. Go Maria kêkôc bu ŋamalu, taŋ ŋaôli kapôêŋ naŋ, kekec teŋ mêŋgeŋ oso Jesu akaiŋ ma gêbuŋ eŋ akaiŋ ŋa môkêlauŋ e bu tau ŋamalu kêpôŋ popoc kêkô andu tonaŋ ŋalêlôm. Tec ênê ŋacseŋominêŋ teŋ, Juda Isariot, taŋ gebe eoc eŋ lasê naŋ, kêsôm gebe “Amboac ondoc sêkêŋ bu tau gêdêŋ lau sêjam ôli ŋa denari* 300 atom, gebe sêkêŋ ŋaawa êndêŋ lau ŋalêlôm sawa.” Eŋ taê gêjam lau ŋalêlôm sawa, tec kêsôm biŋ tonaŋ nec atom. Eŋ ŋacgeŋgeŋ tec kêbic êsêacnêŋ kanom, ma gêŋ taŋ lau sêkêŋ kêsêp naŋ, eŋ kêkôc sa. Tec Jesu kêsôm gebe “Ondec eŋgeŋ, eŋ gêjam dôŋ aêŋoc bec sênsuŋ aêŋa. Lau ŋalêlôm sawa tec sêŋgôŋ sêwiŋ amac ŋapaŋ, ma aê oc jaŋgôŋ jawiŋ amac ŋapaŋ atom.”

Sêkic Lasaranê biŋ

Judanêŋ lau taêsam sêŋô eŋ gêmoa tonaŋ ŋawae tec sêja, mago sêja kêtu Jesu taugeŋŋa atom, sebe sêlic Lasara, taŋ Jesu gêŋu eŋ sa aŋga ŋamatênêŋ naŋ êwiŋ. 10 Lau dabuŋsêga sêkic biŋ gebe sênac Lasara êwiŋ, 11 gebe Juda taêsam sêja kêtu eŋŋa e sêkêŋ gêwiŋ Jesu.

Jesu kêsô Jerusalem gêja

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Ŋageleŋ ma lau taêsam, taŋ sêô lasê kêtu omŋa naŋ, sêŋô Jesu êna Jerusalem ŋawae, 13 tec sêôc tômtômlauŋ sêpuc eŋ tôŋtôŋ sêja ma sêmôêc gebe “Osana, alanem eŋ, naŋ gêmêŋ gêjô Apômtau laŋô naŋ, to Israelnêŋ kiŋ,” 14 Jesu kêtap doŋki ŋalatu teŋ sa ma gêŋgôŋ ŋaô kêtôm teto gêc gebe

15 “Sion Latuo,ôtêc taôm atom.
Ôlic acgom. nêm kiŋ gêŋgôŋ doŋki ŋalatu teŋ ŋaô
gêdêŋ aôm gêwac.”
16 Gêdêŋ tonaŋ Jesunê ŋacseŋomi sêjala biŋ tonaŋ ŋam atom. Mago gêdêŋ taŋ Jesu kêkôc nê ŋawasi sa su naŋ, ac taêŋ gêjam gebe biŋ tônê teto kêpi eŋ. tec sêgôm ŋanô kêsa amboac tonaŋ, 17 Lau taŋ sêwiŋ eŋ gêdêŋ gêmôêc Lasara aŋga sêô ma gêŋu eŋ sa aŋga ŋacmatênêŋ naŋ, tec sêsôm biŋ tau lasê. 18 Amboac tonaŋ lau sêpuc eŋ tôŋtôŋ sêja, gebe sêŋô eŋ gêgôm gêŋtalô tonaŋ ŋawaegac. 19 Ma Parisai sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Kec, amac alicgac, amacnêm biŋ ŋanô masi, lau samob jatêdaguc eŋgeŋ.”

Helen ŋagêdô sebe sêlic Jesu

20 Ma Helen ŋagêdô sêwiŋ êsêac, taŋ sêpi Jerusalem sêja naŋ, sebe teteŋ mec êndêŋ om. 21 Lau tau dêdêŋ Pilip aŋga Betsaida Galilaiaŋa sêja ma teteŋ eŋ gebe “Apômtau, aêacmêŋ abe alic Jesu.” 22 Tec Pilip jakêsôm gêdêŋ Andrea ma Andrea agêc Pilip jasêsôm gêdêŋ Jesu. 23 Ma Jesu gêjô êsêagêc aweŋ gebe “Ŋanoc kêdabiŋgac gebe Ŋamalacnê Latunê ŋawasi êsa. 24 Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Jaŋgom ŋawê embe êsêp nom atom, oc êtu palê atom ma tau ênêc. Êtu palê acgom, go ênam ŋanô taêsam. 25 Ŋac taŋ têtac gêwiŋ gebe êmoa mata jali naŋ, oc ênam sapu. Ma ŋac taŋ têtac gedec tau gebe êmoa mata jali aŋga nom tonec naŋ, oc êmoasiŋ eŋ êŋgôŋ mata jali teŋgeŋ. 26 Teŋ embe ênam sakiŋ aê, naŋ êndaŋguc aêmaŋ ma gamêŋ, taŋ aê jaŋgôŋ naŋ, ŋoc sakiŋwaga oc êŋgôŋ êwiŋ. Teŋ embe ênam sakiŋ aê, naŋ Tamoc oc etoc eŋ sa.

Jesu gêwa tau sa gebe êmac êndu

27 “Galoc aêŋoc katuc kêlênim tau, ma jasôm biŋ amboac ondoc. Jasôm gebe ‘Tamoc, ônam aê kêsi êndêŋ noc tonec me.’ Masianô, aê gamêŋ kêtu noc tonecŋa. 28 Tamoc, ôŋgôm nêm ŋaê ŋawae êsa.” Ma biŋ teŋ kêsa aŋga undambê gêmêŋ gebe “Aê gagôm ŋawae kêsagac, ma oc jaŋgôm ŋawae êsa êtiam.” 29 Lau taŋ sêkô naŋ, sêŋô e sêsôm gebe “Wapap gêjac.” Ma ŋagêdô sêsôm gebe “Aŋela teŋ kêsôm biŋ gêdêŋ eŋ.” 30 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Awa tônê kêsa kêtu aêŋa atam, kêsa kêtu amacŋa. 31 Galoc nom tonec ŋatêm mêtôcŋa. Galoc Anôtô êtiŋ nom tonec ŋatau êsa êna. 32 Ma embe sêsuŋ aê sa aŋga nom, oc jaê êsêac samob sa dêndêŋ aê sêmêŋ.” 33 Biŋ tonaŋ eŋ kêsôm gebe êwa nê êmac êndu ŋalêŋ sa. 34 Tec lau sêjô eŋ awa gebe “Aêac tec aŋô gêc biŋsu gebe Kilisi tau oc êmoa teŋgeŋ. Ma amboac ondoc aôm kôsôm sêsuŋ Ŋamalacnê Latu sa acgom. Ŋamalacnê Latu tonê asa.” 35 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ja tau oc êwê amac ŋasawa sauŋgeŋ ôwiŋ. Asalêŋ atôm lau, taŋ ja gêwê êsêac naŋ, gebe ŋakesec êtap amac sa atom. Ŋac taŋ kêsêlêŋ gêmoa ŋakesec ŋalêlôm naŋ, gêjam kauc gamêŋ, taŋ gebe êna naŋ. 36 Ja tec gêwê amac gêmoa. Amboac tonaŋ akêŋ êwiŋ ja tau gebe atu ŋawê latui.”

Juda sêkêŋ gêwiŋ Jesu atom

Jesu kêsôm biŋ tonaŋ su ma gêja kêsiŋ tau gêdêŋ êsêac.
37 Eŋ gêgôm gêŋtalô kapôêŋ taêsam êsêac sêlic, mago sêkêŋ gêwiŋ eŋ atom, 38 gebe propete Jesaia nê biŋ êtu anô gebe

“Apômtau, asa lau sêkêŋ gêwiŋ aêacma jaeŋ,
ma Apômtau geoc nê lêma ŋaŋaclai lasê gêdêŋ asa.”
39 Amboac tonaŋ êsêac têtôm gebe sêkêŋ êwiŋ atom gebe Jesaia kêsôm teŋ gêwiŋ gebe

40 “Eŋ kêpô êsêac mateŋanô ôkwi
to gêjac kapoac êsêac e nêŋ ŋalêlôm ŋadani kêsa,
gebe mateŋanô sêlic gêŋ atom
to gêŋ ŋalêlôm sêjala biŋ atom ma sênam tauŋ ôkwi atom,
e jaŋgôm êsêac ŋajam êsa atom.”
41 Biŋ tonaŋ Jesaia kêsôm gebe gêlic Jesunê ŋawasi to gêwa eŋ sêŋac.

42 Biŋ tonaŋ gêc, mago kasêganêŋ taêsam sêkêŋ gêwiŋ eŋ, tageŋ sêsôm lasê atom kêtu Parisaiŋa gebe têtiŋ êsêac su aŋga gôŋacnêŋ atom. 43 Lau tonaŋ ŋai têntac gêwiŋ waeŋ, taŋ gêc ŋamalacŋa naŋ, kêlêlêc waeŋ, taŋ gêc Anôtôŋa naŋ su.

44 Jesu gêmôêc gêc awêgeŋ gebe “Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ aê naŋ, kêkêŋ gêwiŋ aê atom, kêkêŋ gêwiŋ ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ. 45 Ma eŋ taŋ gêlic aê naŋ, gêlic ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ. 46 Aê ja tec gamêŋ nom, gebe ŋamalac samob, taŋ sêkêŋ gêwiŋ aê naŋ, nêŋ teŋ êmoa ŋakesec atom. 47 Ma ŋac teŋ embe êŋô aêŋoc biŋ ma êmansaŋ atom, naŋ aê oc jamêtôc eŋ atom, gebe aê gamêŋ gabe jamêtôc lau nomŋa atom, gamêŋ gabe janam lau nomŋa kêsi. 48 Ŋac taŋ kêpô aê siŋ ma kêkôc ŋoc biŋ sa atom naŋ, kêtap nê ŋac-êmêtôc-eŋwaga sa. Biŋ taŋ kasôm naŋ, êmêtôc eŋ êndêŋ bêc ŋamuŋa, 49 gebe aê kasôm tauc ŋoc biŋ atom, Tamoc tau, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ, kêjatu aê kêtu biŋ, taŋ jasôm to jawa sa naŋŋa. 50 Ma aê kajala gebe ênê jatu kêtu daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ ŋam. Amboac tonaŋ biŋ, taŋ gawê sa naŋ, gawa sa kêtôm Tamoc kêsôm gêdêŋ aê.”
Denari tageŋ kêtu komwaganeŋ ŋaoli bec tageŋŋa.


Copyright information for `JAE