John 13

Jesu kêkwasiŋ nê ŋacseŋomi eŋkaiŋ

Om Pasa kêdabiŋ su ma Jesu kêjala nê noc êwi nom tonec siŋ êndêŋ Tama ênaŋa gêsuŋ sa. Eŋ têtac gêwiŋ nê lau, taŋ sêmoa nom naŋ ŋanô, ma têtac gêwiŋ êsêac e gêjac dabiŋ kêpi nê ŋacseŋomi. Êsêac seŋ gêŋ sêŋgôŋ ma Sadaŋ kêbaliŋ biŋ kêsêp Simon Isariot latu Juda su, gebe eoc Jesu lasê. Jesu kêjala gebe Tama kêkêŋ gêŋ samob kêsêp eŋ lêma to kêjala gebe mêŋkêsa aŋga Anôtônê ma oc êmu êndêŋ Anôtô êna êtiam, tec gêdi sa aŋga tebo ma kêkôc nê ŋakwê ŋaôŋa su ma kêkôc obo sakiŋŋa jakêjandiŋ. Go kêkêc bu kêsêp laclu jagêjac m kêsagu ŋacseŋomi eŋkaiŋ ma gêbuŋ ŋa obo, taŋ kêjandiŋ naŋ. Gêgôm e jakêsa Simon Petere, go ŋac tau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, aôm gobe ônsaŋgu aê ockaiŋ me.” Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Gêŋ taŋ galoc gagôm naŋ, gôjam kauc malôgeŋ go ôjala.” Ma Petere kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Masianô, aôm ônsaŋgu aê ockaiŋ atomanô.” Jesu gêjô eŋ awa gebe “Aê embe jansaŋgu aôm atom, oc ôwê kaiŋ aê atom.” Ma Simon Petere kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, amboac tonaŋ ockaiŋgeŋ atom, lemoc to môkêcapac êwiŋ acgom.” 10 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ŋac taŋ gêliŋ bu su naŋ, êkwasiŋ tau êtiam atom, akaiŋ tageŋ, gebe eŋ kêtu selecgac. Amac atu selec amboac tonaŋ, tageŋ samob atom.” 11 Eŋ kêjala ŋaceoc-eŋ-lasêwaga su, tec kêsôm gebe “Amac samob atu selec atom.” 12 Eŋ kesagu êsêac eŋkaiŋ su, go kêsô nê ŋakwê sa kêtiam jagêŋgôŋ sic ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amacnêm kauc kêsa kêpi gêŋ, taŋ gagôm gêdêŋ amac naŋ, me masi. 13 Amac tonaŋ asam aê gebe Mêtêmôkê to Apômtau, naŋ asôm jagêdêŋ, gebe aê tau tonec. 14 Apômtau to mêtêmôkê tau aê embe jansaŋgu amac emkaiŋ, go ansaŋgu taôm emkaiŋ êndêŋ-êndêŋgeŋ amboac tonaŋgeŋ, 15 gebe aê katôc ŋadôŋdoŋ gêdêŋ amac gebe amac taôm aŋgôm amboac gagôm gêdêŋ amac su. 16 Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Sakiŋwaga kêlêlêc nê ŋatau atom, ma jaeŋwaga kêlêlêc ŋac, taŋ kêsakiŋ eŋ naŋ atom. 17 Embe ajala biŋ tonaŋ ma embe aŋgôm ŋanô êsa, oc aê aoc êôc amac.

18 “Ma Jasôm êpi amac samob atom. Aê kajala lau, taŋ kajaliŋ êsêac sa naŋ. Mago biŋ, taŋ teto gec naŋ, êtu anô gebe ‘Ŋac taŋ geŋ aêŋoc mo naŋ, gêôc akaiŋ sa gebe êka aê.’ 19 Biŋ tau ŋanô kêsa atom tageŋ, ma galoc jawa sa êndêŋ amac kwanaŋgeŋ. Ma êndêŋ biŋ tau ŋanô êsa, go akêŋ êwiŋ gebe aê tau tonec. 20 Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Teŋ embe êkôc ŋac, taŋ aê kasakiŋ eŋ naŋ sa, oc êkôc aê sa. Ma teŋ embe êkôc aê sa, oc êkôc ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ sa.”

Jesu kêtôc ŋac, taŋ eoc eŋ lasê naŋ

(Mat 26:20-25; Mar 14:17-21; Luk 22:21-23)

21 Jesu kêsôm biŋ tonaŋ su e katu kêlênim tau, go gêwa sa gêc awêgeŋ gebe “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Amacnêm ŋac teŋ oc eoc aê lasê.” 22 Ma ŋacseŋomi mateŋanô gêdêŋ tauŋ ma sêjam kauc ŋac, taŋ eŋ kêsôm biŋ kêkanôŋ eŋ naŋ. 23 Ŋacseŋominêŋ teŋ, taŋ Jesu têtac gêwiŋ eŋ naŋ, gêŋgôŋ kêsi eŋŋa. 24 Ŋac tonaŋ tec Simon Petere kêsênic mata eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôtu kênac eŋ gebe biŋ tonaŋ kêsôm kêpi asa.” 25 Go Ŋac tau kêsô Jesu asêtêkwa ŋalabu gêja ma kêtu kênac gebe “Apômtau, asa.” 26 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Ŋac tau tec aê oc jasac mo ŋagêdô tôŋ ma jakêŋ êndêŋ eŋ.” Go kêsac mo ŋagêdô tôŋ ma kêkôc jakêkêŋ gêdêŋ Simon Isariot latu Juda. 27 Ŋac tau geŋ su, ma Sadaŋ kêsêp ênê ŋalêlôm gêja. Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gêŋ taŋ gobe ôŋgôm naŋ, ôŋgôm sebeŋ.” 28 Ma êsêac samob, taŋ seŋ gêŋ sêmoa naŋ, nêŋ teŋ kêjala biŋ, taŋ Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ naŋ, ŋam atom. 29 Nêŋ ŋagêdô seboc Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ônam ôli aêacnêŋ gêŋ omŋa kwanaŋgeŋ,” gebe Juda kêbic kanom. Ŋagêdô seboc eŋ êkêŋ gêŋ êndêŋ lau ŋalêlôm sawa. 30 Ŋac tau geŋ gêŋ su ma gacgeŋ kêsa gêja. Ma gêbêcauc.

Biŋsu wakuc

31 Juda kêsa gêja su, go Jesu kêsôm gebe “Galoc Ŋamalacnê Latunê ŋawasi mêŋkêsa ma Anôtônê ŋawasi kêsa kêtu eŋŋa. 32 Anôtônê ŋawasi embe êsa êtu eŋŋa, go Anôtô êkêŋ tau nê ŋawasi êndêŋ eŋ amboac tonaŋ. Ma êkêŋ ênê ŋawasi êsa sebeŋ. 33 Ŋapalêac, aê jamoa jawiŋ amac ŋasawa sauŋgeŋ êwiŋ, go ansom aê. Ma biŋ taŋ kasôm gêdêŋ Juda naŋ, galoc jasôm êndêŋ amac amboac tonaŋ gebe Gamêŋ taŋ aê jana, amac atôm gebe naasa atom. 34 Aê jakêŋ biŋsu wakuc teŋ êndêŋ amac gebe Akêŋ nêm têmtac gêwiŋ elom tau. Akêŋ nêm têmtac gêwiŋ elom tau êtôm aê têtac gêwiŋ amac. 35 Embe akêŋ nêm têmtac gêwiŋ elom tau, go samob sêjala êndêŋ tonaŋ gebe aêŋoc ŋacseŋomi amac.”

Jesu kêsôm lasê gebe Simon Petere ênsê eŋ auc

(Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Ma Simon Petere kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau aôm ôna ondoc.” Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Gamêŋ taŋ aê jana naŋ, galoc kôtôm gebe ôndaŋguc aê nec atom. Malôgeŋ, go ôndaŋguc.” 37 Ma Petere kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, amboac ondoc galoc katôm gebe jandaŋguc aôm atom. Aê jamac endu êtu aômŋa.” 38 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Aôm gobe ômac êndu êtu aêŋa me. Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ aôm gebe Talec oc êtaŋ atomgeŋ, ma aôm ônsa aê auc atu dim têlêac.

Copyright information for `JAE