John 14

Jesu kêtu intêna daô lasê dandêŋ Tameŋiŋa

“Nêm ŋalêlôm êIênim tau atom. Akêŋ êwiŋ Anôtô ma akêŋ êwiŋ aê. Tamocnê andu tec ŋabalêm taêsam gêc. Embe ênêc atom, oc jasôm êndêŋ amac gebe Jana jamansaŋ nêm gamêŋ. Aê jana jamansaŋ amacnêm gamêŋ su acgom, go jamu jamêŋ ma jakôc amac, gebe gamêŋ, taŋ aê gêŋgôŋ naŋ, amac aŋgôŋ awiŋ. Ma gamêŋ, taŋ aê jana naŋ, ŋaintêna amac alicgac.” Tom kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, gamêŋ taŋ aôm ôna naŋ, aêac ajala atom, ma oc alic ŋaintêna amboac ondoc.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Intêna aê ma biŋŋanô to aŋgôŋ matem jali ŋam aê. Ŋamalac teŋ oc êndêŋ Tamoc êna atom, aê jawê eŋ acgom. Embe ajala aê, oc ajala Tamoc amboac tonaŋ. Galoc tec ajala eŋ ma alic eŋgac.”

Go Pilip kêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Apômtau ôtôc Tamam êndêŋ aêac alic, go êtôm aêac.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O Pilip, gamoa gawiŋ amac e ŋêŋgeŋ ma kôjala aê atom me. Ŋac taŋ gêlic aê naŋ, gêlic Tamoc su. Amboac ondoc tec kôsôm gebe ‘Ôtôc Tamam êndêŋ aêac.’ 10 Aê gamoa Tamoc ŋalêlôm ma tamoc gêmoa aê ŋalêlôm nec kôkêŋ gêwiŋ atom me. Biŋ taŋ kasôm gêdêŋ amac naŋ, aê tauc ŋoc biŋ atom. Tamoc taŋ gêmoa aê ŋalêlôm naŋ, gêjam nê kôm tonaŋ. 11 Akêŋ êwiŋ aê gebe gamoa Tamoc ŋalêlôm ma Tamoc gêmoa aê ŋalêlôm. Embe masi, go akêŋ êwiŋ êtu kôm tonaŋŋa. 12 Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ aê naŋ, ênam kôm, taŋ aê gajam naŋ amboac tonaŋ ma oc ênam êlêlêc tonaŋ su, gebe aê jandêŋ Tamoc jana. 13 Ma gêŋ samob, taŋ ateŋ anam aê taŋôc naŋ, oc jaŋgôm ŋanô êsa, gebe Latu êwaka Tamanê ŋawasi sa. 14 Embe ateŋ gêŋ teŋ êndêŋ aê anam aê laŋôc, oc jaŋgôm ŋanô êsa.

Jesu gêjac mata Ŋalau Dabuŋ

15 “Embe têmtac êwiŋ aê, oc amansaŋ aêŋoc biŋsu. 16 Go aê jateŋ êndêŋ Tamoc ma eŋ êkêŋ amacnêm ênamawemwaga teŋ gebe ômoa êwiŋ amac teŋgeŋ. 17 Ŋac tau Ŋalau biŋŋanôŋa, taŋ lau nomŋa sêkôc eŋ sa êtôm atom naŋ, gebe êsêac sêlic to sêjala eŋ atom. Amac tec ajala eŋgac, gebe gêwiŋ amac ma gêmoa amacnêm ŋalêlôm.

18 “Aê oc jandec amac atôm mosêbu atom, aê oc jandêŋ amac jawac. 19 Ŋasawa sauŋgeŋ ma lau nomŋa sêlic aê êtiam atom, mago amac tec oc alic aê, gebe aê gaŋgôŋ matoc jali, tec amac oc aŋgôŋ matem jali amboac tonaŋgeŋ. 20 Êndêŋ bêc ônê amac oc ajala gebe aê gamoa Tamoc ŋalêlôm ma amac amoa aê ŋalêlôm ma aê jamoa amac ŋalêlôm.

21 “Ŋac taŋ kêkôc aêŋoc biŋsu sa ma kamasaŋ naŋ, eŋ ŋac têtac gêwiŋ aêŋa. Ŋac taŋ têtac gêwiŋ aê naŋ, Tamoc têtac êwiŋ eŋ ma aê têtac êwiŋ eŋ amboac tonaŋ ma jaoc tauc lasê jandêŋ eŋ.” 22 Ma Juda, Isariot latu tonaŋ atom, kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, aôm gobe oc taôm lasê êndêŋ aêac, mago êndêŋ lau nomŋa atom, naŋ ŋam amboac ondoc.” 23 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Ŋac teŋ embe têtac êwiŋ aê ma êmansaŋ aêŋoc biŋ, oc Tamoc têtac êwiŋ eŋ ma aêagêc andêŋ eŋ naaŋgôŋ awiŋ eŋ. 24 Ma ŋac taŋ têtac gêwiŋ aê atom naŋ, kêmasaŋ aêŋoc biŋ atom. Ma biŋ tau, taŋ amac aŋô naŋ, aêŋoc biŋ atom, Tamoc taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ nê.

25 “Biŋ tonaŋ naŋ aê gêŋgôŋ gawiŋ amac tec kasôm gêdêŋ amac. 26 Ma ênam-awemwaga Ŋalau Dabuŋ tau, taŋ Tamoc êsakiŋ mêŋênam aê laŋôc naŋ, oc êndôŋ biŋ samob êndêŋ amac to êwa amacnêm kauc sa e taêm ênam biŋ samob, taŋ kasôm gêdêŋ amac naŋ. 27 Aê jandec biŋmalô êndêŋ amac ma aêŋoc biŋmalô oc jakêŋ êndêŋ amac. Mago jakêŋ êndêŋ amac amboac lau nomŋa sêkêŋ nec atom. Nêm ŋalêlôm êlênim tau to atêc taôm atom. 28 Amac aŋô aê kasôm gêdêŋ amac gebe jana ma oc jandêŋ amac jamêŋ êtiam. Embe têmtac êwiŋ aê, oc têmtac ŋajam êsa gebe jandêŋ Tamoc jana, gebe Tamoc kapôêŋ kêlêlêc aê su. 29 Biŋ tau ŋanô kêsa atom tageŋ, mago gabe jasôm êndêŋ amac kwanaŋgeŋ gebe êndêŋ taŋ ŋanô êsa naŋ akêŋ êwiŋ. 30 Aê jasôm biŋ gwalêkiŋ êndêŋ amac êwiŋ atom, gebe nom tonec ŋatau êmêŋ, mago oc êku aê tulu atom. 31 Tageŋ aê gagôm gêŋ, taŋ Tamoc kêjatu aê naŋ, gebe lau nomŋa sêjala aê têtac gêwiŋ Tamoc. Andi sa ma taêc aŋga tonec tana.

Copyright information for `JAE