John 15

Jesu kêtu wainmôkê ŋanô

“Wainmôke ŋanô aê ma Tamoc kêtu kôm wainŋa ŋatau. Ŋoc ŋawalô samob, taŋ gêjam ŋanô atom naŋ, oc eso êŋgic, ma samob, taŋ gêjam ŋano naŋ, oc ênac ŋasêli su gebe ênam ŋanô êlêlêc. Amac atu selec su kêtu biŋ, taŋ kasôm gêdêŋ amac naŋŋa. Amoa aê ŋalêlôm, oc jamoa amac ŋalêlôm. Ŋawalô teŋ embe naêndiŋ êsô ŋamôkê atom, tau ênêc, oc êtôm gebe ênam ŋanô atom. Ma amac embe amoa aê ŋalêlôm atom, oc amboac tonaŋ.

“Wainmôkê aê ma ŋawalô amac. Ŋac taŋ gêmoa aê ŋalêlôm, ma aê gamoa eŋ ŋalêlôm naŋ, gêjam ŋanô taêsam, gebe aê embe jawiŋ atom, oc atôm gebe aŋgôm gêŋ teŋ atom. Teŋ embe êmoa aê ŋalêlôm atom, oc sêmbaliŋ eŋ siŋ e êtu masê amboac ŋawalô, taŋ kêmêliŋ ma sejoŋ sa nasêmbaliŋ êpi ja gebe êniŋ su. Embe amoa aê ŋalêlôm ma ŋoc biŋ oc ênêc amacnêm ŋalêlôm, ma embe têmtac êwiŋ gêŋ teŋ ma ateŋ, naŋ oc akôc. Embe anam ŋanô taêsam e atu aêŋoc ŋacseŋomi, go aŋgôm Tamocnê ŋawasi êsa. Aê têtac gêwiŋ amac kêtôm Tamoc têtac gêwiŋ aê. Amoa ŋoc têtac gêwiŋ, taŋ kepeŋ amac auc naŋ ŋalêlôm. 10 Embe amansaŋ aêŋoc biŋsu, oc amoa ŋoc têtac gêwiŋ, taŋ kepeŋ amac auc naŋ ŋalêlôm, atôm aê kamasaŋ Tamocnê biŋsu ma gamoa ênê têtac gêwiŋ, taŋ kepeŋ aê auc naŋ ŋalêlôm.

11 “Biŋ tonaŋ ŋai samob kasôm gêdêŋ amac, gebe ŋoc têtac ŋajam wacênêc amacnêm ŋalêlôm ma ênac dabiŋ amacnêm têmtac ŋajam ênam amac auc. 12 Aêŋoc biŋsu tonec gebe Akêŋ nêm têmtac gêwiŋ elom tau êtôm aê têtac gêwiŋ amac. 13 Ŋac taŋ êmac êndu êjô nê lau naŋ, nê têtac gêwiŋ kêlêlêc ŋêŋgeŋ su. 14 Amac êmbe aŋgôm gêŋ, taŋ kajatu amac naŋ, oc atu aêŋoc lau. 15 Aê jasam amac gebe sakiŋwaga êtiam atom, gebe sakiŋwaga gêjam kauc gêŋ, taŋ nê ŋatau gêgôm naŋ. Aê kêsam amacgac gebe atu ŋoc lau, gebe gêŋ samob, taŋ gaŋô aŋga Tamocnê naŋ, tec gaoc lasê gêdêŋ amac su. 16 Amac tec ajaliŋ aê sa atom, aê kajaliŋ amac sa ma kasakiŋ amac gebe ana ma anam ŋanô, ma amacnêm ŋanô tonaŋ ênêc ŋapaŋ. Ma gêŋ taŋ ateŋ anam aê laŋôc naŋ, Tamoc oc êkêŋ êndêŋ amac. 17 Aê jajatu amac gebe akêŋ têmtac gêwiŋ elom tau.

Lau nomŋa têntac gedec Jesunê lau

18 “Lau nomŋa embe têntac endec amac, naŋ taêm ênam gebe têntac gedec aê kêtu ŋamata. 19 Amac embe aŋga lau nomŋa nêŋ, oc lau nomŋa têntac êwiŋ amac, gebe êsêacnêŋ ŋagêdô amac. Mago aê kajaliŋ amac sa aŋga lau nomŋa nêŋ, gebe atu lau nomŋa êtiam atom, tec lau nomŋa têntac gedec amac. 20 Taêm ênam biŋ, taŋ kasôm gêdêŋ amac naŋ gebe Sakiŋwaga kêlêlêc nê ŋatau su atom. Êsêac sêjanda aêgac, tec oc sêjanda amac amboac tonaŋ. 21 Gêŋ samob tonaŋ ŋai oc sêŋgôm êndêŋ amac êtu ŋoc ŋaêŋa, gebe sêjala ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ atom. 22 Aê embe jamêŋ to jawa biŋ sa êndêŋ êsêac atom, oc nêŋ sec masi. Mago galoc embe taêŋ ênam gebe sênsa nêŋ sec auc, oc sêŋgôm naeo. 23 Ŋac taŋ têtac gedec aê naŋ, têtac gedec Tamoc amboac tonaŋ. 24 Aê embe janam kôm, taŋ ŋac teŋ gêjam atom naŋ, aŋga êsêacnêŋ atom, go nêŋ sec masi. Tageŋ galoc sêlic ŋoc kôm tau su, mago têntac gedec aêagêc Tamoc. 25 Amboac tonaŋ biŋ, taŋ teto gêc êsêacnêŋ biŋsu naŋ, oc êtu anô gebe ‘Êsêac têntac gedec aê ŋaômageŋ.’

26 “Êndêŋ taŋ jasakiŋ ênam-awemwaga aŋga Tamocnê êndêŋ amac êmêŋ, Ŋalau biŋŋanôŋa, naŋ êsa aŋga Tamocnê naŋ, oc êwa aê ŋam sa. 27 Ma amac awa aê ŋam sa amboac tonaŋ, gebe amoa awiŋ aê gêdêŋ gajac m ŋoc kôm e mêŋgêdêŋ galoc.

Copyright information for `JAE