John 17

Jesu keteŋ mec kêtu nê ŋacseŋomiŋa

Jesu kêsôm biŋ tonaŋ su, go mata gedec undambê ma keteŋ mec gebe “O Tamoc, ŋanoc kêdabiŋgac, ôkêŋ Latômnê ŋawasi êsa, gebe Latôm oc êkêŋ aômnêm ŋawasi êsa. Aôm kôkêŋ eŋ kêtu gêŋ totau-totau samob ŋatau, gebe êkêŋ lau samob, taŋ kôkêŋ gêdêŋ eŋ naŋ, sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ. Sêŋgôŋ mateŋ jali ŋam tonec gebe sêjala aôm Anôtô ŋanô tageŋ agêc Jesu Kilisi tau, taŋ kôsakiŋ eŋ gêmêŋ naŋ. Kôm taŋ kôsakiŋ aê gebe janam naŋ, tec gajam e gajac dabiŋ su ma kakêŋ aômnêm ŋawasi kêsa aŋga nom. O Tamoc, galoc ôkêŋ ŋawasi, taŋ gêc aomŋa naŋ, êndêŋ aê, ŋawasi taŋ gawê kaiŋ gêdêŋ nom masigeŋ ma gamoa gawiŋ aôm naŋ.

“Aê gawa nêm ŋaê sa gêdêŋ ŋamalêc, taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê aŋga lau nomŋa nêŋ. Aômnêm gêŋ êsêac, tec kôkbŋ êsêac gêdêŋ aê ma sêmasaŋ aômnêm biŋ. Galoc sêjala gebe gêŋ samob, taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋ, aŋga aômnêmgeŋ, gebe biŋ, naŋ kôkêŋ gêdêŋ aê, tec kakêŋ gêdêŋ êsêac. Ac sêkôc sa e sêjala toŋanôgeŋ gebe aê kasa aŋga aômnêm, ma sêkêŋ gêwiŋ gebe aôm kôsakiŋ aê tec gamêŋ.

“Aê kateŋ kêtu êsêacŋa, kateŋ kêtu lau nom- ŋaŋa atom. Kateŋ kêtu êsêac  taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋŋa, gebe nêm gêŋ êsêac. 10 Aêŋoc gêŋ samob kêtu aômnêm gêŋ, ma aômnêm gêŋ samob kêtu aêŋoc gêŋ,ma êsêac sêwaka aêŋoc ŋawasi sa. 11 Aê tec jaŋgôŋ nom êtiam atom, mago êsêacmêŋ gacgeŋ sêŋgôŋ nom. Ma aê jandêŋ aôm jawac. O Tamoc dabuŋ, ômansaŋ êsêac gebe sêmoa nêm ŋaê,taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋ ŋalêlôm, ma têtu gêŋ tageŋ amboac aêagêc tageŋ. 12 Gêdêŋ taŋ gamoa gawiŋ êsêac naŋ,kamasaŋ êsêac sêŋgôŋ tonêm ŋaêgeŋ,taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋ. Aê gajob êsêac e nêŋ teŋ gêjaŋa atom, ŋac gêbac latu tageŋ, gebe biŋ taŋ teto gêc naŋ, êtu anô. 13 Galoc tonec aê jandêŋ aôm jawac, ma biŋ tonec jasôm aŋga nom êwiŋ gebe ŋoc têtac ŋajam ênam êsêac auc samucgeŋ. 14 Aê kakêŋ aômnêm biŋ gêdêŋ êsêac ma lau nomŋa têntac gedec êsêac,gebe êsêac aŋga lau nomŋa nêŋ atom, têtôm aê tauc aŋga nom atom amboac tonaŋ. 15 Aê jateŋ gebe aôm ôkôc êsêac su aŋga nom atom, jateŋ gebe ojop êsêac êndêŋ ŋac sec. 16 Êsêac aŋga nom atom têtôm aê aŋga nom atom. 17 Ônam dabuŋ êsêac ŋa biŋŋanô tau, gebe aômnêm biŋ kêtu biŋŋanô. 18 Aê kasakiŋ êsêac sêmoa nom kêtôm aôm kôsaki ŋ aê gamêŋ nom. 19 Ma aê janam dabuŋ tauc êtu êsêacŋa gebe êsêac têtu dabuŋ tobiŋŋanô amboac tonaŋ.

20 “Aê jateŋ êtu êsêac tonec tauŋgeŋŋa atom, jateŋ êtu lau, taŋ sêŋô êsêacnêŋ biŋ e sêkêŋ êwiŋ aê naŋŋa êwiŋ 21 gebe samob têtu gêŋ tageŋ amboac aôm, Tamoc, gômoa aê ŋalêlôm ma aê gamoa aôm ŋalêlôm. Ma êsêac sêmoa aêagêc ŋalêlôm, ec lau nomŋc sêkêŋ êwiŋ gebe aôm kôsakiŋ aê gamêŋ. 22 Ma ŋawasi, taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋ, tec kakêŋ gêdêŋ êsêac,gebe êsêac têtu gêŋ tageŋ amboac aêagêc tageŋ. 23 Aê gamoa êsêac ŋalêlôm kêtôm aôm gômoa aê ŋalêlôm,gebe ônac dabiŋ êsêac têtu gêŋ tageŋ, ma lau nomŋa sêjala gebe aôm kôsakiŋ aê gamêŋ to têmtac gêwiŋ êsêac amboac têmtac gêwiŋ aê.

24 “O Tamoc, aê gabe gêŋ, taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋ, sêmoa sêwiŋ aê sêŋgôŋ gamêŋ, taŋ aê oc jaŋgôŋ naŋ, gebe sêlic aêŋoc ŋawasi, taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê, gebe aôm têmtac gêwiŋ aê gêdêŋ nom ŋanô kêsa atom tageŋ. 25 O Tamoc, ŋac gêdêŋ, lau nomŋa sêjala aôm atom, mago aê kajala aômgac, ma êsêac tonec tec sêjala gebe aôm kôsakiŋ aê. 26 Aê ŋawa nêm ŋaê sa gêdêŋ êsêac ma oc jawa sa-jawa sa jamoa, gebe nêm têmtac gêwiŋ aêŋa ênêc êsêacnêŋ ŋalêlôm ma aê jamoa êsêacnêŋ ŋalêlôm.”

Copyright information for `JAE