John 18

Sêkôc Jesu tôŋ

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Luk 22:47-53)

Jesu kêsôm biŋ tonaŋ su, go gêwiŋ nê ŋacseŋomi sêsa jaselom bu Kidron. Kôm teŋ gêc bu ŋamakeŋ ônêŋa, ma Jesu to nê ŋacseŋomi sêsêp kômlêlôm sêja. Juda taŋ geoc eŋ lasê naŋ, gêlic gamêŋ tonaŋ kwanaŋgeŋ, gebe Jesu kêkac nê ŋacseŋomi sa aŋga tonaŋ elêmê. Juda tau kêkôc lau matu teŋ sa ma lau dabuŋsêga to Parisai nêŋ sakiŋwaga ŋagêdô sêwiŋ sêôc daweŋ to lamp ma laukasap sa jasêô lasê. Jesu kêjala gêŋ samob, taŋ gebe êtap eŋ sa naŋ kwanaŋgeŋ, mago kêsa jakêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac asôm asa.” Ma êsêac sêjô eŋ awa gebe “Jesu Nasaretŋa.” Go eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê tau tonec.” Ma Juda taŋ gebe eoc eŋ lasê naŋ, kêkô gêwiŋ êsêac. Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê tau tonec,” ma êsêac sênu tauŋgeŋ e jasêu tauŋ sêc. Tec eŋ kêtu kênac êsêac kêtiam gebe “Amac asôm asa.” Ma êsêac sêsôm gebe “Jesu Nasaretŋa.” Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê kasôm gêdêŋ amac su gebe aê tau tonec. Embe ansom aê, ma andec êsêac onec sêna.” Biŋ tonaŋ gebe ênê biŋ, taŋ kêsôm naŋ, êtu anô gebe “Êsêac taŋ kôkêŋ gêdêŋ aê naŋ, gajam êsêacnêŋ teŋ sapu atom.” 10 Ma Simon Petere, naŋ nê siŋ gêc, tec gêbuc sa jakêpa dabuŋsêganê sakiŋwaga taŋalauŋ anôŋa su, ma sakiŋwaga tau nê ŋaê Malku. 11 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ Petere gebe “Ônsêmuŋ siŋ êmu êsêp ŋaatali êna. Laclu taŋ Tamoc kêkêŋ gêdêŋ aê naŋ, oc janôm gêŋ êsêp atom me.”

Jesu kêkô dabuŋsêga laŋôŋnêm

12 Lau toŋ tonaŋ to nêŋ kapitai ma Judanêŋ sakiŋwaga sêkôc Jesu ma sêsô eŋ tôŋ. 13 Go sêwê eŋ dêdêŋ Anas sêja, Kaiapa taŋ kêtu ŋac dêbuŋsêga gêdêŋ jala tonaŋ gêmoa naŋ iawa. 14 Kaiapa tau tec kêsôm gêdên Juda gebe “Ŋac tageŋ êmac êndu êjo lau, go êmoasiŋ lau êlêlêc.”

Petere gêsa Jesu auc

(Mat 26:69-70; Mar 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Simon Petere agêc ŋacseŋom teŋ têdaguc Jesu sêja. Ma ŋac dabunsêga kêjala ŋacseŋom tonaŋgac, tec gêwin Jesu kêsô ŋac dabuŋsêga nê andu ŋamalacluŋ gêja. 16 Ma Petere kêkô sacgêdô ŋadêmôêŋa. Go ŋacseŋom, taŋ ŋac dabuŋsêga kêjala eŋ su naŋ, kêsa jakêmasaŋ biŋ gêdêŋ awê gejob sacgêdôŋa ma gêwê Petere agêc sêsô sêja. 17 Ma awê gejob sacgêdôŋa kêsôm gêdêŋ Petere gebe “Aôm kôtu ŋac tônê nê ŋacseŋom teŋ gôwiŋ me.” Ma eŋ kêsôm gebe “Masi.” 18 Gamêŋ ŋaluc ma kômwaga to sakiŋwaga sêmakop ja ma sêsêlu sêkô, tec Petere kêsêlu ja kêkô gêwiŋ êsêac.

Dabuŋwaga kêtu lêsu Jesu

(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Ma ŋac dabuŋsêga kêtu kênac Jesunê ŋacseŋomi to nê mêtê ŋam gêdêŋ eŋ. 20 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Aê kasôm biŋ gêdêŋ lau samob gamoa awêgeŋ ma kadôŋ mêtê gamoa lôm malacŋa to lôm dabuŋ, taŋ Juda samob sêkac sa naŋ, elêmê ma kasôm biŋ teŋ kasiŋ atom. 21 Aôm kôtu kênac aê kêtu asageŋŋa. Ôtu kênac lau-sêŋô-biŋwaga acgom, gebe êsêac tec sêjala aêŋoc bi ŋ, taŋ kasôm naŋ.” 22 Kêsôm bi ŋ tonaŋ gêmoa ma sakiŋwaga, taŋ sêkô naŋ, nêŋ teŋ kêtap Jesu kêsêp alianô ma kêsôm gebe “Aôm gôjô ŋac dabuŋsêga awa amboac tonaŋ me.” 23 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Embe jasôm eso, naŋ ôwa sa gebe keso. Ma embe jasôm êndêŋ, ma amboac ondoc gôjac aê.” 24 Go Anas gêsô eŋ tôŋ ma kêsakiŋ eŋ tolêpoageŋ gêdêŋ ŋac dabuŋsêga Kaiapa gêja.

Petere gêsa Jesu auc kêtiam

(Mat 26:71-75; Mar 14:69-72; Luk 22:58-52)

25 Simon Petere kêsêlu ja kêkô ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm aŋga ênê ŋacseŋominêŋ teŋ amboac tonaŋ me.” Ma eŋ kêpa tau gebe “Masi.” 26 Go ŋac dabuŋsêga nê sakiŋwaganêŋ teŋ, Ŋac taŋ Petere kêpa eŋ taŋalauŋ su naŋ gwadê, tec kêsôm gebe “Aôm tonec tê galic aôm gômoa kôm gôwiŋ eŋ nê me.” 27 Ma Petere kêpa tau kêtiam, tec sep tageŋ talec kêtaŋ.

Jesu kêkô Pilata laŋônêm

(Mat 27:1-2, 11-14; Mar 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Bêbêcgeŋ ma sêwê Jesu aŋga Kaiapanê sêja gôliŋwaganê andu. Juda tauŋ sêsô gôliŋwaganê andu sêja atom, têtêc gebe sêŋgôm tauŋ têtu sec a têtôm gebe sêniŋ Pasa sêwiŋ atom. 29 Amboac tonaŋ Pilata kêsa gadêŋ êsêac gêja ma kêsôm gebe “Atiŋ biŋ ondoc ŋakaiŋ kêpi ŋac tonec.” 30 Ma êsêac sêjô eŋ awa gebe “Ŋac tonaŋ êmbe ŋac secanô atom, aêac oc akôc eŋ andêŋ aôm amêŋ atom.” 31 Tec Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac taêm akôc eŋ awac ma amêtôc eŋ êtôm amacnêm biŋsu.” Ma Juda sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêacma jao kêkô gebe anac ŋamalac teŋ êndu atom.” 32 Biŋ tonaŋ kêsa gebe Jesunê biŋ, taŋ kêsôm gêwa nê êmac êndu ŋalêŋ sa naŋ, êtu anô.

33 Amboac tonaŋ Pilata kêsô gôliŋwaganê andu gêja kêtiam jagêmôêc Jesu ma kêtu kênac eŋ gebe “Judanêŋ kiŋ aôm me masi.” 34 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Aôm taôm taêm gêjam biŋ tonaŋ tec kôsôm, me lau ŋagêdô sêwa aê ŋam sa gêdêŋ aôm.” 35 Ma Pilata gêjô eŋ awa gebe “Aê Juda me. Aômnêm lau to lau dabuŋsêga sêkêŋ aôm gôdêŋ aê gômôêŋ. Aôm gôgôm asageŋ.” 36 Ma Jesu gêjô eŋ awa gebe “Aêŋoc gamêŋ gêc nom tonec atom. Embe aêŋoc gamêŋ ênêc nom tonec, oc ŋoc lau sênac siŋ ma Juda sêkôc aê tôŋ atom. Mago aêŋoc gamêŋ gêc tonec atom.” 37 Ma Pilata kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Amboac tonaŋ aôm kiŋ teŋ me.” Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Kôsômgac, aê kiŋ teŋ. Tinoc kêkôc aê tec gamêŋ nom tonec gebe jawa biŋŋanô sa. Lau samob, taŋ nêŋ ŋam kasêp biŋŋanô naŋ, sêŋô aê aoc.” 38 Ma Pilata kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Biŋŋanô tau tonaŋ asageŋ.”

Pilata kêkic Jesunê biŋ

(Mat 27;15-31; Mar 15:6-20; Luk 23:13-25)

Kêsôm biŋ tonaŋ su, go kêsa gêdêŋ Juda gêja kêtiam ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê katap biŋ teŋ sa kêpi ŋac tônê atomanô.
39 Amacnêm mêtê teŋ tec gêc gebe jaŋgamboac ŋac teŋ su êtôm Pasageŋ êndêŋ amac. Ma galoc abe jaŋgamboac Judanêŋ kiŋ su êndêŋ amac me masi.” 40 Ma êsêac sêmôêc sêôc aucgeŋ kêtiam gebe “Eŋ atom, Baraba.” Ma Baraba tau tonaŋ eŋ kêjaŋgowaga teŋ.

Copyright information for `JAE