John 19

Gocgo Pilata kêsôm sêkôc Jesu tôŋ ma si eŋ ŋa lêpoa. Ma sêkôc okêm mêŋsêmôê kêtu sunsuŋ, go sêkêŋ eŋ kêkuc ma sêu ŋakwê asôsamuc gêsac eŋ, go jasêkô eŋ laŋônêmŋa ma sêsêm gebe “Judanêŋ kiŋ, ômoa ŋajamôŋ.” Ma têtap eŋ kêsêp alianô.

Pilata kêsa gêja kêtiam ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alic acgom, aê jawê eŋ êsa awê êndêŋ amac, go taôm ajala gebe katap biŋ teŋ sa kêpi eŋ atom.” Go Jesu tosunsuŋ okêm ma toŋakwê asôsamuc kêsa awê gêdêŋ êsêac gêja. Ma Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alic ŋamalac tau tonec.” Lau dabuŋsêga to sakiŋwaga sêlic eŋ e sêmôêc gebe “Ônac eŋ êpi kakesotau êna. Ônac eŋ êpi kakesotau êna.” Tec Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Taôm akôc eŋ awac ma anac eŋ êpi kakesotau, gebe aê tauc tec katap biŋ teŋ sa kêpi eŋ atom.” Juda sêjô eŋ awa gebe “Aêacma biŋsu teŋ gêc, ma êtu biŋsu tonaŋŋa tec eŋ êmac êndu, gebe kêsam tau gebe Anôtônê Latu.”

Pilata gêŋô biŋ tonaŋ e kêtêc tau ŋanô, ma kêsô gôliŋwaganê andu gêja kêtiam jakêtu kênac Jesu gebe “Aôm aŋga ondoc,” e Jesu gêjam tau tôŋ. 10 Tec Pilata kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gôjam taôm tôŋ aê me. Aôm kôjala gebe aê katu ŋatau jaŋgamboac aôm suŋa to ŋatau janac aôm ôpi kakesotauŋa me masi.” 11 Ma Jesu gêjô eŋ awa gebe “Anôtô lôlôcŋa embe êlôc atom, aôm ôtu aêŋoc ŋatau atom. Amboac tonaŋ ŋac, taŋ kêkêŋ aê gadêŋ aôm gamêŋ naŋ, nê sec kêlêlêc aômnêm su.” 12 Pilata gêŋô biŋ tonaŋ tec gesom intêna êŋgamboac eŋ suŋa, mago Juda sêmôêc sêôc aucgeŋ gebe “Embe ôŋgamboac ŋac tonaŋ su, oc kaisaranê ŋac aôm atom. Ŋac teŋ embe êŋgôm tau êtu kiŋ naŋ, oc etoc tau sa êndêŋ kaisara.”

13 Pilata gêŋô biŋ tonaŋ su, go gêwê Jesu kêsa awê e Pilata tau gêŋgôŋ lêpôŋ sêmêtôc biŋŋa, naŋ kêkô gamêŋ, taŋ sêsam sebe “Masacpoc” naŋ, sêsam ŋa Ebolai aweŋ gebe “Gabata.” 14 Biŋ tonaŋ sêgôm gêdêŋ bêc, taŋ sêmasaŋ tauŋ kêtu Pasaŋa naŋ. Ŋaoc kêkô ŋaluŋgeŋ ma Pilata kêsôm gêdêŋ Juda gebe “Alic nêm kiŋ tauma acgom.” 15 Ma lau tau sêmôêc gebe “Enaŋamaŋ, ênaŋamaŋ. Ônac eŋ êpi kakesotau.” Tec Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac abe aê janac amacnêm kiŋ êpi kakesotau êna me.” Ma lau dabuŋsêga sêjô eŋ awa gebe “Aêacma kiŋ masi, kaisara taugeŋ.” 16 Sêsôm su, go kêkêŋ Jesu gêdêŋ êsêac gebe sênac eŋ êpi kakesotau.

Sêjac Jesu kêpi kakesotau

(Mat 27:32-44: Mar 15:21-32: Luk 23:26-43)

Amboac tonaŋ sêkôc Jesu sa sêja.
17 Eŋ tau gêôc nê kakesotau ma sêsa gamêŋ, taŋ sêsam gebe “Gamêŋ môkêlacŋa” naŋ sêja, sêsam ŋa Ebolai aweŋ gebe “Golgata.” 18 Jasêjac eŋ kêpi kakesotau aŋga tonaŋ, ma ŋac luagêc sêwiŋ eŋ seŋkaleŋ makeŋ-makeŋ, ma Jesu kêsêp ŋaluŋgeŋ. 19 Ma Pilata keto ŋalô teŋ ma gêjac tamiŋ kakesotau. Ŋalô tau gebe “Judanêŋ Kiŋ Jesu Nasaretŋa.” 20 Gamêŋ taŋ sêjac Jesu kêpi kakesotau naŋ, gêc malacgala, tec Juda taêsam sêsam ŋalô tau. Ma teto ŋalô tau ŋa Ebolai ma Rom to Helen aweŋ. 21 Tec Judanêŋ lau dabuŋsêga sêsôm gêdêŋ Pilata gebe “Oto gebe ‘Judanêŋ kiŋ atom,’ oto gebe ‘Eŋ tau kêsam tau gebe Judanêŋ kiŋ aê.’” 22 Ma Pilata gêjô êsêac aweŋ gebe “Biŋ taŋ kato naŋ katogac.”

23 Siŋwaga sêjac Jesu kêpi kakesotau su acgom, go sêboa ênê ŋakwê sa gêja toê aclê kêtôm êsêac siŋwaga kêtômgeŋ. Ma ŋakwê ôliŋa gacgeŋ gêc. Ŋakwê baliŋ tau sêsi atom, sêwa samucgeŋ aŋga gêsutêkwa ma kêsêp e gêdêŋ akaiŋ, 24 ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Takac êŋgic atom, tapuc kapoac ma takêŋ êndêŋ ŋac teŋ êkôc samucgeŋ.” Sêgôm tonaŋ gebe biŋ, taŋ teto gêc naŋ, êtu anô gebe

“Êsêac sêjac sam aêŋoc ŋakwê gêdêŋ tauŋ
ma sêpuc kapoac kêtu ŋoc ŋakwê baliŋŋa.”
Gêŋ tonaŋ siŋwaga sêgôm.

25 Jesu têna agêc têna sauŋ, Kleopanê awê Maria, ma Maria Magdalaŋa sêkô Jesunê kakesotau ŋalabu. 26 Jesu gêlic têna agêc ŋacseŋom, taŋ têtac gêwiŋ eŋ naŋ, agêc sêkô sêwiŋ tauŋ, tec kêsôm gêdêŋ têna gebe “Awê, ôlic latôm tonaŋ.” 27 Go kêsôm gêdêŋ ŋacseŋom tau gebe “Ôlic tênam tonaŋ.” Ma gêdêŋ ŋasawa tau tonaŋgeŋ ŋacseŋom tau kêkôc Jesu têna sa jagêŋgôŋ ênê andu gêwiŋ eŋ.

Jesu gêmac êndu

(Mat 27:45-56: Mar 15:33-41: Luk 23:44-49)

28 Tonaŋ su ma Jesu kêjala gebe gêjac dabiŋ nê gêŋ samob e gêbacnê gebe biŋ, taŋ teto gêc naŋ, êtu anô, tec kêsôm gebe “Bu gêjô aê.” 29 Laclu tobu ŋamakic kêkô, tec sêsac mêckelep tôŋ kêsêp bu ŋamakic ma sêjac kêsô ôpic jasêsuŋ kêpi gêdêŋ eŋ awasuŋ gêja. 30 Jesu gênôm bu ŋamakic tau su ma kêsôm gebe “Gajac dabiŋ sugac.” Go môkêapac gêjac tuluc ma kêkêŋ nê katu gêja.

Sêguŋ Jesu kêsêp nê bl

31 Gêdêŋ bêc tonaŋ, bêc sêmansaŋ tauŋ êtu Pasaŋa, tec Juda teteŋ Pilata gebe êkêŋ lau têtuc lau tau eŋkaiŋ tulu ma sêkôc êsêacnêŋ ŋawêlêlaŋ su. Teteŋ eŋ naŋ ŋam gebe ŋawêlêlaŋ seŋkaleŋ kakesotau êndêŋ sabat atom, gebe sabat tonaŋ kapôeŋ kêlêlêc. 32 Amboac tonaŋ siŋwaga jatêtuc ŋac ŋamataŋa akaiŋ tulu ma ŋac, taŋ sêjac eŋ geŋkaleŋ ŋamakeŋ naŋ, sêgôm eŋ amboac tonaŋgeŋ. 33 Go dedeŋ Jesu sêja e sêlic eŋ gêmac êndu su, tec têtuc eŋ akaiŋ tulu atom. 34 Mago siŋwaga teŋ gêguŋ eŋ ŋa kem ŋamata kêsêp nê bi e gacgeŋ dec to bu kêsa. 35 Ma ŋac, taŋ gêlic geŋ tau naŋ, kêsôm lasê ma kêsôm lasê tobiŋŋanôgeŋ. Ŋac tau kêjala gebe kêsôm biŋŋanô gebe amac akêŋ êwiŋ amboac tonaŋ. 36 Sêgôm gêŋ tonec gebe biŋ, taŋ teto gêc naŋ, êtu anô gebe “Êsêac oc têtuc ênê ŋatêkwa teŋ tulu atom.” 37 Ma biŋ tonec êwiŋ gebe “Lau oc mateŋ e ŋac, taŋ sêguŋ eŋ naŋ.”

Êsêac sêsuŋ Jesu kêsêp sê

(Mat 27:57-61: Mar 15:42-47: Luk 23:50-56)

38 Biŋ tonaŋ su acgom, go Jesunê ŋacseŋom teŋ, taŋ gêjam nê ŋalêlôm auc kêtu kêtêc Judaŋa naŋ, Josep aŋga Arimatia, keteŋ Pilata gebe êkôc Jesunê ŋawelelaŋ su, tec Pilata gêlôc. Amboac tonaŋ Josep jakêkôc ŋawêlêlaŋ tau su. 39 Ma Nikodeme, taŋ gêmuŋgeŋ gedeŋ gêbêc gedeŋ Jesu gêja naŋ, kêkôc katêkwi to môsê sêgaluŋ gawiŋ tau kêtôm dôŋ 100 ma gêja amboac tonaŋ. 40 Êsêac lau tonaŋ jasekôc Jesunê ŋawêlêlaŋ su ma sêsabaŋ togeŋmalugeŋ kêsêp obo kwalam-kwalam kêtôm Juda sesabaŋ nêŋ ŋacmatê semoa. 41 Kôm teŋ gêc gamêŋ, taŋ sêkêŋ Jesu kêpi kakesotau naŋ ŋagala, ma sêô wakuc teŋ gec kôm tonaŋ ŋalelôm, taŋ tetoc ŋacmatê teŋ gêc gêmuŋ su atomanô. 42 Ac tetoc eŋ gec tonaŋ gebe Judanêŋ bêc sêmansaŋ tauŋŋa gêbacnê, tec sesuŋ Jesu gêc sêô tonaŋ dambegeŋ .

Copyright information for `JAE