John 2

Seŋ awê to ŋac ŋamoasiŋ aŋga Kana

Ŋabêc kêtu têlêac, go sêsi awê aŋga Kana Galilaiaŋa ma Jesu têna gêmoa gêwiŋ. Ma sêkêŋ jaeŋ gêdêŋ Jesu to nê ŋacseŋomi gêja amboac tonaŋ gebe sêniŋ moasiŋ sêwiŋ. Wain kêpa, tec Jesu têna kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Êsêacnêŋ wain masi.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Awê, aêagêcnêŋ asageŋ ŋagêdô gadêŋ tauŋ. Ŋoc noc mêŋkêsa atom tageŋ.” Go têna kêsôm gêdêŋ sakiŋwaga gebe “Eŋ embe êsôm biŋ teŋ êndêŋ amac, naŋ aŋgôm.” Lau tau nêŋ kupoc buŋa 6 kêkô kêtôm Judanêŋ biŋ sêkwasiŋ tauŋ têtu selecŋa. Ku tau tageŋ ŋalêlôm kêtôm sêsêwa bu bakep luagêc me têlêac êsêpŋa. Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Asuŋ bu êsêp ku tonaŋ e mêŋêc.” Tec êsêac sêsuŋ bu kêsêp e mêŋgêc poap tageŋ. Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Galoc akati ma akôc andêŋ Ŋac-kêsaê-gêŋwaga ana.” Tec êsêac sêkôc sêja. Ŋac-kêsaê-gêŋwaga kêsaê e gêlic bu kêtu wain ma gêjam kauc ŋam. Tageŋ sakiŋwaga, taŋ sêsuŋ bu tau naŋ, tec sêjalagac. Go gêmôêc ŋac-gêjam-awêwaga 10 mêŋkêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Lau samob sêkêŋ wain ŋajam lau sênôm gêmuŋ e kêtôm, go sêkêŋ wain ŋaôma kêdaguc. Ma aôm kôgamiŋ wain ŋajam e galoc, go kôkêŋ.”

11 Jesu gêjac m nê gêŋtalô kêpi gêŋ tonaŋ aŋga Kana Galilaiaŋa ma geoc nê ŋawasi lasê, ma nê ŋacseŋomi sêkêŋ gêwiŋ eŋ.

12 Gêgôm gêŋ tonaŋ su, go agêc têna ma lasii to nê ŋacseŋomi sêsêp Kapanaum sêja jasêmoa tonaŋ bec ŋagêdô.

Jesu kêjanda têtulu-gêŋwaga aŋga lôm dabuŋ

(Mat 21:12-13, Mar 11:15-17; Luk 19:45-46)

13 Judanêŋ Pasa kêdabiŋ, tec Jesu kêpi Jerusalem gêja. 14 Aŋga lôm dabuŋ eŋ kêtap sa gebe lau sejoŋ bulimakao to domba ma balôsi gebe lau sênam ôli, ma sêjô-monewaga sêŋgôŋ sêwiŋ. 15 Tec gêjam lêpoa kêtu bôcômbiŋ ma kêjanda êsêac samob to nêŋ domba ma bulimakao aŋga lôm dabuŋ sêsa awê sêja. Go kêsêwa sêjô-monewaga nêŋ mone siŋ ma kêtiŋ tebo piŋpoŋ. 16 Ma kêsôm gêdêŋ lau-têtulu-balôsiwaga gebe “Akôc gêŋ tau sa êsa awê êna. Aŋgôm Tamocnê andu Êtu andu sênam ôli gêŋŋa atom.” 17 Ma nê ŋacseŋomi taêŋ gêjam biŋ, taŋ teto gêc naŋ gebe “Gaim tauc su katu nêm anduŋa.”

18 Tec Juda têtu kênac eŋ gebe “Aôm gôgôm gêŋ amboac tonaŋ, naŋ ôwa taôm sa ŋa gêŋtalô ondoc êndêŋ aêac.” 19 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Embe anseŋ lôm dabuŋ tonec su ma oc jakwê sa êtôm bêc têlêac êtiam.” 20 Tec Juda sêsôm gebe “Lôm dabuŋ tecenec sêkwê sêmoa e jala 46 gêjaŋa, ma aôm tonaŋ gobe ôkwê sa êtôm bêc têlêac me.” 21 Jesu kêsôm biŋ lôm dabuŋŋa tonaŋ kêpi tau ôli. 22 Gêdêŋ taŋ Anôtô gêŋu Jesu sa aŋga ŋacmatênêŋ naŋ, nê ŋacseŋomi taêŋ gêjam ênê biŋ tau tonaŋ ma sêkêŋ gêwiŋ biŋ, taŋ teto gêc to biŋ Jesu kêsôm naŋ.

Jesu kêjala lau samob

23 Jesu gêmoa Jerusalem gêdêŋ omsêga Pasa ma gêgôm gêŋtalô lau taêsam sêlic, tec sêkêŋ gêwiŋ ênê ŋaê. 24 Mago Jesu kêkêŋ tau paŋ-paŋ gêdêŋ êsêac atom, gebe kêjala êsêac samob, 25 ma kêpô lêna lau sêwa ŋamalac teŋ ŋam sa êndêŋ eŋŋa atom, gebe eŋ tau kêjala biŋ, taŋ gêc ŋamalacnêŋ ŋalêlôm naŋ.

Copyright information for `JAE