John 20

Jesu gêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ

(Mat 28:1-8; Mar 16:1-8; Luk 24:1-12)

Gêdêŋ woke ŋabêc ŋamata ŋabêbêc kanucgeŋ naŋ Maria Magdalaŋa gêja sêô e gêlic sêkac poc su aŋga sêawa. Tec kêlêti jakêsôm gêdêŋ Simon Petere agêc ŋacseŋom, taŋ Jesu têtac gêwiŋ eŋ naŋ gebe “Êsêac sêkôc Apômtau sa aŋga sêô ma ajam kauc gamêŋ, taŋ tetoc eŋ gêc naŋ.” Tec Petere agêc ŋacseŋom tau sêsa sêô sêja. Agêc sêlêti lulugeŋ sêwiŋ tauŋ sêja e ŋacseŋom, naŋ kêlêlêc Petere ma gêmuŋ jagêô lasê sêô kêtu ŋamata jakêtuc kêniŋ e gêlic obo kwalam-kwalam gêc, mago eŋ tau kêsêp gêja atom. Simon Petere kêdaguc e gacgeŋ kêsêp sêlêlôm gêja ma gêlic obo kwalam-kwalam gêc, ma obo waeŋŋa, taŋ sêu gêsac môkêapac naŋ, gêc gêwiŋ obo kwalam-kwalam tonaŋ atom, sêluŋ sa ma tetoc gêc tauŋa. Gocgo ŋacseŋom, taŋ jagêô lasê sêô kêtu ŋamata naŋ, kêsêp ŋalêlôm gêja e gêlic ma kêkêŋ gêwiŋ, gebe agêcnêŋ kauc kêsa kêpi biŋ, taŋ teto gêc gebe Eŋ oc êndi sa aŋga ŋacmatênêŋ naŋ, su atom tageŋ. 10 Tonaŋ su, go ŋacseŋomagêc sêc sêmu sêja.

Jesu geoc tau lasê gêdêŋ Maria Magdalaŋa

(Mat 28:9-10; Mar 16:9-11)

11 Maria mêŋkêtaŋ kêkô sê ŋamagê. Kêtaŋ ma kêtuc kêniŋ kêsêp sê ŋalêlôm 12 e gêlic aŋela luagêc tonêŋ ŋakwê ŋaeb ŋaôma sêŋgôŋ gamêŋ, taŋ tetoc Jesunê ŋawêlêlaŋ gêc naŋ ŋamala, teŋ gêŋgôŋ eŋ môkêapacŋa ma teŋ gêŋgôŋ eŋ akaiŋŋa. 13 Ma agêc sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Awê, aôm kôtaŋ asageŋ.” Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Êsêac sêkôc ŋoc Apômtau sa ma aê gajam kauc gamêŋ, taŋ tetoc eŋ gêc naŋ.” 14 Kêsôm biŋ tonaŋ su ma kêkac tau ôkwi e jagêlic Jesu kêkô, mago kêjala eŋ gebe Jesu nec atom. 15 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Awê, aôm kôtaŋ asageŋ. Aôm gosom asa.” Ma awê tau geboc eŋ ŋac-gejob-kômwaga teŋ, tec kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, embe aôm ôkôc eŋ su, naŋ ôsôm gamêŋ, taŋ kotoc eŋ gêc naŋ, ŋam êndêŋ aê, ma jakôc eŋ jamêŋ,” 16 Go Jesu awa gêjac eŋ gebe “Maria.” Tec awê tau gêjac tau ôkwi ma kêsôm gêdêŋ eŋ ŋa Ebolai aweŋ gebe “Rabuni,” gebe “Mêtêmôkê.” 17 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ômoasac aê atom, gebe kapi gadêŋ Tamoc gaja atom tageŋ. Ôndêŋ lasici naôsôm êndêŋ êsêac gebe ‘Aê japi jandêŋ aê Tamoc to ac Tamemi, jandêŋ êôc Anôtô to amacnêm Anôtô jana acgom.’” 18 Amboac tonaŋ Maria Magdalaŋa jakêsôm lasê gêdêŋ ŋacseŋomi gebe “Aê galic Apômtau su, tec kêsôm biŋ tonec gêdêŋ aê.”

Jesu geoc tau lasê gêdêŋ ŋacseŋomi

(Mat 28:16-20. Mar 16:14-18: Luk 24:36-49)

19 Woke ŋabêc ŋamataŋa tonaŋ ŋakêtula ma ŋacseŋomi sêlai balêm, taŋ sêŋgôŋ naŋ, ŋakatam auc gebe têtêc Juda. Go Jesu jakêkô êsêac ŋaluŋgeŋ ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋmalô êndêŋ amac.” 20 Kêsôm biŋ tonaŋ su, go kêtôc lêma to nê bi gêdêŋ êsêac. Tec ŋacseŋomi têntac ŋajam kêsa gebe sêlic Apômtau. 21 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac kêtiam gebe “Biŋmalô êndêŋ amac, aê jasakiŋ amac amboac Tamoc kêsakiŋ aê.” 22 Kasôm biŋ tonaŋ su, go gêju awajaô kêpi êsêac ma kêsôm gebe “Akôc Ŋalau Dabuŋ êwac. 23 Embe asuc launêŋ sec ôkwi, oc ênaŋa, ma embe aê tôŋ, oc gacgeŋ ênêc êsêacŋa.”

Jesu agêc Tom

24 Gêdêŋ taŋ Jesu mêŋgeoc tau lasê naŋ, êsêac 12 nêŋ teŋ, Tom, taŋ sêsam eŋ gebe Ôliŋbôm naŋ, gêmoa gêwiŋ êsêac atom. 25 Tec ŋacseŋomi ŋagêdô sêjac miŋ gêdêŋ eŋ gebe “Aêac alic Apômtau su.” Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê embe jalic bêlêm ŋamala, taŋ gêc ênê lêma naŋ atom, ma embe jakêŋ lemoclatu êsêp bêlêm ŋamala atom, ma embe jakêŋ lemoc êsô ênê bi atom, oc jakêŋ êwiŋ atomanô.”

26 Ŋabêc 8 gêjaŋa acgom, go ŋacseŋomi sêŋgôŋ balêm kêtiam ma Tom gêwiŋ êsêac. Ac sêlai katam auc sêŋgôŋ, ma Jesu jakêkô êsêac ŋaluŋgeŋ, go kêsôm gebe “Biŋmalô êndêŋ amac.” 27 Ma kêsôm gêdêŋ Tom gebe “Ôkêŋ Iêmamlatu ênsac tecenec ma ôlic lemoc ma ôkêŋ lêmam êsô ŋoc bi ec têmtac lulu atom, ôkêŋ êwiŋgeŋ.” 28 Tec Tom gêjô eŋ awa gebe “O ŋoc Apômtau to êôc Anôtô.” 29 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm kôkêŋ gêwiŋ kêtu gôlic aêŋa me. Aê aoc êôc êsêac, taŋ sêlic ŋanô atom ma sêkêŋ êwiŋ.”

Joaŋ keto buku tonec kêtu ŋam amboac ondocŋa

30 Jesu gêgôm gêŋtalô gwalêkiŋ nê ŋacseŋomi sêlic, mago teto samob tomalageŋ kêsêp buku tonec atom. 31 Teto tonaŋgeŋ gebe akêŋ êwiŋ Jesu, gebe Kilisi tau, Anôtônê Latu eŋ, ma akêŋ êwiŋ gebe aŋgôŋ matem jali êtu ênê ŋaêŋa.

Copyright information for `JAE