John 21

Jesu geoc tau lasê gêdêŋ ŋacsenomi 7

Tonaŋ su, go Jesu geoc tau lasê gêdêŋ nê ŋacseŋomi kêtiam aŋga bugêjactoŋ Tiberiaŋa, ma ŋamiŋ tau tonec. Simon Petere agêc Tom, taŋ sêsam eŋ gebe Ôliŋbôm naŋ, ma Natanael aŋga Kana Galilaiaŋa, ma Sebedai latuagêc to ŋacseŋomi ŋagêdô nêŋ luagêc, ac sêŋgôŋ sêwiŋ tauŋ. Ma Simon Petere kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê jana jansom i.” Tec êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêac awiŋ aôm.” Ac sêsa jasêpi waŋ teŋ ma gêdêŋ gêbêc tonaŋ têtap i teŋ sa atom. Gêdêŋ geleŋmata, go Jesu kêkô ambêô ma nê ŋacseŋomi sêjala eŋ gebe Jesu nec atom. Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Napalêac, amacnêm gêŋ taniŋŋa teŋ gêc me masi.” Ma êsêac sêjô eŋ awa gebe “Masi.” Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Au wasaŋ êsêp waŋ ŋalêsiŋ, taŋ kêsi anôŋa naŋ, ma oc atap ŋanô sa.” Sêu kêsêp gêja ma sebe sênam jaôŋ êpi êmêŋ e sêgôm jageo gebe i taêsam gêwê. Ma ŋacseŋom taŋ Jesu têtac gêwiŋ eŋ naŋ, kêsôm gêdêŋ Petere gebe “Op, Apômtaugoc.” Simon Petere gêŋô gebe Apômtau, tec kêkwa tau auc ŋa nê ŋakwê, taŋ kêkôc su gêc naŋ, ma gêu tau kêsêp bu gêja. Ŋacseŋomi ŋagêdô towaŋgeŋ sêpoac jabaŋ bau amboac tasaka ŋasawa êtôm 50, tec sêjam jaôŋ wasaŋ toigeŋ kêpi bau gêja. Jasêsô bau e sêlic ja kêsa ma i to mo kêsa gêwiŋ. 10 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Akôc i, taŋ galoc alô naŋ, ŋagêdô amêŋ.” 11 Tec Simon Petere kêpi waŋ gêja ma gêjam jaôŋ wasaŋ, taŋ i kapôêŋ 153 sêwê e toŋoma naŋ, kêpi bau gêja, mago wasaŋ gêŋgic atom. 12 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amêŋ, aniŋ gêŋ bêbêcŋa acgom.” Nacseŋomi samob têtêc tauŋ e nêŋ teŋ katu kênac eŋ gebe “Aôm asa,” nec atom. Êsêac sêjala eŋgac gebe eŋ Apômtau. 13 Go Jesu kêkôc mo jakêkêŋ gêdêŋ êsêac ma i amboac tonaŋgeŋ. 14 Jesu gêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ ma geoc tau lasê gêdêŋ nê ŋacseŋomi kêtu dim têlêacŋa tonaŋ.

Jesu agêc Petere

15 Seŋ gêŋ su, go Jesu kêsôm gêdêŋ Simon Petere gebe “Joaŋ latu Simon, aôm têmtac gêwiŋ aê kêlêlêc êsêac tônê su me masi.” Tec Simon gêjô eŋ awa gebe “Aec, Apômtau, aôm kôjala gebe aêŋoc ŋalêlôm gêwiŋ aôm. “Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ojop aêŋoc domba ŋalatu.” 16 Go Jesu kêtu kênac eŋ kêtiam kêtu dim luagêc gebe “Joaŋ latu Simon, aôm têmtac gêwiŋ aê me masi.” Tec Simon gêIôc gêdêŋ Jesu gebe “Aec, Apômtau, aôm kôjalagac gebe aêŋoc ŋalêlôm gêwiŋ aôm.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ojop aêŋoc domba.” 17 Go kêtu kênac eŋ kêtu dim têlêac gebe “Joaŋ latu Simon, aômnêm ŋalêlôm gêwiŋ aê me masi.” Tec Peterenê ŋalêlôm ŋawapac kêsa, gebe kêtu kênac eŋ katu dim têlêac gebe “Aômnêm ŋalêlôm gêwiŋ aê me masi,” ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, aôm kôjala gêŋ samob, aôm kôjala gebe ŋoc ŋalêlôm gêwiŋ aôm.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ojop aêŋoc domba. 18 Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ aôm gebe Aôm ŋapalêgeŋ, tec taôm kôjandiŋ nêm ômbiŋkap ma kôsêIêŋ gôja gamêŋ, taŋ gobe ôna naŋ. Ma embe otu ŋac laŋgwa, oc ôlam lêmam ma teŋ êjandiŋ aômnêm ômbiŋkap ma êwê aôm ôna gamêŋ, taŋ taôm godec gebe ôna atom naŋ.” 19 Jesu kêsôm biŋ tonaŋ gebe êtôc Peterene lêŋ êmac êndu ma êwaka Anôtônê ŋawasi saŋa. Kêsôm biŋ tonaŋ su ma keteŋ eŋ gebe “Ôndaŋguc aê.”

Jesu agêc ŋacseŋom, taŋ eŋ têtac gêwiŋ naŋ

20 Petere kêkac tau ôkwi e gêlic ŋacseŋom, taŋ Jesu têtac gêwiŋ eŋ naŋ kêdaguc. Gêdêŋ êsêac seŋ Pasa ma eŋ gêc kêsi Jesuŋa ma kêsôm gebe “Apômtau, asa oc eoc aôm lasê.” 21 Tec Petere gêlic eŋ e kêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Apômtau, ma ŋac tônê oc amboac ondoc.” 22 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê embe têtac teŋ gebe eŋ êmoa e jamu jamêŋ, naŋ oc aômnêm biŋ me. Aôm tec ôndaŋguc aêgeŋ.” 23 Amboac tonaŋ biŋ tonec kêsa gêdêŋ lasitêwai ŋagêdô gêja gebe Ŋacseŋom tônê oc êmac êndu atom. Jesu kêsôm ŋalô tonec gebe “Eŋ êmac êndu atom” nec atom. Eŋ kêsôm tageŋ tonec gebe “Aê embe têtac teŋ gebe eŋ êmoa e jamu jamêŋ, naŋ oc aômnêm biŋ me.”

24 Ŋacseŋom tonec tec gêwa biŋ tau ŋai ŋam sa ma keto biŋ tau ma aêac ajala gebe biŋ, taŋ gêwa sa naŋ biŋŋanô.

25 Jesu gêgôm gêŋ ŋanô ŋagêdô gwalêkiŋ gêwiŋ. Aê taêc gêjam gebe êsêac embe sêwa samob sa tomalageŋ ma teto, oc êsêp papia taêsam e ênam ŋom aucgeŋ.

Copyright information for `JAE