John 7

Jesu to lasii

Biŋ tônê su ma Jesu kêsêlêŋ gêmoa Galilalageŋ. Eŋ gebe êsêlêŋ êmoa Judaia atom, gebe Juda dêdib sebe sênac eŋ êndu. Judanêŋ omsêga Lômbec kêdabiŋ. Tec Ênê lasii sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndi aŋga tonec ma ôna Judaia gebe nêm ŋacseŋomi sêlic kôm, taŋ aôm ôŋgômŋa naŋ sêwiŋ. Ŋac teŋ embe taê ênam gebe nê wae êtu tapa, naŋ êŋgôm nê gêŋ ênêc lêlômgeŋ atom. Embe ôŋgôm nêm kôm teŋ, go ôtu awê êndêŋ lau samob sêlic.” Lasii sêsôm biŋ tonaŋ gebe sêkêŋ gêwiŋ eŋ atom amboac tonaŋ. Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aêŋoc noc kêdabiŋ atom tageŋ, êmacgeŋ nêm noc tec gêc ŋapaŋ. Lau nomŋa têntac gedec amac atom, têntac gedec aêgeŋ, gebe gawa êsêac sa gebe nêŋ kôm keso. Taôm api ana alic om. Aê tec oc japi jawac êndêŋ om tonec atom tageŋ, gebe aêŋoc noc kêdabiŋ atom.” Biŋ tonaŋ kêsôm gêdêŋ êsêac su ma gêmoa Galilaia.

Jesu gêlic om Lômbecŋa

10 Lasii sêpi sêja su sebe sêlic om, go eŋ kêpi gêja amboac tonaŋ, mago gêmoa awê atom, kêsiŋ taugeŋ. 11 Gêdêŋ om tau Juda sesom eŋ ma sêsôm gebe “Ŋac tau gêmoa ondoc.” 12 Lau taêsam sêli aweŋ sa kêtu eŋŋa. Ŋagêdô sêsôm gebe “Eŋ ŋac ŋajam”, ma ŋagêdô sêsôm gebe “Masi, eŋ kêsau lau.” 13 Biŋ tonaŋ kêpi eŋ, tec êsêacnêŋ teŋ kêsôm kêtu awê atom, gebe samob têtêc Juda.

14 Sêlic om e sêkô luŋgeŋ, go Jesu kêpi lôm dabuŋ jakêdôŋ mêtê gêdêŋ êsêac. 15 Tec Juda sêŋac lemeŋ ma sêsôm gebe “Ŋac tônê kêjala mêtê amboac ondoc, têdôŋ eŋ atom nec.” 16 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Aêŋoc mêtê kêtu tauc êôc gêŋ atom, ŋac taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ, nê gêŋ. 17 Teŋ embe taê ênam gebe êŋgôm Anôtônê biŋ êtu tôŋ, oc êjala ŋoc mêtê ŋam gebe aŋga Anôtônê me aê kasôm tauc ŋoc biŋ. 18 Ŋac taŋ kêsôm tau nê biŋ naŋ, gebe êŋgôm tau nê wae êsa. Ma ŋac taŋ gebe êŋgôm ŋac- kêsakiŋeŋwaga nê wae êsa naŋ, eŋ ŋac biŋŋanôŋa ma keso teŋ gêc eŋŋa atom. 19 Mose kêkêŋ biŋsu gêdêŋ amac atom me. Mago amacnêm teŋ kêmasaŋ kêtu tôŋ atom. Ma amac adib aê abe anac aê êndu êtu asageŋŋa.” 20 Lau tau sêjô eŋ awa gebe “Ŋalau sec gêgôm aôm. Asa gebe ênac aôm êndu.” 21 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê gajam koleŋ tageŋ ma amac samob êŋac lemem. 22 Mose kêsakiŋ amac gebe asa ŋapalê, (lêŋ tau kê a aŋga Mosenê atom, gelom aŋga abeminêŋ,) tec amac êsa lau gêdêŋ sabat amboac tonaŋ. 23 Embe sêsa ŋac teŋ êndêŋ sabat gebe senseŋ Mosenê biŋsu su atom, ma amboac ondoc tec têmtac ŋandaŋ gêdêŋ aê gebe gagôm ŋac teŋ ôli samucgeŋ ŋajam kêsa gêdêŋ sabat. 24 Amêtôc biŋ êtôm alic geŋ gêc dêmôêŋa atom. Amêtôc akip ŋam ŋa êndêŋgeŋ êtôm mêtôc gêdêŋ.”

Jesu eŋ Mesia me masi

25 Ma lau Jerusalemŋa ŋagêdô sêsôm gebe “Ŋac tau, taŋ dêdib sebe sênac eŋ êndu naŋ tônê me. 26 Alic acgom, eŋ kêsôm biŋ gêmoa awêgeŋ, mago sêsôm eŋ awa auc atom. Moae kasêga sêjala eŋ gebe eŋ Kilisi tau me. 27 Ŋac tônê aêac tajala ênê ŋamgac. Mago Kilisi tau embe êmêŋ, naŋ ŋac teŋ êjala ênê ŋam atom.”

28 Jesu kêdôŋ mêtê gêmoa lôm dabuŋ, tec kêsôm biŋ kêkac awa sageŋ gebe “Amac tec ajala aê to ajala ŋoc ŋam me masi. Tauc ŋoc ŋalêlôm kêkac aê tec gamêŋ nec atom. Eŋ taŋ kêsakiŋ aê naŋ, ŋac biŋŋanoŋa tau, naŋ amac ajam kauc eŋ. 29 Aê tec kajala engac, gebe aê aŋga ênê, ma eŋ kêsakiŋ aê tec gamêŋ.” 30 Êsêac dêdib eŋ gebe sêkôc eŋ tôŋ, mago ŋac teŋ lêma kêsac eŋ atom, gebe nê noc kêdabiŋ atom tageŋ. 31 Lau taêsam sêkêŋ gêwiŋ eŋ ma sêsôm gebe “Kilisi tau embe êmêŋ, oc êŋgôm gêŋtalô wakuc ondoc êlêlêc ŋac tonec su.”

Juda sêsakiŋ siŋwaga gebe sêkôc Jesu tôŋ

32 Parisai sêŋô gebe lau sêli aweŋ sa amboac tonaŋ, tec lau dabuŋsêga to Parisai sêsakiŋ sakiŋwaga sêja sebe sêkôc eŋ tôŋ. 33 Ma Jesu kêsôm gebe “Aê jamoa sauŋgeŋ jawiŋ amac acgom, go jandêŋ ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ jana. 34 Amac oc ansom aê e atap aê sa atom, ma gamêŋ, taŋ aê jaŋgôŋ naŋ, amac oc atôm gebe naasa atom.” 35 Tec Juda sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ŋac tônê gebe êna ondoc, tec kêsôm gebe aêac tatap eŋ sa atom nê. Eŋ gebe êndêŋ lau Helen me. 36 Biŋ tec eŋ kêsôm gebe ‘Oc ansom aê e atap aê sa atom,’ ma ‘Gamêŋ taŋ aê jaŋgôŋ naŋ, amac atôm gebe naasa atom,’ nec ŋam amboac ondoc.”

Biŋ kêpi bu mata jali

37 Gêdêŋ omsêga ŋabêc kapôêŋ ŋamuŋa naŋ, Jesu gêdi ŋa ma kêsôm kêkac awa sageŋ gebe “Ŋac teŋ embe bu êjô eŋ, go mêŋênôm aŋga aêŋoc. 38 Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ aê kêtôm biŋ, taŋ teto gêc naŋ, gebe ‘Bu mata jaliŋa êc ŋasamac kapôêŋ êsa aŋga ênê ŋalêlôm êna. ’” 39 Biŋ tonaŋ eŋ kêsôm kêpi Ŋalau. taŋ eŋ gebe lau-sêkêŋ-gêwiŋwaga êkêc aŋga ênê. Jesunê ŋawasi kêsa atomgeŋ, tec Ŋalau gêmêŋ atom tageŋ.

Lau sêwa tauŋ kêkôc

40 Lau taŋ sêŋô biŋ tonaŋ nêŋ ŋagêdô sêsom gebe “Ŋac tonê eŋ propete tau, biŋŋanô.” 41 Ma ŋagêdô sêsôm gebe “Ŋac tônê eŋ Kilisi tau.” Mago ŋagêdô sêsôm gebe “Kilisi êsa aŋga Galilaia me. 42 Biŋ taŋ teto gêc naŋ, amboac tonec gebe Kilisi êsa aŋga Dawidnê ŋawê ma êsa aŋga malac Betlehem, taŋ Dawid gêŋgôŋ naŋ êmêŋ.” 43 Amboac tonaŋ lau sêwa tauŋ kêkôc kêtu Jesuŋa 44 e lau ŋagêdô sebe sêkôc eŋ tôŋ, mago ŋac teŋ lêma kêsac eŋ atom.

Judanêŋ laumata sekeŋ gêwiŋ atom

45 Sakiŋwaga dêdêŋ lau dabuŋsêga to Parisai sêmu sêja ma nêŋ ŋataui sêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac ondoc, tec akôc eŋ atom nec.” 46 Ma sakiŋwaga sêjô êsêac aweŋ gebe “Ŋamalac teŋ kêsôm biŋ amboac ŋac tônê kêsôm nec atomanô.” 47 Tec Parisai sêjô êsêac aweŋ gebe “Eŋ gêwa amac ôkwi amboac tonaŋgeŋ me. 48 Amac alic kasêga to Parisai teŋ kêkêŋ gêwiŋ eŋ su me. 49 Mago lau tônê sêjam kauc Mosenê biŋsu naŋ, acmêŋ sêbacgac.”

50 Go êsêacnêŋ ŋac teŋ, Nikodeme, taŋ gêmuŋgeŋ gêdêŋ Jesu gêja naŋ, kêsôm gêdêŋ êsêac gebe 51 “Aêac embe taŋô ŋac teŋ nê biŋ to tajala gêŋ, taŋ eŋ gêgôm naŋ atom, biŋsu êmêtôc eŋ me masi. Oc masi.” 52 Tec êsêac sêjô eŋ awa gebe “Aôm aŋga Galilaia amboac tonaŋ me. Ôsala ôlic acgom, propete teŋ gêdi sa aŋga Galilaia atom.”

53 Êsêac sêc gêdêŋ-gêdêŋgeŋ sêja nêŋ andu.

Copyright information for `JAE