John 8

Jesu taê walô mockaiŋo

[Jesu kêpi Lôckatakwi gêja e bêbêcgeŋ, go gemu gêja lôm dabuŋ ma lau samob dêdêŋ eŋ sêja, tec gêŋgôŋ sic ma kêdôŋ mêtê gêdêŋ êsêac. Ma biŋsutau to Parisai sêwê awê teŋ, taŋ têtap eŋ sa gêjac sêmôcwalô gêŋgic naŋ, jatetoc eŋ kêkô êsêac ŋaluŋ. Ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, awê tonec lau têtap êsêagêc nê mockaiŋ sa. Mose kêjatu gêc biŋsu gebe têtuc lau amboac tonaŋ ŋa poc êndu. Ma aôm oc ôsôm amboac ondoc.” Êsêac sebe sêŋgôliŋ biŋ êpi eŋ, tec sêsau sêôc eŋ ŋa biŋ tonaŋ. Jesu gewec ma lêmalatu keto gêŋ gêc nom. Ma êsêac têtu kênac eŋ sêôc aucgeŋ sêmoa, tec eŋ kêsa sa ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amacnêm ŋac, taŋ nê sec masi naŋ, êtuc poc êpi awê tonec êtu ŋamata.” Kêsôm su ma gewec jaketo nê gêŋ kêtiam. Êsêac sêŋô biŋ tonaŋ ma têtaiŋ tauŋ tageŋ- tageŋ. Lau ŋanô sêc sêmuŋ e sedec Jesu taugeŋ kêkô gêwiŋ awê, taŋ kêkô ŋaluŋ naŋ. 10 Go Jesu kêsa sa ma kêsôm gêdêŋ awê gebe “Awê tau, ma lau tau. Nêŋ teŋ kêtiŋ aôm me masi.” 11 Ma awê tau kêsôm gebe “Apômtau, masianô.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ma aê latiŋ aôm atom amboac tonaŋgeŋ. Ôna ma ôŋgôm sec teŋ êtiam atom.”]

Jesu kêtu ŋawê nomŋa

12 Go Jesu kêsôm biŋ gêdêŋ êsêac kêtiam gebe “Nom ŋaja aê. Ŋac taŋ êndaŋguc aê naŋ, êsêlêŋ tokesec atom, mata jali ŋaja êpô eŋgeŋ.” 13 Ma Parisai sêsôm gêdŋ eŋ gebe “Taôm gôwa taôm nêm biŋ sa, tec nêm biŋ tonaŋ biŋŋanô atom.” 14 Go Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê tauc embe jawa tauc ŋoc biŋ sa, go ŋoc biŋ tonaŋ biŋŋanô gebe ŋoc ŋam, taŋ kasa gamêŋ to ŋoc lêŋtêpôê, taŋ jana naŋ kajalagac, mago amac ajam kauc ŋam, taŋ kasa gamêŋ to ŋoc lêŋtêpôê, taŋ jana naŋ. 15 Amac amêtôc kôtôm ŋamalacnêŋ kauc. Aê kêmêtôc ŋac teŋ atom. 16 Aê embe jamêtôc biŋ, go ŋoc mêtôc tau biŋŋanô, gebe aê taucgeŋ gamoa atom, ŋac taŋ kêsakiŋ aê naŋ, gêwiŋ aê. 17 Teto gêc amac taôm nêm biŋsu gebe ‘Biŋ taŋ ŋamalac luagêc sêwa sa kêpi tageŋ naŋ biŋŋanô.’ 18 Aê tec gawa tauc ŋam sa gamoa, mago Tamoc, taŋ kêsakiŋ aê naŋ, gêwa aê sa gêwiŋ.” 19 Tec êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Tamam gêmoa ondoc.” Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Amac ajala aê atom, tec ajala Tamoc atom. Embe ajala aê, oc ajala Tamoc êwiŋ.”

20 Biŋ tonaŋ Jesu kêsôm gêmoa lôm dabuŋ ma kêdôŋ lau gêmoa balêm, taŋ kanom kêkô naŋ. Mago lau sêkam eŋ tôŋ atom gebe ênê noc mêŋkêsa atom tageŋ.

Gamêŋ taŋ aê gabe lêna naŋ, amac atôm gebe naasa atom

21 Go kêsôm gêdêŋ êsêac kêtiam gebe “Aê jana ma amac oc ansom aê e amac êndu tonêm secgeŋ. Gamêŋ taŋ aê jana naŋ, amac atôm gebe naasa atom.” 22 Tec Juda sêsôm gebe “Moae gebe êjaiŋ tau, tec kêsôm gebe ‘Gamêŋ taŋ aê jana naŋ, amac atôm gebe naasa atom’ nec me.” 23 Go eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac aŋga eloŋ, mago aê aŋga lôlôc. Amac aŋga nom tonec, mago aê aŋga nom tonec atom. 24 Tec kasôm gêdêŋ amac gebe Amac êndu tonêm secgeŋ. Ma embe akêŋ êwiŋ gebe aê ŋac tau tonec atom, oc amac êndu tonêm secgeŋ.” 25 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ma aôm asa.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Êtu asageŋŋa aê jasôm biŋ êndêŋ amac ŋapaŋ. 26 Aêŋoc biŋ jasôm êndêŋ amac to jamêtôc amacŋa taêsam tec gêc. Ŋac taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ, eŋ ŋac biŋŋanôŋa, ma biŋ taŋ gaŋô aŋga ênê naŋ, kasôm lasê gêdêŋ ŋamalac samob.”

27 Eŋ kêsôm biŋ kêpi Tama gêdêŋ êsêac, mago nêŋ kauc kêsa atom. 28 Go Jesu kêsôm gebe “Êndêŋ taŋ anac Ŋamalacnê Latu sa naŋ, ajala gebe aê tau tonec. Aê gagôm tauc ŋoc gêŋ atom, gêŋ taŋ Tamoc kêdôŋ gêêdêŋ aê naŋ, tec kasôm. 29 Ma ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ naŋ, tec gêwiŋ aê. Eŋ gedec aê taucgêŋ gamoa atom, gebe aê gagôm gêŋ, taŋ eŋ gêlic ŋajam naŋ, ŋapaŋ tec gamoa.” 30 Eŋ kêsôm biŋ tonaŋ ma lau gwalêkiŋ sêkêŋ gêwiŋ eŋ.

Biŋŋanô oc êŋgamboac amac su

31 Go Jesu kêsôm gêdêŋ Juda, taŋ sêkêŋ gêwiŋ eŋ naŋ gebe “Amac embe amoa ŋoc biŋ ŋalêlôm, oc atu aêŋoc ŋacseŋomi ŋanô “ma ajala biŋŋanô e biŋŋano tau eŋgamboac amac su.” 33 Tec êsêac sêjo eŋ awa gebe “Abrahamnê ŋawê aêac ma aêac atu lau teŋ nêŋ sakiŋwaga atomanô, ma amboac ondoc tec kôsôm gebe ôŋgamboac aêac su.” 34 Go Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Ŋamalac samob, taŋ sêgôm sec naŋ, têtu sec ŋasakiŋwaga. 35 Saklŋwaga oc êŋgôŋ andu endeŋ tôŋgeŋ atom, latu tec êŋgôŋ endeŋ tôŋgeŋ. 36 Latu embe eŋgamboac amac su, ôc tec amoa nêm lêtêgeŋ. 37 Aê kajalagac gebe Abrahamnê wakuc amac, mago amac adib abe anac aê andu ŋam gebe aêŋoc biŋ wackêsêp amacnêm ŋalêlôm atom. 38 Gêŋ taŋ aê galic aŋga Tamocnê naŋ, tec kasôm. Ma biŋ, taŋ amac aŋô aŋga tameminê naŋ, tec agôm amboac tonaŋgeŋ.”

39 Ma êsêac sêjô eŋ awa gebe “Tamemai Abraham.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Embe Abrahamnê ŋapalê amac, naŋ aŋgôm gêŋ atôm Abraham acgom, 40 ma galoc amac adib abe anac aê êndu. Aê kasôm biŋŋanô, taŋ gaŋô aŋga Anôtônê naŋ, gêdêŋ amac, tec abe anac aê. Abraham gêgôm gêŋ amboac tonaŋ atom. 41 Amac agôm tameminê geŋ.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mockaiŋ teŋ kêka aêac lasê atom, aêac tamemai tageŋ tec gêmoa, eŋ Anôtô.” 42 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Anôtô embe amac tamemi, oc têmtac êwiŋ aê, gebe aê kasa aŋga Anôtônê, ma aŋga ênê tec gamêŋ. Tauc kakac tauc tec gamêŋ nec atom. Ŋac tau tônê kêsakiŋ aê gamêŋ. 43 Ambôac ondoc tec nêm kauc kêsa kêpi aêŋoc biŋ atom. Ŋam gebe amac akêŋ taŋem aêŋoc biŋ akêtôm atom. 44 Amac tamemi Sadaŋ tau, ma sec, taŋ kêkac tameminê ŋalêlôm naŋ, abe aŋgôm ŋanô êsa. Ŋac tau tonaŋ tôc andaŋgeŋ kêtu gêjac-ŋamalac-ênduwaga ma eŋ gêmoa biŋŋanô ŋalêlôm atom, gebe biŋŋanô gêc eŋŋa atom. Embe êsôm biŋdansaŋ, oc êsôm tau nê geŋ, gebe dansaŋtênato dansaŋmôkê eŋ. 45 Mago aê kasôm biŋŋanô, tec akêŋ gêwiŋ aê atom. 46 Amacnêm asa oc eoc aêŋoc geo teŋ lasê. Aê embe jasôm blgŋanô, ma amboac ondoc tec akêŋ êwiŋ aê atom. 47 Ŋac taŋ aŋga Anôtônê naŋ, gêŋô Anôtônê biŋ. Amac aŋga Anôtônê atom, tec aŋô ênê biŋ atom.”

Jesu agêc Abraham

48 Juda sêjô eŋ awa gebe “Aêac asôm gebe aôm ŋac Samariaŋa teŋ, tec ŋalau sec teŋ gêôc aôm nec. Aêac asôm jagêdêŋ me masi.” 49 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Ŋalau sec teŋ gêôc aê atom. Aê katoc Tamoc sa, mago amac agôm aê êndu-êndugeŋ. 50 Tauc gasom waec atom. Ŋac taŋ gesom ŋoc waec ma kêmêtôc biŋ naŋ, tec gêmoa. 51 Biŋŋanô, aê jasom tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Ŋac teŋ embe êmansaŋ aêŋoc biŋ êtu tôŋ, oc êlic gêmacanô atom endeŋ tôŋgeŋ.” 52 Ma Juda sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Galoc aêac ajala ŋanôgeŋ gebe ŋalau sec teŋ gêôc aôm. Abraham to propete sêmac êndu, mago aôm kôsôm gebe ‘Ŋac teŋ embe êmansaŋ aêŋoc biŋ êtu tôŋ, oc ênsaê gêmacanô atom endeŋ tôŋgeŋ.’ 53 Aôm kôlêlêc tamemai Abraham, taŋ gêmac êndu naŋ su me. Ma propete sêmac êndu. Aôm gobe ôŋgôm taôm amboac asa.” 54 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Embe jaŋgôm tauc waec êsa, oc ŋoc waec ŋanô masi. Tamoc taŋ amac asôm gebe nêm Anôtô eŋ naŋ, tec gêgôm aê waec kêsa. 55 Amac ajala eŋ atom, mago aê tec kajala eŋgac. Aê embe jasôm gebe Kajala eŋ atom, oc jatu dansaŋtêna teŋ jatôm amac. Mago aê kajala eŋ tec kamasaŋ ênê biŋ gamoa. 56 Tamemi Abraham têtac ŋajam gebe êlic aêŋoc bêc e gêlic ma kêtu samuc.” 57 Ma Juda sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aômnêm jala kêtôm 50 su atom, ma gôlic Abraham amboac ondoc.” 58 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Abraham têna kêkôc eŋ atomgeŋ, ma aê gamoa.” 59 Ma êsêac sejoŋ poc sa sebe têtuc eŋ. Tec Jesu kêtaiŋ tau su aŋga lôm dabuŋ kêsa awê gêja.

Copyright information for `JAE