John 9

Ŋac têna kêkôk eŋ tomatapecgeŋ mataano ŋajam kêsa

Jesu kêsêlêŋ gêmoa e gêlic ŋac teŋ têna kêkôc eŋ tomatapecgeŋ. Ma nê ŋacseŋomi têtu kênac eŋ gebe “Mêtêmôkê, asa gêgôm sec, ŋac tau me têna agêc tama, tec têna kêkôc eŋ tomatapecgeŋ.” Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Ŋac tau gêgôm sec atom. Têna agêc tama sêgôm sec atom. Eŋ matapec gebe Anôtônê kôm teŋ êtu awê êpi eŋ. Aêac tanam ŋac, taŋ kêsakiŋ aê naŋ, nê kôm êndêŋ eleŋŋageŋ. Ŋakesec êsa naŋ lau teŋ oc sênam kôm teŋ atom. Aê gamoa nom, tec katu nom tau ŋaja.” Kêsôm biŋ tonaŋ ma kêkasôp kêsêp nom, go kêjaliŋ e ŋalemoŋoma jakêkêŋ kêpi ŋac tau mataanô, go kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôna ma ônsaŋgu taôm aŋga bugêjactoŋ Siloam” (tanam ôkwi gebe “Ŋac taŋ sêsakiŋ eŋ naŋ”). Amboac tonaŋ tec eŋ gêja kêsagu tau su ma gêmu gêja tomataanô gêlic gamêŋgeŋ. Ênê lau sackapoagêdô gêdêŋ tauŋa to êsêac, taŋ gêmuŋgeŋ sêlic eŋ keteŋ-keteŋ gêŋ naŋ, sêsôm gebe “Ŋac taŋ gêŋ gôŋ keteŋ-keteŋ gêŋ naŋ, ŋac tau tonec me masi.” Tec ŋagêdô sêsôm gebe “Aec, ŋac tau tonec.” Ma ŋagêdô sêsôm gebe “Masi, ŋac teŋ, taŋ laŋôŋanô kêtôm tau naŋ.” Ma ŋac tau kêsôm gebe “Aê tau tonec.” 10 Go êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Asageŋ gêgôm matamanô kêpoa lasê.” 11 Ma eŋ gêjô Êsêac aweŋ gebe “Ŋamalac taŋ sêsam eŋ gebe Jesu naŋ, kêlaliŋ lemoŋ mêŋkêkêŋ kêpi matocanô. Go kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ôna Siloam ma ônsaŋgu taôm.’ Tec aê gaja kasagu tauc e matocanô kêpoa lasê.” 12 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ma ŋac tau gêmoa ondoc.” Eŋ kêsôm gebe “Aê gajam kauc.”

Parisai sêkip eŋ mataanô ŋajam kêsa ŋalêŋ sa

13 Ma êsêac sêwê ŋac, taŋ gêmuŋgeŋ matapec naŋ, dêdêŋ Parisai sêja, 14 gebe Jesu kêjaliŋ lemoŋ ma gêgôm eŋ mataanô kêpoa lasê tonaŋ gêdêŋ sabat teŋ. 15 Go Parisai têtu kênac eŋ kêtiam kêtu mataanô kêpoa lasêŋa. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ŋac tau kêkêŋ nom ŋalemoŋ kêpi matocanô ma kasagu tauc, tec matocanô galic gamêŋ.” 16 Tec Parisai ŋagêdô sêsôm gebe “Ŋac tonaŋ aŋga Anôtônê atom, gebe gêjam dabuŋ sabat atom.” Ma ŋagêdô sêsôm gebe “ŋac sec teŋ oc êŋgôm gêŋtalô kapôêŋ tônê ŋai amboac ondocgeŋ.” Ma sêwa tauŋ kêkôc. 17 Ma sêsôm gêdêŋ matapec kêtiam gebe “Ma aôm taôm oc ôsôm biŋ amboac ondoc êpi ŋac, taŋ gêgôm matamanô kêpoa lasê naŋ.” Tec eŋ kêsôm gebe “Eŋ propete teŋ.”

18 Juda sêkêŋ gêwiŋ gebe eŋ gêmuŋgeŋ matapec ma galoc mataanô kêpoa lasê naŋ atom e sêmôêc ŋac, taŋ mataanô kêpoa lasê naŋ, têna agêc tama. 19 Ma têtu kênac êsêagêc gebe “Amagêc latômi, taŋ asôm gebe têna kêkôc eŋ tomatapecgeŋ naŋ, ŋac tau tonec me. Ma amboac ondoc tec galoc mataanô gêlic gamêŋ.” 20 Ma têna agêc tama sêjô êsêac aweŋ gebe “Aêagêc ajala gebe latuŋi eŋ, taŋ têna kêkôc eŋ tomatapecgeŋ. 21 Mago mataanô gêlic gamêŋ ŋalêŋ tec aêagêc ajam kauc. Ma ŋac taŋ gêgôm eŋ mataanô kêpoa lasê naŋ, aêagêc ajam kauc eŋ amboac tonaŋ. Atu kênac eŋ. Eŋ kêtu kapôêŋ sugac, tau êsôm nê biŋ.” 22 Têna agêc tama sêsôm amboac tonaŋ kêtu têtêc Judaŋa, gebe Juda sêsôm biŋ kêpi tageŋ gebe “Ŋac teŋ embe êsam Jesu gebe Kilisi,” naŋ têtiŋ eŋ su aŋga gôlôacnêŋ. 23 Têna agêc tama têtêc tonaŋ, tec sêsôm gebe “Eŋ tau kêtu kapôêŋ sugac, atu kênac eŋ tau.”

24 Amboac tonaŋ sêmôêc ŋac, taŋ gêmuŋgeŋ matapec naŋ, kêtu luagêcŋa ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Otoc Anôtô sa. Aêac ajala gebe ŋac tônê eŋ ŋac sec.” 25 Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Eŋ embe ŋac sec, oc janam kauc. Tageŋ tonec tec kajala gebe gêmuŋgeŋ matocpec, mago galoc galic gamêŋ.” 26 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Eŋ gêgôm asageŋ gêdêŋ aôm. Eŋ gêgôm matamanô kêpoa lasê ŋalêŋ amboac ondoc.” 27 Eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Kasôm gêdêŋ amacgac mago akêŋ taŋem atom. Abe aŋô asageŋ êtiam. Amac abe atu ênê ŋacseŋomi awiŋ me.” 28 Ma êsêac sêbu eŋ ma sêsôm gebe “Aôm tec kôtu ênê ŋacseŋom, ma aêac tec atu Mosenê ŋacseŋomi. 29 Aêac ajalagac gebe Anôtô kêsôm biŋ gêdêŋ Mose. Mago ŋac tônê tec ajam kauc ênê ŋam.” 30 Tec ŋac tau gêjô êsêac aweŋ gebe “Tonaŋ gêŋ kaiŋ teŋ gebe amac ajam kauc ênê ŋam, mago gêgôm matocanô kêpoa lasêgoc. 31 Aêac tajala gebe Anôtô kêkêŋ taŋa gêdêŋ lau sec atom. Mago ŋac teŋ embe êsap Anôtô tôŋ ma êŋgôm ênê biŋ ŋanô êsa, naŋ Anôtô oc êkêŋ taŋa eŋ. 32 Gêdêŋ andaŋgeŋ e mêŋgêdêŋ galoc aêac taŋô ŋac teŋ gêgôm ŋac, taŋ têna kêkôc eŋ tomatapecgeŋ naŋ, mataanô kêpoa lasê ŋawae teŋ atomanô. 33 Embe ŋac tônê aŋga Anôtônê atom, oc êtôm gebe êŋgôm gêŋ teŋ atom.” 34 Tec êsêac sêjô eŋ awa gebe “Tênam kêkôc aôm tosec samucgeŋ ma gobe ôndôŋ aêac me.” Ma têtiŋ eŋ kêsa gêja.

35 Jesu gêŋô têtiŋ eŋ kêsa ŋawae, go gêdêŋ taŋ kêtap ŋac lau sa naŋ, kêsôm gebe “Aôm kôkêŋ gêwiŋ Ŋamalacnê Latu me masi.” 36 Ma ŋac tau gêjô eŋ awa gebe “Apômtau, eŋ asa gebe jakêŋ êwiŋ eŋ.” 37 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gôlic eŋgac. Eŋ ŋac tau, taŋ gêjam biŋgaŋm gêdêŋ aôm gêmoa.” 38 Ma ŋac tau kêsôm gebe “Apômtau, aê kakêŋ gêwiŋ.” Ma kêpôŋ aduc gêdêŋ eŋ. 39 Go Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê gamêŋ nom tonec gebe jamêtôc ŋamalac, gebe êsêac, taŋ sêlic gamêŋ atom naŋ, sêlic gamêŋ, ma êsêac, taŋ sêlic gamêŋ sêmoa naŋ, mateŋpec êsa.” 40 Parisai taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, ŋagêdô sêŋô biŋ tonaŋ ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêac mateŋpec amboac tonaŋ me.” 41 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac embe matempec, go sec ênêc amacŋa atom. Mago galoc asôm gebe ‘Aêac alic gamêŋ,’ tec nêm sec kêsap amac tôŋ.”

Copyright information for `JAE