Joshua 2

Josua kêsakiŋ keleŋwaga sêja Jeriko

Go Nun latu Josua kêsakiŋ ŋac luagêc kelecgeŋ aŋga gamêŋ Sitim, gebe sêkêŋ keleŋ gamêŋ. Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Ajôc, amagêc akêŋ keleŋ gamêŋ to malac Jeriko amboac tonaŋgeŋ.” Ma êsêagêc sêja jasêô lasê mockaiŋo teŋ nê andu ma sêŋgôŋ tônê. Awê tau nê ŋaê gebe Rahab. Ma lau sêkêŋ ŋawae gêdêŋ kiŋ Jerikoŋa ma sêsôm gebe “Ôlic acgom, gêdêŋ gêbêc lau Israel nêŋ lau ŋagêdô sêô lasê tonec gebe sêlic gamêŋ.” Go kiŋ Jerikoŋa kêsakiŋ lau dêdêŋ Rahab jasêsôm gebe “Ôkêŋ lau, taŋ sêpi nêm andu dêdêŋ aôm sêwac naŋ, sêsa sêmêŋ. Êsêac sêmêŋ gebe sêkêŋ keleŋ gamêŋ.” Mago awê kêkôc ŋaclagêc sa jakêsiŋ êsêagêc ôkwi ma kêsôm gebe “Biŋŋanô, lau dêdêŋ aê sêmêŋ, mago aê gajam kauc êsêac sêmêŋ aŋga ondoc. Gêdêŋ taŋ gamêŋ ŋakesec kêsa ma kêdabiŋ gebe sênsaŋ malac ŋakatam auc naŋ, lau tau sêc sêja. Gamêŋ taŋ êsêac sêja naŋ, aê gajam kauc. Andaŋguc êsêac ŋagaôgeŋ, oc aê êsêac tôŋ.” Mago awê tau gêwê êsêagêc sêpi salôm ŋaô jakêsiŋ êsêagêc sêc mê ŋalauŋ, taŋ eŋ kêta gêc salôm ŋaô naŋ ŋalêlôm. Amboac tonaŋ lau tau têdaguc êsêagêc sêsa intêna Jordanŋa sêja e jadêdêŋ buseleŋ. Lau tonaŋ sêwi malac siŋ, ma sêsaŋ katam auc.

Ŋaclagêc tau sêc bêc atom tageŋ ma awê kêpi salôm gêdêŋ êsêagêc gêja ma kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Aê kajalagac gebe Apômtau kêkêŋ gamêŋ tonec gêdêŋ amac, ma aêac samob atêc amac, ma lau gamêŋ tonecŋa nêŋ ŋalêlôm kêtu palê sugac. 10 Gebe aêac aŋô ŋawae, gebe Apômtau kêkêŋ Gwêckoc kêtu keleŋ kêtu amacŋa gêdêŋ taŋ awi Aiguptu siŋ naŋ. Ma aŋô gêŋ, taŋ agôm gêdêŋ lau Amor nêŋ kiŋ luagêc Sihon agêc Og aŋga Jordan ŋamakeŋ ônêŋa. Amac aseŋ êsêagêc su samucgeŋ. 11 Gêdêŋ ŋasawa, taŋ aêac aŋô biŋ tonaŋ naŋ, aêacma ŋalêlôm kêtu palê kêtu amacŋa, ma ŋajaŋa teŋ gêc lau teŋ kêtiam atom, gebe Apômtau, amacnêm Anôtô, eŋ undambê lôlôcŋa ma nom eloŋŋa ŋaAnôtô. 12 Amboac tonaŋ atôc lemem êndêŋ Apômtau ma asôm êndêŋ aê gebe taêm walô tamocnê gôlôac êtôm aê tauc taêc walô amagêc. Ma akêŋ ŋabelo ŋanô teŋ êndêŋ aê. 13 Aôc lemem tôŋ êndêŋ tinoc agêc tamoc ma lasicio to ŋac ma êsêacnêŋ lau samob, ma anam aêac sa gebe amac êndu atom.” 14 Ma ŋaclagêc sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Amac embe aoc aêagêcma biŋ tonec lasê atom, go aêagêc anac da amac. Êndêŋ taŋ Apômtau êkêŋ gamêŋ tau êndêŋ aêac naŋ, taêŋ walô amac to amoasiŋ amac.”

15 Go awê tau kêlêwaŋ êsêagêc ŋa lêpoa sêsêp katam sauŋ, gebe nê andu kêtu tuŋbôm malacŋa gêwiŋ, tec tuŋbôm kêtu ênê andu. 16 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Api lôc ana, gebe sêjandawaga têtap amagêc sa atom. Asiŋ taôm amoa tônê êtôm bêc têlêac e sêjandawaga sêmu sêmêŋ su acgom, go amagêc asa nêm intêna ana.” 17 Go ŋaclagêc sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic acgom, êndêŋ taŋ aêac asa gamêŋ tonec amêŋ naŋ, ômoatiŋ gam kokoc tonec eŋkaleŋ katam sauŋ, taŋ kôlêwaŋ aêagêc asêp amêŋ naŋ. Ma tênam agêc tamam to lômi ma tamamnê gôlôac samob sêpi tageŋ aŋga nêm andu. Embe ôŋgôm tonec atom, go biŋ, taŋ aôm kôsôm gebe atôc lemeŋ êpi naŋ, ênsêlô. 19 Ŋac teŋ embe êwi nêm andu siŋ êsa intêna êna, naŋ eŋ tau êwê nê dec ŋakaiŋ, aêac atom. Mago ŋac teŋ, taŋ êmoa andu ŋalêlôm êwiŋ aôm naŋ, embe êtap gêŋwapac sa, go aêac awê ênê dec ŋakaiŋ. 20 Ma aôm embe ôsôm aêagêcma biŋ tonaŋ lasê, go biŋ, taŋ aôm kôsôm gebe aêagêc atôc lemeŋ êpi naŋ ênsêlô.” 21 Ma awê tau kêsôm gebe “Biŋ taŋ asôm su naŋ, ŋanô êsa.” Go kêsakiŋ êsêagêc gebe sêc sêna, tec êsêagêc sêwi eŋ siŋ ma sêja. Ma eŋ tau kêmoatiŋ gam kokoc geŋkaleŋ katam sauŋ tau.

22 Êsêagêc sêwi awê tau siŋ jasêpi lôc ma sêmoa tônê kêtôm bêc têlêac e sêjandawaga sêmu sêja. Sêjandawaga sesom gamêŋ, taŋ gêc intêna makeŋ-makeŋ naŋ, mago têtap lau teŋ sa atom. 23 Go ŋaclagêc sêsêp aŋga lôc sêmêŋ kêtiam jaselom bu ma sêô lasê dêdêŋ Nun latu Josua, go sêjac miŋ biŋ samob, taŋ kêtap êsêagêc sa naŋ, gêdêŋ eŋ. 24 Ma sêsôm gêdêŋ Josua gebe “Apômtau kêkêŋ gamêŋ samob kêsêp aêac lemeŋ biŋŋanôgeŋ. Ma biŋ teŋ, lau gamêŋ tauŋa samob sêmoa tonêŋ ŋalêlôm ŋatutucgeŋ kêtu aêacŋa.”

Copyright information for `JAE