Luke 11

Biŋ tateŋ mecŋa

(Mat 6:9-15; 7:7-11)

Ŋasawa teŋ Jesu keteŋ mec gêmoa gamêŋ teŋ. Keteŋ e su ma nê ŋacseŋominêŋ teŋ kêsôm gedeŋ eŋ gebe “Apômtau, ôndôŋ aêac êtu ateŋ mecŋamaŋ êtôm Joaŋ kêdôŋ nê ŋacseŋomi.” Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Êndêŋ ateŋ mec, naŋ asôm gebe

‘Tamemai,
Aômnêm ŋaê lau sênam dabuŋmaŋ.
Ômôêŋ ôtu Apômtau ôtôm gamêŋgeŋ.
Ôkêŋ aêacma mo êtôm bêcgeŋŋa êndêŋ aêac êtôm bêcgeŋ.
Ma ôsuc aêacma sec ôkwi,
gebe aêac tauŋ asuc launêŋ tôp ôkwi amboac tonaŋgeŋ.
Ôwê aêac asa lêtôm atom.’”
Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amacnêm ŋac teŋ embe êndêŋ nê gwadê êna ên êŋ êmbêcauc êna lugeŋ naêsôm êndêŋ eŋ gebe ‘Gwadêc, ôkêŋ mo têlêac êndêŋ aê, gebe ŋoc ŋac teŋ kêtu intênaŋageŋ mêŋgêô lasê gêdêŋ aê, ma ŋoc gêŋ gebe jakêŋ êndêŋ eŋŋa masi,’ ma embe nê gwadê tonaŋ êmoa nê gamêŋ ŋaŋlômgeŋ ma êjô eŋ awa gebe ‘Ôlênsôŋ aê amboac secgeŋmaŋ. Katam ŋajaŋa kêsa ma aêac to ŋoc gôlôac sauŋ êu tauŋ jaaêc sugac. Aê katôm gebe jandi sa jakêŋ gêŋ teŋ êndêŋ aômŋa atom,’ go amboac ondoc. Aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac tau embe êndi sa mêŋêkêŋ êndêŋ eŋ êtu ênê gwadê eŋŋa atom, mago oc êndi sa naêkêŋ gêŋ, taŋ kêpô lêna naŋ, êtu eŋ keteŋ gêôc aucgeŋŋa. Amboac tonaŋ aê jasôm êndêŋ amac gebe Ateŋ gêŋ, oc akôc ŋanô. Ansom gêŋ, oc atap sa. Amandi katam, oc êlêc su êndêŋ amac. 10 Gebe ŋac, taŋ eteŋ gêŋ naŋ, êkôc ŋanô. Ma ŋac, taŋ ensom naŋ, êtap sa. Ma ŋac, taŋ êmandi katam naŋ, katam oc êlêc su êndêŋ eŋ. 11 Tama asa aŋga amacnêm naŋ latu eteŋ mo êndêŋ eŋ ma êkêŋ poc, me eteŋ i ma êkêŋ moac êjô i êndêŋ eŋ, 12 me eteŋ ŋakecsulu ma êkêŋ alidêbu êndêŋ eŋ. 13 Amac lau sec ajala akêŋ geŋ ŋajam-ŋajam êndêŋ nêm gôlôac ŋasec-ŋasec, ma abe Tamemi undambêŋa êkêŋ Ŋalau Dabuŋ êndêŋ lau, taŋ teteŋ eŋ naŋ atom me.”

Jesu ma Belsebul*

(Mat 12:22-30; Mar 3:20-27)

14 Jesu kêtiŋ ŋalau sec toawamê kêsa gêja. Ŋalau tonaŋ kêsa gêja su, go awamê tau kêsôm biŋ lasê, ma lau samob sêŋac lemeŋ. 15 Tec êsêacnêŋ lau ŋagêdô sêsôm gebe “Eŋ kêtiŋ ŋalau sec ŋa Belsebul, taŋ kêtu ŋalau sec nêŋ kasêga naŋ.” 16 Ma ŋagêdô sebe sênsaê eŋ, tec sêsôm gêŋtalô undambêŋa aŋga ênê. 17 Jesu kêjala biŋ, taŋ êsêac taêŋ gêjam naŋ, ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Gamêŋ teŋ embe êwa tau êkôc, oc êtu gasaŋ, ma gôlôac teŋ oc senseŋ gôlôac teŋ. 18 Ma Sadaŋ to nê lau embe sêwa tauŋ êkôc, go nêŋ gamêŋ ênêc amboac ondoc. Amac taŋ asôm gebe aê kêtiŋ ŋalau sec ŋa Belsebul naŋ, taêm ênam biŋ tonaŋ. 19 Aê embe jatiŋ ŋalau sec ŋa Belsebul, go amac latômi têtiŋ ŋa asa. Kêtu tonaŋŋa êsêac tauŋ ocgo sêmêtôc amac. 20 Ma aê embe jatiŋ ŋalau sec ŋa Anôtônê ŋaclai, go êwa sa gebe Anôtônê gôliŋ wacêpi amac.

21 “Ŋactêkwa teŋ embe lêma tokêmgeŋ ma ejop nê gamêŋ êmoa, oc nê waba ênêc teŋgeŋ 22 Mago ŋac siŋsêlêc teŋ embe êndac eŋ, oc êku eŋ tulu ma êjaŋgo ênê laukasap, taŋ taê kêka naŋ su, ma ênac sam ênê waba.

23 “Ŋac taŋ êwiŋ aê atom naŋ, enseŋ aê. Ma ŋac taŋ ejoŋ ŋanô sa êwiŋ aê atom naŋ, êtê saliŋ- saliŋ.

Ŋalau sec gêmu gêja nê gamêŋ langwa kêtiam

(Mat 12:43-45)

24 “Ŋalau ŋatêmui embe êsa aŋga ŋamalac teŋ nê, oc eo êmoa gamêŋ kwalam ma ensom gamêŋ êlêwaŋ tauŋa, e embe êtap sa atom, go êsôm gebe ‘Aê jamu jana ŋoc andu, taŋ kasa gamêŋ naŋ êtiam.’ 25 Ma embe naêô lasê, oc êlic sêkajo sa to sêgelôŋ. 26 Go naêkôc ŋalau 7, taŋ nêŋ sec kêlêlêc ênê su naŋ, mêŋsêsô nasêŋgôŋ. Go ŋamalac tonaŋ êmoa naeo ŋanô êlêlêc gêmuŋŋa su.”

Jesu awa gêôc lau

27 Jesu kêsôm biŋ tonaŋ gêmoa ma awê teŋ aŋga lau tau nêŋ gêôc awa sa ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê aoc êôc têtaclêlôm, taŋ kêkêkam aôm to su, taŋ aôm gônôm naŋ.” 28 Mago Jesu kêsôm gebe “Biŋŋanô, aê aoc êôc êsêac, taŋ sêŋô Anôtônê biŋ ma sêmasaŋ naŋ.”

Lau sêjatu gêŋtalô

(Mat 12:38-42)

29 Lau taêsam sêkac sa sêpi tageŋ, go Jesu gêôc, awa sa ma kêsôm gebe “Lau têm tonecŋa êsêac lau sec. Ac sêsôm gêŋtalô, mago gêŋtalô teŋ oc êndêŋ êsêac atom, gêŋtalô Jonaŋa tageŋ. 30 Kêtom Jona kêtu lau Niniwe nêŋ gêŋtalô, Ŋamalacnê Latu êtu lau têm tonecŋa nêŋ gêŋtalô amboac tonaŋgeŋ. 31 Êndêŋ noc mêtôcŋa kwin aŋga mula-mŋa oc êndi sa êwiŋ gôlôac têm tonecŋa nêŋ lau ma êmêtôc êsêac, gebe eŋ aŋga nom ŋamadiŋ, mago gêmêŋ gebe êŋô Salomonê mêtê. Ma alic acgom, ŋac teŋ kêlêlêc Salomo su tec gêmoa. 32 Êndêŋ noc mêtôcŋa ŋacwaga Niniweŋa oc sêndi sa sêwiŋ lau têm tonecŋa ma sêmêtôc êsêac gebe Jona gêjam mêtê êsêac, tec sêjam tauŋ ôkwi. Ma alic acgom, ŋac teŋ kêlêlêc Jona su tec gêmoa.

Biŋ kêpi ôliŋ ŋaja

(Mat 5:15; 6:22-23)

33 “Ŋac teŋ embe êtuŋ ja sa, oc êsiŋ ôkwi me êŋgênduc ŋa suc auc atom. Eŋ etoc êkô jakaiŋ ŋaôgeŋ gebe êsêac, taŋ sêsô sêmêŋ naŋ, sêlic ŋawê. 34 Matamanô kêtu ôlim ŋaja. Matamanô embe ŋajam, go ŋawê ênam ôlim samucgeŋ auc. Ma matamanô embe sec, go ôlim samuc ŋakesec. 35 Amboac tonaŋ ojop taôm ŋapep gebe ŋawê, taŋ gêc nêm ŋalêlôm naŋ, ŋakesec êsa atom. 36 Ôlim samuc embe ŋawê êsa e ŋagêŋlêlôm teŋ ŋakesec atom, oc ŋawê êsa samucgeŋ êtôm ja ŋanô kêpô aôm.”

Jesu geŋ oliŋ Parisai to biŋsutau

(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40; Luk 20:45-47)

37 Jesu kêsôm biŋ tonaŋ gêmoa ma Parisai teŋ keteŋ eŋ gebe êna êniŋ gêŋ ocsalôŋa êwiŋ eŋ. Tec kêsô gêja e jagêŋgôŋ sic. 38 Parisai tonaŋ gêlic eŋ gebe êniŋ gêŋ, mago kêkwasiŋ tau gêmuŋ atom, tec gêŋac lêma. 39 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Kec, amac Parisai akwasiŋ laclu to suc ŋadêmôêŋa ŋapep, mago nêm ŋalêlôm naŋ geŋgeŋ to sec gêjam auc. 40 Amac lau meloc, ŋac tau, taŋ kêmasaŋ gêŋ ŋadêmôêŋa naŋ, kêmasaŋ gêŋ ŋalêlômŋa gêwiŋ atom me. 41 Akêŋ gêŋ, taŋ gêc laclu to suc ŋalêlôm naŋ, êtu moasiŋ êndêŋ lau, go talic amacnêm gêŋ samob ŋawasi.

42 “Ojae amac Parisaimêŋ, amac embe atap lai to môm ma gêŋ gêga 10 — 10 sa, go akêŋ ŋateŋ êtu da ma awi biŋgêdêŋ to têntac gêwiŋ Anôtôŋa siŋ. Daŋgôm teŋ ma dawi teŋ siŋ atom.

43 “Ojae amac Parisaimêŋ, tec têmtac gêwiŋ abe aŋgôŋ ŋamatageŋ aŋga lôm to sê moalêc amac aŋga malacluŋgeŋ. 44 Ojae amacmêŋ, tec atôm sêô, taŋ gamêŋ kêkêŋ auc naŋ. Ŋamalac sêka tôŋ paliŋ-paliŋgeŋ ma sêjam kauc.”

45 Tec biŋsutau teŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, kôsôm biŋ tonaŋ tec gêbu aêac biŋsutau gêwiŋ amboac tonaŋgeŋ.” 46 Ma Jesu kêsôm gebe “Ojae amac biŋsutaumêŋ amboac tonaŋgeŋ. Amac akêŋ gêŋ wapac kêsac lau, mago taôm lememlatu teŋ kêmoasac gêŋ wapac ŋagec atom. 47 Ojae amacmêŋ, tec aboa propete, taŋ tamemi sêjac êsêac êndu naŋ, nêŋ sêô sa. 48 Tec amac awa tameminêŋ gêŋ, taŋ sêgôm naŋ, sa to alic ŋajam, gebe êsêac sêjac propete êndu ma amac aboa êsêacnêŋ sêô sa. 49 Amboac tonaŋ Anôtônê mêtê kêsôm lasê gebe ‘Aê oc jasakiŋ propete to laujaeŋ dêndêŋ êsêac sêna, ma oc sênac êsêacnêŋ ŋagêdô êndu to sêjanda ŋagêdô,’ 50 Amboac tonaŋ Anôtô êjatu propete samob nêŋ, dec, taŋ sêkêc siŋ gêdêŋ Anôtô kêkêŋ undambê to nom e mêŋgêdêŋ galoc naŋ, ŋagêjô aŋga lau têm tonecŋa nêŋ, 51 aŋga Abelnê dec e gêdêŋ Sakarianê dec, taŋ sêjac eŋ êndu aŋga altar dajaŋa to lôm dabuŋ ŋasawa naŋ.

52 “Ojae amac biŋsutaumêŋ, amac akôc ki, taŋ êlai andu tajala mêtê ŋamŋa ŋakatann su. Amac taôm asô aja atom ma akô lau, taŋ sebe sêsô sêna naŋ, auc amboac tonaŋgeŋ.”

53 Jesu kêsa aŋga andu tonaŋ gêja ma Parisai to biŋsutau sêôc aweŋ sa ma sêkac eŋ to têtu lêsu eŋ kêtu biŋ taêsamŋa. 54 Aê dêdib eŋ sebe tau êwa lip tau ŋa biŋ, taŋ êsôm naŋ.
Sadaŋnê ŋaê teŋ.


Copyright information for `JAE