Luke 12

Jesu gêlêŋ biŋ nê ŋacseŋomi

(Mat 10:26-27)

Lau taêsam ŋasec sêkac tauŋ sa e gamêŋ gêlôc, ma Jesu kêsôm biŋ gêjac m gêdêŋ nê ŋacseŋomi gebe “Ajop taôm êndêŋ Parisainêŋ jist. Jist tau êsêacnêŋ dansaŋ. Gêŋ samob, taŋ sêsaŋ auc naŋ, oc êtu awê, ma biŋ samob, taŋ gêc lêlôm naŋ, oc êsa awê. Amboac tonaŋ biŋ samob, taŋ asôm kesecgeŋ, oc sêŋô ênêc awêgeŋ. Ma biŋ, taŋ atu dindiŋ gêdêŋ taôm aŋgôŋ balêmlêlôm naŋ, oc sênam mêtê êpi aŋga malacluŋ.

Aêac tatêc asa

(Mat 10:28-31)

“Ŋoc lauac, aê jasôm êndêŋ amac gebe Êsêac taŋ sênac ôlimgeŋ êndu, mago têtôm gebe sêŋgôm gêŋ ŋagêdô êwiŋŋa atom naŋ atêc atom. Aê jakêŋ puc amac êtu ŋac, taŋ atêc eŋŋa naŋ. Atêc Anôtô, taŋ ênac ŋamalac êndu su acgom, go nê ŋaclai êtôm gebe êmbaliŋ eŋ êsêp lamboam ŋakêlêndiŋ êna. Kec, jasôm êndêŋ amac gebe Atêc ŋac tau tonaŋ.

“Kêliŋkeleŋ lemeŋ teŋ naŋ ŋaôli sauŋanô. Mago Anôtô kêliŋ ŋateŋ siŋ atomanô. Ma ŋac tau, naŋ kêsa amac môkêmlauŋ sa tomalageŋ. Amboac tonaŋ atêc taôm atom gebe amac tonaŋ alêlêc kêliŋkeleŋ taêsam su.

Tasôm Kilisi lasê endeŋ ŋamalac

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

“Aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac teŋ embe êsôm êndêŋ ŋamalac gebe Aê katu ênê gêŋ, naŋ Ŋamalacnê Latu êsôm eŋ lasê êndêŋ Anôtônê aŋela. Ma ŋac teŋ embe ênsa aê auc êndêŋ ŋamalac, naŋ Ŋamalacnê Latu ênsê eŋ auc êndêŋ Anôtônê aŋela amboac tonaŋ.

10 “Ŋac teŋ embe êsac Ŋamalacnê Latu, naŋ Anôtô oc êsuc ôkwi. Mago teŋ embe êsôm biŋ alôb-alôb êpi Ŋalau Dabuŋ, naŋ Anôtô oc êsuc ôkwi atom.

11 “Embe sêkêŋ amac akô lôm me gôliŋwaga me lau toŋaclai laŋôŋnêmŋa, naŋ apô sim taôm êtu lêŋ me biŋ ajô êsêac aweŋ me asômŋa atom, 12 gebe êndêŋ noc tau tonaŋ Ŋalau Dabuŋ oc êndôŋ biŋ, taŋ amac asômŋa naŋ êndêŋ amac.”

Biŋgôliŋ kêpi ŋac meloc tolêlôm

13 Go ŋac teŋ aŋga launêŋ kêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Mêtêmôkê, ôsôm teoc gebe êwa aêagêcma gêŋlênsêm êkôc ma êkêŋ ŋamakeŋ êndêŋ aê acgom.” 14 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ŋacnec, asa kêkêŋ aê gebe jamêtôc biŋ to janac sam amagêcnêm gêŋlênsêm.” 15 Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alic taôm to ajop taôm êndêŋ matem katu gêŋ tokaiŋ-tokaiŋŋa, gebe ŋac teŋ oc êmoa mata jali êtu nê waba taêsamŋa atom.”

16 Go kêsôm biŋgôliŋ teŋ gêdêŋ êsêac gebe “Ŋac tolêlôm teŋ nê kôm gêjam ŋanô taêsam, 17 tec taê gêjam gêc tau gebe ‘Jaŋgôm amboac ondoc, gebe ŋoc gamêŋ janac ŋoc kôm ŋanô saŋa masi.’ 18 Go kêsôm gebe ‘Aê jaŋgôm amboac tonec, janseŋ ŋoc andu-gêŋ-ŋanôŋa su ma jakwê êtu kapôêŋ, go janac ŋoc kôm ŋanô to gêŋ samob sa êpi tageŋ. 19 Go jasôm êndêŋ ŋoc katuc gebe Katucenec, nêm gêŋ taêsam gêc kêtôm jala taêsamŋa. Ôŋgôŋ nêm ŋêŋgeŋ, ôniŋ to ônôm gêŋ ma ômoa totêmtac ŋajamgeŋ.’ 20 Mago Anôtô kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Melocma, êmbêc tonec jakalem katôm su ma gêŋ, taŋ kômasaŋ naŋ, oc êtu asa nê.’ 21 Lau taŋ sêjac nêŋ gêŋ taêsam sa kêtu tauŋŋa, mago Anôtô gêlic êsêac amboac lau tolêlôm atom naŋ, nêŋ biŋ amboac tonaŋ.”

Tapô sim tauŋ atomŋa

(Mat 6:25-34)

22 Go Jesŋ kêsôm gêdêŋ nê ŋacseŋomi gebe “Kêtu gêŋ tônêŋa aê jasôm êndêŋ amac gebe Apô sim taôm êtu aniŋ gêŋ êôc amac tôŋ amoa matem jaliŋa atom to êtu ŋakwê ênsaŋ ôlimŋa atom. 23 Amoa matem jali kêlêlêc mo ma ôlim kêlêlêc ŋakwê su. 24 Alic aoco acgom. Êsêac sêsê gêŋ atom ma sêjac gêŋ ŋanô sa atom. Êsêacnêŋ Iêsucm to andu sênac gêŋ saŋa masi. Mago Anôtô gêlôm êsêac. Ma amac alêlêc moc tau su ŋêŋgeŋ. 25 Amacnêm asa êpô sim tau êtu nê têm êmoa nomŋa ma nê êpô sim tauŋa ênac têku ŋasawa tageŋ êwiŋ. 26 Embe aŋgôm gêŋ sauŋ ec teŋ naêtôm atom, naŋ apô sim taôm êtu gêŋ ŋagêdôŋa êtu ageŋŋa. 27 Alic mênamiŋ, taŋ kêpi naŋ, gêjam kôm to kêsac obo atom, mago jasôm êndêŋ amac gebe Salomonê gêŋ ŋawasi samob, taŋ kêkwa eŋ auc naŋ, ŋateŋ kêtôm gêŋ tonaŋ ŋai atomanô. 28 Anôtô embe êkêŋ gêgwaŋ, taŋ galoc kêkô kôm ma bêbêc sêkêŋ êsa ja naŋ, ŋagêlôm êkwa auc, naŋ oc êkêŋ gêŋ êkwa amac auc êlêlêc atom me, amac lau akêŋ gêwiŋ kwalecŋa. 29 Ma ansom gêŋ aniŋ to anômŋa atom to aê go taôm atom. 30 Gêŋ samob tonaŋ ŋai nom ŋatenteŋlatu oc sensom. Mago amac Tamemi tec kêjala gebe apô lêna gêŋ tonaŋ. 31 Amboac tonaŋ ansom ênê gamêŋ, go gêŋ tonaŋ ŋai êtu amacnêm.

Biŋ awa undambêŋa

(Mat 6:19-21)

32 “Amac toŋ sauŋ tonec, atêc taôm atom, gebe Tamemi têtac gêwiŋ gebe êkêŋ gamêŋ tau êndêŋ amac. 33 Akêŋ nêm waba lau sênam ôli ma akêŋ awa tau êmoasiŋ lau ŋalêlôm sawa. Awa nêm atali moneŋa, taŋ êtu manê atom naŋ, to anac nêm awa ŋanô, taŋ ênaŋa atomanô naŋ, sa ênêc undambê. Geŋgeŋtêna nasêsa atom ma buleseŋ enseŋ su atom. 34 Gebe gamêŋ, taŋ nêm awa gêc naŋ, nêm ŋalêlôm oc êsap tôŋ amboac tonaŋgeŋ.

Biŋ tanam jaliŋa

35 “Apeŋ obo sa ma aôc nêm ja sa, 36 ma atôm lau, taŋ sêôŋ nêŋ ŋatau gebe êmu êmêŋ aŋga moasiŋ awê to ŋacŋa. Embe êtuc katam, go sêlêc su sebeŋ êndêŋ eŋ. 37 Aê aoc êôc sakiŋwaga, taŋ Apômtau oc êtap êsêac sa sênam jaligeŋ êndêŋ noc êmu êmêŋŋa. Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Eŋ oc epeŋ nê obo sa ma mêŋêsôm êsêac sêŋgôŋ sic, go eŋ tau mêŋênam sakiŋ êsêac. 38 Aê aoc êôc êsêac, taŋ Apômtau embe êmu êmêŋ êndêŋ omm êsa me êu bôŋ ma êtap êsêac sa sêjam jali sêmoa. 39 Ajala tonec gebe andu ŋatau embe êjala ockatu êmbêcŋa ondoc geŋgeŋtêna oc êmêŋ, naŋ êkô geŋgeŋtêna auc, gebe êtuc ênê andu popoc atom. 40 Tec amansaŋ taôm amboac tonaŋgeŋ, gebe Ŋamalacnê Latu êmêŋ êndêŋ ockatu ŋasawa, taŋ amac abe eŋ oc êmêŋ atom naŋ.”

Sakiŋwaga gêdêŋ to keso

(Mat 24:45-51)

41 Go Petere kêsôm gebe “Apômtau, aôm kôsôm biŋgôliŋ tonaŋ gêdêŋ aêac tauŋgeŋ me gêdêŋ êsêac samob gêwiŋ.” 42 Tec Apômtau gêjô eŋ awa gebe “Sakiŋwaga ŋaŋêŋ ma tokauc asa. Eŋ ŋac, taŋ nê ŋatau oc êkêŋ eŋ ejop ênê kômwaga gebe êkêŋ mo êtôm dôŋ êndêŋ êsêac êndêŋ ŋanoc. 43 Aê aoc êôc sakiŋwaga, taŋ nê ŋatau êmu êmêŋ ma êlic eŋ kêsap nê kôm tôŋ gêmoa. 44 Aê jasôm biŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe ŋatau oc êkêŋ eŋ ejop ênê waba samob. 45 Ma sakiŋwaga tonaŋ embe taê ênam ênêc tau ŋa gebe ‘Ŋoc ŋatau gêjam gamêŋ tôŋ’ ma ênac m gebe i sakiŋwagao to ŋac ma êniŋ to ênôm gêŋ e êjaŋiŋ eŋ, 46 go sakiŋwaga tonaŋ nê ŋatau oc êmêŋ êndêŋ bêc, taŋ eŋ gebe êmêŋ atom naŋ, to êndêŋ ockatu, taŋ eŋ gêjam kauc naŋ, ma oc ênac eŋ popoc to êkêŋ ŋagêjô êndêŋ eŋ êwiŋ lau-sêkêŋ-gêwiŋ-atomwaga.

47 “Sakiŋwaga taŋ kêjala nê ŋatau nê biŋ, mago kêmasaŋ to gêgôm ênê biŋ kêtu tôŋ atom naŋ, oc êndac sêm ŋanô. 48 Mago ŋac, taŋ gêjam kauc ŋataunê biŋ ma gêgôm keso, taŋ kêtôm gebe sêmêtôc eŋ ŋa sêm naŋ, oc êndac sêm ŋanô atom. Ŋac, taŋ sêkêŋ gêŋ taêsam gêdêŋ eŋ naŋ, Anôtô oc êjatu gêŋ taêsam aŋga ênê. Ma ŋac, taŋ sêkêŋ gêŋ taêsam jakeseŋ sa gêwiŋ naŋ, Anôtô oc êjatu ŋanô taêsam êlêlêc aŋga ênê.

Jesu gêwa lau kêkôc

(Mat 10:34-36)

49 “Aê gamêŋ gabe jambaliŋ ja ênêc nom ma taêc kêka gebe jalic elom lasêmaŋ. 50 Ŋoc busaŋgu gabe jaliŋŋa ŋateŋ tec gêc, tec ŋoc ŋalêlôm ŋatutuc ŋanô, gabe gêŋ tau êmbacnê acgom. 51 Amac abe aê gamêŋ gabe jaê wama aŋga nom me. Masigoc, aê jasôm êndêŋ amac gebe gamêŋ gabe jawa amac êkôc. 52 Êndêŋ galoc tonec lau lemeŋ teŋ embe sêŋgôŋ andu tageŋ, oc sêwa tauŋ êkôc. Têlêac sêmoa gêdôgeŋ ma luagêc sêmoa gêdôgeŋ, luagêc sêmoa gêdôgeŋ ma têlêac sêmoa gêdôgeŋ. 53 Tama agêc latu ma latu agêc tama, têna agêc latuo ma latuo agêc têna, lawao laŋgwa agêc lawao wakuc ma lawao wakuc agêc lawao laŋgwa oc sêwa tauŋ êkôc-êkôc amboac tonaŋgeŋ.”

Têm to noc ŋabelo

(Mat 16:2-3)

54 Go Jesu kêsôm gêdêŋ lau gebe “Amac embe alic ŋamajaŋ êpuc êpi gwêcm, oc asôm sebeŋ gebe ‘Kom oc ênac,’ ma oc êtôm tonaŋ. 55 Ma musaŋgu embe êsêlêŋ, oc asôm gebe ‘Gamêŋ oc ŋandaŋ êsa,’ ma oc êtôm tonaŋ. 56 Amac dansaŋtêna, nom to umboŋ ŋapuc tec ajala, mago amboac ondoc tec ajala noc tonec atom.

Tamansaŋ biŋ êndêŋ nêŋ soŋo-soŋo

(Mat 5:25-26)

57 “Ma amboac ondoc amac taôm ajala biŋ êndêŋgeŋ atom. 58 Embe amagêcnêm soŋo-soŋo andêŋ gôliŋwaga ana ma agêc asêlêŋ amoa intêna ŋadambê, naŋ têmtac êtu lêsi êndêŋ taôm, gebe moae eŋ ê aôm ôndêŋ mêtôcwaga ôna, go mêtôcwaga êkêŋ aôm êndêŋ gejobwaga kapoacwalôŋa ma gejobwaga kapoacwalôŋa êmbaliŋ aôm ôsêp kapoacwalô ôna. 59 Aê jasôm êndêŋ aôm gebe Oc ôsa aŋga tônê ômôêŋ atom e ônac nêm tôp samob êmbacnê tomalagen acgom.”

Copyright information for `JAE