Luke 15

Biŋgôliŋ domba gêjaŋa

(Mat 18:12-14)

Teloŋ to lau sec samob têtu gasuc Jesu sêmêŋ sebe sêŋô eŋ. Tec Parisai to biŋsutau têtu môsi ma sêsôm gebe “Ŋac tonec kêkôc lau sec sa ma geŋ gêŋ gêŋgôŋ gêwiŋ êsêac.” Go Jesu kêsôm biŋgôliŋ tonec gêdêŋ êsêac gebe.

“Amacnêm ŋac teŋ embe nê domba 100 sêmoa e ŋateŋ eo tau, oc êŋgôm amboac ondoc. Eŋ oc êwi 99 siŋ sêmoa gamêŋ sawa ma naensom naŋ gêbôm e êtap sa. Embe ensom êmoa e êtap sa, oc êu ênsac magim ma êtu samuc nê gêŋ e naêpi nê andu, go êmôêc nê tawaŋ to lau sackapoagêdô gêdêŋ tauŋa mêŋêsôm êndêŋ êsêac gebe ‘Têmtac ŋajam awiŋ aê gebe aê katap ŋoc domba, taŋ gêjaŋa naŋ, sa kêtiam.’ Aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac sec tageŋ embe ênam tau ôkwi, naŋ lau undambêŋa oc têtu samuc eŋ êtôm tonaŋ êlêlêc lau gêdêŋ 99, taŋ sêpô lêna biŋ sênam tauŋ ôkwiŋa atom naŋ.

Biŋgôliŋ mone gejaŋa

“Me awê teŋ embe nê mone 10 ênêc ma embe teŋ ênaŋa, oc êŋgôm amboac ondoc. Eŋ êtuŋ ja sa naêsa gamêŋ ma ensom ŋapaŋ e êtap sa. Eŋ embe êtap sa, oc êmôêc nê lauo to lau sackapoagêdô gêdêŋ tauŋa ma êsôm gebe ‘Têmtac ŋajam awiŋ aê, gebe aê katap ŋoc mone, taŋ gêjaŋa su naŋ sa kêtiam.’ 10 Aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac sec tageŋ embe ênam tau ôkwi, Anôtônê aŋela oc têtu samuc eŋ êtôm tonaŋ,”

Biŋgôliŋ latu gêjaŋa

11 Go Jesu kêsôm gebe “Ŋac teŋ latuagêc sêmoa. 12 Ma ŋac sauŋ kêsôm gêdêŋ tama gebe ‘Tamoc, ôkêŋ gêŋ samob, taŋ gawê kaiŋ naŋ, êndêŋ aê.’ Tec tama gêwa waba kêkôc gêdêŋ êsêagêc. 13 Bêc jauc atom, go ŋac sauŋ kêkêŋ nê waba samob lau sêjam ôli su ma kêkôc ŋaawa gêdi gêja gamêŋbôm. Aŋga ônê kêsa lêŋ sêlêŋ e kêjaiŋ nê awa samob. 14 Kêta nê gêŋ saliŋ-saliŋgeŋ e gêbacnê samob ma tôbôm kapôêŋ kêsa gamêŋ tonaŋ, go ŋac tau gêŋgôŋ jageo ŋanô. 15 Tec jakêsap gamêŋ ŋatau teŋ tôŋ, taŋ kêsakiŋ eŋ gebe ejop ênê bôcanô, naŋ sêmoa sêŋam. 16 Ŋac tau taê kêka tageŋ tonec gebe êniŋ gêŋ ŋaôlic, taŋ bôc seŋ-seŋ naŋ, gebe êôc eŋ tôŋ, mago lau teŋ sêkêŋ gêŋ teŋ gêdêŋ eŋ atom. 17 Tec taê gêjac tau kêsi-kêsi gebe ‘Tamocnê kômwaga taêsam e gêŋ kêlêsuc êsêac, mago aê tec mo êjô aê êndu aŋga tonec nec. 18 Aê jandi jandêŋ tamoc najasôm êndêŋ eŋ gebe Tamoc, aê gagôm sec gêdêŋ Anôtô to gêdêŋ aôm. 19 Amboac tonaŋ ôsam aê gebe latôm aê êtiam atom. Ôkêŋ aê jatu nêm kômwaga teŋ.’ 20 Go gêdi gêdêŋ tama gêja.

“Kasêlêŋ jakêsa jaêcgeŋ e tama gêlic eŋ. Tec taê walô eŋ ma kêlêti jakambôêŋ eŋ ma kêlêsôp eŋ alianô.
21 Go latu kasôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Tamoc, aê gagôm sec gêdêŋ Anôtô to gêdêŋ aôm. Amboac tonaŋ ôsam aê gebe latôm aê êtiam atom.’ 22 Ma tama kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe ‘Sebeŋ akôc ŋakwê ŋajamanô tau mêŋakêŋ eŋ êsô ma akêka joc êsêp eŋ lêma to akêŋ atapa êsêp eŋ akaiŋ. 23 Ma akôc bôc, taŋ talôm e kêtôp ŋajam naŋ, mêŋaŋguŋ gebe taniŋ totêntac ŋajamgeŋ, 24 gebe latuc tecenec gêmac êndu su, mago mata jali gêmoa. Gêjaŋa su, mago katap eŋ sa kêtiam.’ Ma samob sêmoa totêntac ŋajamgeŋ.

25 “Latu ŋacsêga gêmoa kôm. Eŋ gêmu gêmêŋ e kêdabiŋ andu su, go gêŋô oŋ to wê. 26 Tec gêmôêc ŋapalê teŋ jakêtu kênac gêŋ tônê ŋam gêdêŋ eŋ. 27 Ma ŋapalê kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Lasim gêmu gamêŋ tec tamam geguŋ bôc, taŋ talôm e kêtôp ŋajam naŋ, gebe kêtap lasim sa toôli samucgeŋ kêtiam.’ 28 Têwa têtac ŋandaŋ e gebe êsô andu êna atom. Tec tama kêsa gêja jagêjam malô-malô eŋ. 29 Ma eŋ gêjô tama awa gebe ‘Gôlicgac me, jala taêsam gajam sakiŋ gêdêŋ aôm ma kagêli aômnêm biŋsu teŋ atom. Mago kôkêŋ noniŋ ŋalatu teŋ gêdêŋ aê gebe aêac to ŋoc lau aniŋ totêntac ŋajamgeŋ nec atomanô. 30 Mago latôm, taŋ kêjaiŋ nêm waba gêmoa gêwiŋ mockaiŋo naŋ, gêmêŋ acgom, gocgo gôguŋ bôc, taŋ talôm e kêtôp ŋajam naŋ, kêtu eŋŋa.’ 31 Tec tama kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Latucenec, aôm gôŋgôŋ gôwiŋ aê ŋapaŋ, ma aêŋoc gêŋ samob kêtu aômnêm gêwiŋgac. 32 Aêac têntac ŋajam to ôliŋ kêpi nec jagêdêŋgoc, gebe lasim tecenec gêmac êndu su, mago mata jali gêmoa. Eŋ gêjaŋa su, mago tatap eŋ sa kêtiam.’”

Copyright information for `JAE