Luke 17

Biŋ kêpi sec

(Mat 18:6-7, 21-22; Mar 9:42)

Go Jesu kêsôm gêdeŋ nê ŋacseŋomi gebe “Lêtôm taŋ êŋgôm lau têtu sec naŋ mêŋêsa, mago ojae ŋac, taŋ Iêtôm ŋam kêsêp eŋ naŋma. Sêwa poctêmui sa eŋ gêsutêkwa ma sêmbaliŋ eŋ êsêp gwêc êna, go ŋajam, gebe êtim lau sauŋ tonec nêŋ teŋ e êtu sec nec atom. Alic taôm.

“Lasim embe êŋgôm sec, go wec biŋ eŋ. Ma eŋ embe ênam tau ôkwi, go ôsuc ênê biŋ ôkwi.
Ma embe êŋgôm aôm sec êtu dim 7 êndêŋ bec tageŋ, ma êkac tau ôkwi êndêŋ aôm êmu êwac êtu dim 7 wacêsôm gebe ‘Aê gajam tauc ôkwi,’ go ôsuc ênê biŋ ôkwi.”

Biŋ kêpi takêŋ gêwiŋ

Aposolo sêsôm gêdêŋ Apômtau gebe “Ôkêŋ aêacma akêŋ gêwiŋ esewec.” Tec Apômtau kêsôm gebe “Embe nêm akêŋ êwiŋ êtôm gêmêc ŋawê ma asôm êndêŋ ka kamoc-kamoc tonec gebe ‘Ômbuc taôm sa naôsê taôm ôkô gwêc,’ oc taŋa wamu êndêŋ amac.

Sakiŋwaganê kôm

“Amacnêm asa nê sakiŋwaga embe êkaliŋ nom me ejop bôc su ma aŋga kôm êmu êmêŋ, oc êsôm êndêŋ eŋ gebe ‘Gacgeŋ mêŋôŋgôŋ sic ma ôniŋ geŋ.’ Ŋatau teŋ oc êsôm atom. Eŋ oc êsôm êndêŋ sakiŋwaga gebe ‘Ono ŋoc gêŋ ma ômansaŋ taôm êtu ônam sakiŋ aêŋa e janiŋ to janôm gêŋ su acgom, go taôm naôniŋ to ônôm nêm gêŋ êndaŋguc.’ Oc ênam daŋge êndêŋ nê sakiŋwaga tonaŋ gebe gêgôm kôm, taŋ kêjatu eŋŋa naŋ, me masi. 10 Ma amac amboac tonaŋ. Embe aŋgôm kôm samob, taŋ sêjatu amacŋa naŋ, go asôm gebe ‘Aêac sakiŋwaga ŋaôma, tec agôm gêŋ, taŋ gêjac aêac ŋawae naŋgeŋ.’”

Jesu gêgôm lau tokamocbôm 10 ôliŋ têtu selec

11 Jesunê lêŋ kepeŋ Jerusalem, tec kêsêlêŋ kêsa Samaria to Galilaia ŋamadiŋgeŋ gêja. 12 Ma eŋ gêô lasê malac teŋ ma lau tokamocbôm 10 dêdac eŋ sêkô jaêcgeŋ sêkanôŋ eŋ 13 ma sêmôêc sêpuc aweŋ sageŋ gebe “Mêtêmôkê Jesu, taêm walô aêacmêŋ.” 14 Jesu gêlic ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aêc naatôc taôm êndêŋ lau dabuŋwaga.” Tec sêsêlêŋ sêmoa ma ôliŋ têtu selec. 15 Êsêacnêŋ ŋac teŋ gêlic tau gebe ôli ŋajam kêsa, tec kêkac tau ôkwi gêmu meŋkêlambiŋ Anôtô ŋa awa kapôêŋ, 16 ma gêu tau laŋôanô jagêdêŋ nom gêc Jesu akaiŋŋa, go gêjam daŋge gêdêŋ eŋ. Ma ŋac tau eŋ ŋac Samariaŋa teŋ. 17 Ma Jesu kêsôm gebe “Aê gaboc lau 10 ôliŋ têtu selec. Ma 9 sêmoa ondoc. 18 Nêŋ ŋac teŋ gebe êmu êmêŋ êlambiŋ Anôtôŋa gêmoa atom me, ŋac jaba tageŋ tonec me.” 19 Go Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndi sa ma ôêc ôna, aômnêm kôkêŋ gêwiŋ tec gêgôm aôm ŋajam kêsa.”

Biŋ kêpi Anôtônê gôliŋ êmeŋŋa

(Mat 24:23-28, 37-41)

20 Parisai ŋagêdô têtu kênac Jesu gebe “Êndêŋ ondoc Anôtônê gôliŋ êmêŋ.” Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Anôtônê gôliŋ êmêŋ toŋapuc gebe talic ŋa mateŋanôŋa nec atom. 21 Êsêac oc sêsôm gebe ‘Gêc tonec’ me ‘gêc ônê’ nec atom, gebe Anôtônê gôliŋ wacgêc amac ŋalêlôm.”

22 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ ŋacseŋomi gebe “Ŋabêc ŋagêdô oc êmêŋ, ma amac oc anam awem su gebe alic Ŋamalacnê Latunê bêc tageŋgeŋ, mago oc alic atom. 23 Êsêac oc sêsôm êndêŋ amac gebe ‘Alic, gêmoa ônê. Alic, gêmoa tonec,’ naŋ ana atom ma andaŋguc êsêac atom. 24 Kêtôm ôsic kêkac eb tageŋ ma kêpô umboŋ ŋalabu aŋga ŋagêdô e jakêsa gêdô naŋ, Ŋamalacnê Latu embe êmêŋ, oc êtôm tônê. 25 Mago eŋ êôc ŋandaŋ taêsam to lau têm tonecŋa têtiŋ eŋ su êmuŋ acgom. 26 Gêŋ taŋ sêgôm gêdêŋ Noanê bêc naŋ, oc sêŋgôm êndêŋ Ŋamalacnê Latunê bêc amboac tonaŋ. 27 Êsêac samob seŋ to sênôm gêŋ ma ŋac sêjam awê to awê sêjam ŋac e gêdêŋ bêc, taŋ Noa kêsô waŋ ŋalêlôm gêja naŋ, ma bu kêsuŋ mêŋgeseŋ êsêac samob su. 28 Gêdêŋ Lotnê bêc sêgôm amboac tonaŋgeŋ. Êsêac samob seŋ to sênôm gêŋ, ma sêjam ôli gêŋ to sêkêŋ gêŋ gêdêŋ lau sêjam ôli, ma sêsê gêŋ to sêkwê nêŋ andu. 29 Mago gêdêŋ bêc, taŋ Lot kêsa aŋga Sodom gêja naŋ, ja to talao aŋga undambê kêsêp e geseŋ êsêac samob su. 30 Ma êndêŋ bêc, taŋ Ŋamalacnê Latu eoc tau lasê naŋ, oc êtôm tonaŋgeŋ.

31 “Êndêŋ bêc tônê ŋac teŋ embe êŋgôŋ salôm ŋaô, naŋ êsêp naêkôc nê gêŋ, taŋ gêc andu ŋalêlôm naŋ atom. Ma ŋac teŋ embe êmoa kôm, naŋ êkac tau ôkwi êmu êna nê andu atom amboac tonaŋgeŋ. 32 Taêm ênam Lotnê awê. 33 Ŋac teŋ embe êŋgôm gêŋlêlôm gebe êmoa mata jali, oc êmac êndu, ma ŋac teŋ embe êmac êndu, oc êŋgôŋ mata jali. 34 Aê jasôm êndêŋ amac gebe Êndêŋ êmbêc tau tônê ŋac luagêc embe sênêc mê tageŋ, naŋ Apômtau oc êkôc teŋ sa ma êwi teŋ siŋ. 35 Ma awê luagêc embe sêlai polom sêwiŋ tauŋ sêmoa, naŋ Apômtau oc êkôc teŋ sa ma êwi teŋ siŋ. [ 36 Ma ŋac luagêc embe sêmoa kôm sêwiŋ tauŋ, naŋ Apômtau oc êkôc teŋ sa ma êwi teŋ siŋ.]” 37 Ma êsêac têtu kênac eŋ gebe “Apômtau, oc ŋanô êsa aŋga ondoc.” Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Gamêŋ taŋ ŋamêtê teŋ gêc naŋ, aoco oc sêkac sa sêmoa.”

Copyright information for `JAE