Luke 18

Biŋgôliŋ awêtuc ma mêtôcwagaŋa

Jesu kêsôm biŋgôliŋ teŋ gêdêŋ êsêac gebe êkêli êsêac gebe teteŋ mec ŋapaŋ têtu goloŋ atom. Eŋ kêsôm gebe “Mêtôcwaga teŋ gêŋgôŋ malac teŋ. Eŋ kêtêc Anôtô atom ma gê go ŋamalac atom. Ma awêtuc teŋ gêŋgôŋ malac tonaŋ, naŋ gêdêŋ eŋ gêja-gêja ma kêsôm gebe ‘Ônam aê kêsi aŋga ŋoc soŋo-soŋonê.’ Mêtôcwaga gedec e ŋasawa teŋ, gocgo kêsôm gêdêŋ tau gebe ‘Aê katêc Anôtô atom ma gaê go ŋamalac atom, mago kêtu awêtuc tonec kêlênsôŋ aêŋa, tec gabe janam eŋ kêsi, gebe moae nê meloco êsa mêŋêtap aê laŋôcanô auc.’” Go Apômtau kêsôm gebe “Akêŋ taŋem bi ŋ, taŋ mêtôcwaga keso kêsôm naŋ. Amac abe Anôtô oc ênam nê lau, taŋ kêjaliŋ êsêac sa ma aweŋ gêjac eŋ kêtôm bêc to geleŋgeŋ naŋ, kêsi atom me. Ma abe oc ênam tau tôŋ me. Aê jasôm êndêŋ amac gebe Eŋ oc ênam êsêac kêsi sebeŋ. Tageŋ êndêŋ noc Ŋamalacnê Latu êmêŋŋa naŋ, oc êtap sêkêŋ gêwiŋ ŋanô sa aŋga nom me masi.”

Biŋgôliŋ Parisai agêc teloŋŋa

Jesu kêsôm biŋgôliŋ tonec gêdêŋ lau ŋagêdô, taŋ sêlic tauŋ sebe lau gêdêŋ ma sêbu lau ŋagêdô naŋ gebe 10 “Ŋac luagêc sêpi lôm dabuŋ sêja sebe teteŋ mec, Parisai teŋ ma teloŋ teŋ. 11 Parisai kêsa jakêkô ma keteŋ mec gêc lêlômgeŋ gebe ‘O Anôtô, aê gabe janam daŋge êndêŋ aôm gebe aê katôm ŋamalac ŋagêdô amboac kêjaŋgowaga to lau sec ma mockaiŋ ma amboac teloŋ tonec atom. 12 Aê gajam dêbu ŋ mo kêtôm dim luagêc kêtôm wokegeŋ, ma ŋoc gêŋ samob, taŋ katap 10 - 10 sa naŋ, kakôc ŋateŋ su kêtômgeŋ mêŋkêkêŋ kêtu da.’ 13 Go teloŋ tau kêsa jakêkô ŋalêtiŋ. Eŋ gebe êôc mataanô sa êpi undambê atom, go kêpô gêduc ma kêsôm gebe ‘O Anôtô, taêm labu aê ŋac secmaŋ.’ 14 Aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac tonaŋ kêsêp nê andu gêja naŋ Anôtô gêlic eŋ amboac ŋac gêdêŋ kêlêlêc Parisai su. Teŋ embe etoc tau sa, go Anôtô êkôniŋ eŋ, ma teŋ embe êkôniŋ tau, go Anôtô etoc eŋ sa.”

Jesu gêjam mec ŋapalê

(Mat 19:13-15; Mar 10:13-16)

15 Lau sejoŋ ŋapalê dedec dêdêŋ Jesu sêja gebe êkêŋ lêma ênsac êsêac. Ma nê ŋacseŋomi sêlic e sec biŋ êsêac. 16 Go Jesu gêmôêc êsêac ma kêsôm gebe “Andec ŋapalê dêndêŋ aê sêmêŋmaŋ. Akô êsêac auc atom, gebe lau tecenaŋ ŋai tec têtu Anôtônê gamêŋ ŋatau. 17 Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac, taŋ êkôc Anôtônê gamêŋ sa êtôm ŋapalê atom naŋ, oc êsô êna atom.”

Ŋac tolêlôm

(Mat 19:16-30; Mar 10:17-31)

18 Ma kasêga teŋ kêtu kênac Jesu gebe “Mêtêmôkê ŋajam, aê jaŋgôm amboac ondoc gebe jawê kaiŋ jaŋgôŋ matoc jali teŋgeŋ.” 19 Tec Jesu kêtu kênac eŋ gebe “Amboac ondoc kôsam aê gebe ŋajam. Ŋac ŋajam teŋ gêmoa atom, Anôtô taugeŋ. 20 Biŋsu tec gôŋô su gebe ‘Ôŋgôm gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa atom. Ônac ŋamalac êndu atom. Ônam geŋgeŋ atom. Ôŋga biŋ atom. Otoc tamam agêc tênam sa.’ “ 21 Ma ŋac tau gêjô eŋ awa gebe “Aê kamasaŋ biŋ samob tonaŋ kêtu tôŋ su gêdêŋ aê ŋapalêgeŋ e mêŋgêdêŋ galoc.” 22 Jesu gêŋô ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gêŋ tageŋ tec aôm kôpô lêna. Ôkêŋ nêm waba samob lau sênam ôli ma ônac sam ŋaawa êndêŋ lau ŋalêlôm sawa, go nêm awa oc ênêc undambê, ma ômôêŋ ôndaŋguc aê.” 23 Ŋac tau gêŋô biŋ tonaŋ e nê ŋalêlôm ŋawapac kêsa, gebe eŋ ŋac tolêlôm ŋanô.

24 Jesu mata gê eŋ ma kêsôm gebe “Lau tolêlôm embe sêsô Anôtônê gamêŋ sêna oc sêŋgôm elêmê. 25 Bôc kamele teŋ oc êsêli êsô so ŋalasê êna ŋagaôgeŋ êlêlêc ŋac tolêlôm êsô Anôtônê gamêŋ ênaŋa su.” 26 Ma lau, taŋ sêŋô biŋ tau naŋ, sêsôm gebe “Ai, amboac tonaŋ asa ênam samuc.” 27 Tec Jesu kêsôm gebe “Gêŋ taŋ ŋamalac sêŋgôm êtôm atom naŋ, Anôtô oc ê gôm naêtôm.”

28 Go Petere kêsôm gebe “Ôlic acgom, aêacmêŋ tec awi ma gêŋ samob siŋ ma adaguc aôm.” 29 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Bi anô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Lau samob, taŋ sêwi andu me awê me lasitêwai me teneŋi me tameŋi me ŋapalê siŋ kêtu Anôtônê gamê ŋa, 30 oc têtap gêŋ ŋanô tau taêsam sa êlêlêc su êndêŋ têm tonec, go êndêŋ têm ônêŋa oc sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ.”

Jesu geoc nê ŋandaŋ lasê kêtu têlêacŋa

(Mat 20:17-19; Mar 10:32-34)

31 Go Jesu kêkôc êsêac 12 sa ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alic acgom, aêac tapi Jerusalem tana, ma biŋ samob, taŋ propete teto kêpi ŋamalacnê Latu naŋ, oc êtu anô, 32 gebe êsêac oc sêkêŋ eŋ êndêŋ lau samuc nasêsu eŋ susu to sêlênsu eŋ ma sêkasôp êpi eŋ. 33 Êsêac oc si eŋ, go sênac eŋ êndu e  abêc êtu têlêac oc êndi sa êtiam.” 34 Mago êsêacnêŋ kauc kêsa kêpi biŋ tonaŋ ŋai atom. Biŋ ŋalô tonaŋ ŋam kêsiŋ tau gêdêŋ êsêac ma sêjala biŋ, taŋ Jesu kêsôm naŋ atom.

Jesu gêgôm matapec, taŋ keteŋ-kêtê geŋ naŋ, mata gêjac

(Mat 20:29-34; Mar 10:4 52)

35 Jesu kêsêlêŋ e kêdabiŋ Jeriko, ma ŋac matapec teŋ gêŋgôŋ intêna ŋatali keteŋ-keteŋ gêŋ gêmoa. 36 Eŋ gêŋô lau taêsam sêsêlêŋ ŋaonda ma kêtu kênac ŋam. 37 Êsêac sêwa sa gêdêŋ eŋ gebe “Jesu aŋga Nasaret tec kêsêlêŋ gêmêŋ.” 38 Ma ŋac tau gêmôêc gebe “Dawidnê Latu Jesu, taêm walô aêma.” 39 Tec lau, taŋ sêsêlêŋ sêmuŋ naŋ, sec biŋ eŋ gebe ênam tau tôŋ, mago eŋ gêmôêc kêpuc sageŋ gebe “Dawidnê Latu, taêm walô aêma.” 40 Tec Jesu kêkô ma kêjatu gebe sêkôc eŋ dêndêŋ eŋ sêmêŋ. Sêwê eŋ kêtu gasuc Jesu, go kêtu kênac eŋ gebe 41 Aôm gobe aê jaŋgôm asageŋ êndêŋ aôm. Ma eŋ kêsôm gebe “Apômtau, aê gabe matoc êlêc.” 42 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Matam êlêc, aôm kôkêŋ gêwiŋ, tec gêgôm aôm ŋajam kêsa.” 43 Ma mata gêlac gaôgeŋ e kêdaguc Jesu ma kêlambiŋ Anôtô. Lau samob, taŋ sêlic gêŋ tonaŋ naŋ, sêlanem Anôtô.

Copyright information for `JAE