Luke 19

Jesu agêc Sakai

Go Jesu kêsô Jeriko gebe êsêlêŋ tôŋgeŋ êna. Ma ŋac teŋ gêmoa, nê ŋaê Sakai. Eŋ teloŋnêŋ kasêga ma eŋ ŋac tolêlôm teŋ. Eŋ kêtu kêka-kêka gebe êlic Jesu êpi ŋanôgeŋ, mago gêgôm elêmê kêtu lau taêsamŋa gebe eŋ ŋac dambê ec teŋ. Tec kêlêti gêmuŋ jakêpi ka kamoc-kamoc teŋ gebe Jesu naêsa tonaŋ ma êlic eŋ êpi ŋanôgeŋ. Jesu kêsêlêŋ e mêŋkêkanôŋ eŋ, go mata gedec ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Sakai, ôsêp sebeŋ ômôêŋ, gebe ocsalô tonec jaŋgôŋ nêm andu.” Tec Sakai kêsêp sebeŋ mêŋkêkôc Jesu sa totêtac ŋajamgeŋ. Êsêac samob sêlic ma sêsac biŋ to sêsôm gebe “Eŋ kêsô ŋac sec nê andu gêja gebe êlêwaŋ tau.” Sakai jakêkô ma kêsôm gêdêŋ Apômtau gebe “Apômtau, ôlic acgom, aêŋoc waba samob tonec galoc jakêŋ ŋamakeŋ êndêŋ lau ŋalêlôm sawa, ma moae kasau ŋac teŋ, tec jakêŋ gêŋ aclê êjô gêŋ, taŋ kakôc su naŋ.” Go Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ocsalô Anôtônê moasiŋ ênam ŋamalac kêsiŋa mêŋkêpi andu tonecgoc, gebe Abrahamnê wakuc teŋ eŋ amboac tonaŋ. 10 Gebe Ŋamalacnê Latu tec gêmêŋ gebe ensom gêŋ gebeŋ ma ênam sa.”

Biŋgôliŋ mone goldŋa

(Mat 25:14-30)

11 Jesu kêdabiŋ Jerusalem ma lau, taŋ sêŋô biŋ tonaŋ ŋai naŋ, seboc Anôtônê gôliŋ oc gaôgeŋ êô lasê, tec eŋ kêsôm biŋgôliŋ teŋ gêwiŋ gebe 12 “Ŋac towae teŋ gêdi gêja gamêŋ jaêcsêga teŋ gebe sêkêŋ eŋ êtu kiŋ, go êmu êmêŋ êtiam. 13 Tec gêmôêc nê sakiŋwaga 10 sêmêŋ ma kêkêŋ mone goldŋa 10 gêdêŋ êsêac. Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe ‘Atulu gêŋ amoa e jamu jamêŋ êtiam.’ 14 Ŋac tau nê lau malacm têntac gedec eŋ, tec sêsakiŋ laumata têdaguc eŋ sêja ma sêsôm gebe ‘Aêac abe ŋac tônê êtu aêacma kiŋ atom.’

15 “Sêkêŋ ŋac tau kêtu kiŋ su, go gêmu gêmêŋ ma kêsôm sêmôêc sakiŋwaga, taŋ eŋ kêkêŋ mone gêdêŋ êsêac naŋ, gebe êŋô nêŋ kôm têtulu gêŋŋa ŋaŋanô. 16 Ŋac ŋamataŋa mêŋkêsôm gebe ‘Apômtau, aômnêm mone gold tageŋ naŋ, tec katulu gêŋ e kêtap 10 sa mêŋgêwiŋ.’ 17 Ma ŋatau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Aôŋ, aôm sakiŋwaga ŋajam. Aôm gojob geŋ sauŋanô ŋapep, tec jakêŋ aôm ôtu ŋatau ônam gôliŋ malac 10.’ 18 Go ŋac kêtu luagêcŋa mêŋkêsôm gebe ‘Apômtau, nêm mone gold, tec kêtulu gêŋ e kêtap lemeŋ teŋ sa mêŋgêwiŋ.’ 19 Tec ŋatau kêsôm amboac tonec gebe ‘Amboac tonaŋ, aôm ônam gôliŋ malac lemeŋ teŋ.’ 20 Ma ŋac teŋ mêŋkêsôm gebe ‘Apômtau, ôlic nêm mone. Aê kasabaŋ ŋa obo auc ma tec gec. 21 Aê katêc aôm gebe aôm ŋac ŋajaŋa. Aôm kôkôc gêŋ, taŋ kotoc gêcŋa atom naŋ, ma kojoŋ kôm, taŋ kôsê atom naŋ ŋanô sa.’ 22 Go ŋatau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Aôm ŋac sec. Aôm taôm kôkic nêm biŋgac. Aôm gôlic aê ŋac ŋajaŋa ma kakôc gêŋ, taŋ katoc gêcŋa atom naŋ, ma kajoŋ kôm, taŋ kasê atom naŋ ŋanô sa. 23 Amboac ondoc kôkêŋ ŋoc mone gêja gamêŋ têtulu moneŋa atom. Embe jamu jamêŋ amboac tec, go jatap ŋoc gêŋ toŋalakacgeŋ sa.’ 24 Go kêsôm gêdêŋ lau, taŋ sêkô-sêkô naŋ, gebe ‘Akôc mone gold su aŋga ênê ma akêŋ êndêŋ ŋac, taŋ nê mone gold 10 gêc naŋ.’ 25 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Apômtau, ênê mone 10 gêc sugac.’ 26 Mago eŋ kêsôm gebe ‘Aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac taŋ nê gêŋ gêc naŋ, oc sêkêŋ ŋagêdô naêwiŋ, mago ŋac, taŋ nê gêŋ masi naŋ, oc sêkôc ŋakêsu, taŋ gêc eŋŋa naŋ, su amboac tonaŋ. 27 Ma ŋoc ŋacjo, taŋ sebe aê jatu êsêacnêŋ kiŋ atom naŋ, akôc êsêac mêŋanac êsêac êndu êndêŋ aê laŋôcnêmŋa.’”

Lau sêwê Jesu sêsô Jerusalem sêja

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11, Joaŋ 12:12-19)

28 Jesu kêsôm biŋ tonaŋ su, go kêsêlêŋ kêpi Jerusalem gêja. 29 Kêsêlêŋ e kêdabiŋ Betpage to Betania, taŋ kêsi lôc, taŋ sêsam sebe Lôckatêkwi naŋ, go kêsakiŋ ŋacseŋomi luagêc 30 ma kêsôm gebe “Agêc asêlêŋ apeŋ malac, taŋ gêc nêmŋa naŋ ana. Ma êndêŋ taŋ aô lasê, oc atap doŋki ŋalatu teŋ sa sêkô tôŋ kêkô, ŋamalac teŋ gêŋgôŋ ŋaô kwanaŋgeŋ atomanô naŋ. Aŋgamboac su ma awê amêŋ. 31 Ma ŋac teŋ embe êtu kênac amagêc gebe ‘Agaboac su kêtu ageŋŋa,’ naŋ asôm gebe ‘Apômtau kêpô lêna gêŋ tau.’” 32 Ŋaclagêc tau sêja e têtap sa kêtôm kêsôm gêdêŋ êsêagêc. 33 Agêc sêgaboac doŋki ŋalatu sêmoa, go ŋatau sêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Agêc agaboac doŋki ŋalatu su kêtu asageŋŋa.” 34 Ma êsêagêc sêsôm gebe “Apômtau kêpô lêna gêŋ tau.” 35 Go êsêagêc sêwê doŋki dêdêŋ Jesu sêja, sêu nêŋ ŋakwê gêsac doŋki ŋalatu ŋaô ma sêkêŋ Jesu gêŋgôŋ. 36 Eŋ kêsêlêŋ gêmoa, tec lau sêja nêŋ ŋakwê gêc intêna. 37 Eŋ kêsêlêŋ intêna, taŋ kêsêp aŋga Lôckatêkwi kepeŋ Jerusalem gêja, tec ŋacseŋomi samob sêôc aweŋ sa ma sêlambiŋ Anôtô totêntac ŋajamgeŋ ŋa aweŋ kapôêŋ kêtu gêŋsêga samob, taŋ sêlic naŋŋa, 38 ma sêmôêc gebe “Alanem kiŋ, taŋ gêmêŋ gêjam Apômtau laŋô naŋ. Biŋmalô ênêc undambê to ŋawasi êsa aŋga lôlôc.”

39 Ma Parisai ŋagêdô, taŋ sêwê sêwiŋ êsêac toŋ tonaŋ naŋ, sêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Mêtêmôkê, wec bi ŋ nêm ŋacseŋomimaŋ.” 40 Ma eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê jasôm êndêŋ amac gebe Êsêac tonec embe sênam tauŋ tôŋ, ma poc oc sêmôêc.”

Jesu kêtaŋ kêpi Jerusalem

41 Eŋ kêsêlêŋ e kêdabiŋ malac tau ma gêlic e kêtaŋ lasê 42 gebe “Ojae, ŋabêc tecenec ôjala gêŋ, taŋ gebe ênam malô aômŋa naŋ ôwiŋmaŋ, mago galoc kêsiŋ tau gêdêŋ matamanô. 43 Têm oc mêŋêsa, go nêm ŋacjo mêŋsêkwê tuŋbôm to sêwê aôm auc ma sêŋgi aôm auc e sêkapiŋ aôm sa. 44 Oc senseŋ aôm to nêm ŋapalê samob su ma sêwi poc teŋ siŋ êŋgôŋ poc teŋ ŋaô atom, gebe kôjala noc Anôtô ênam aôm saŋa atom.”

Jesu kêjanda lau aŋga lôm dabuŋ

(Mat 21:12-17; Mar 11:15-19, Joaŋ 2:13-22)

45 Go Jesu kêsô lôm dabuŋ gêja e kêjanda lau, taŋ têtulu gêŋ sêmoa naŋ, 46 ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Teto gêc gebe Anôtô kasôm gebe ‘Aêŋoc andu tonec andu mecŋa,’ mago amac agôm kêtu kêjaŋgowaganêŋ gêsuŋ.”

47 Jesu kêdôŋ lau gêmoa lôm kêtôm bêcgeŋ, ma lau dabuŋsêga to biŋsutau ma launêŋ laumata dêdib sebe senseŋ eŋ su. 48 Mago têtap ŋalêŋ senseŋ eŋŋa sa atom gebe lau samob sêsap eŋ tôŋ sebe sêŋô eŋgeŋ.

Copyright information for `JAE