Luke 2

Jesu têna kêkôc eŋ

(Mat 1:18-25)

Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ kaisara Augustu kêjatu biŋ teŋ gebe teto lau samob, taŋ sêŋgôŋ nom samucgeŋ naŋ, nêŋ ŋaê sa. Kôm tau tonaŋ sêjac m gêdêŋ gôliŋwaga Suriaŋa Kuren gêŋgôŋ, ma lau samob dêdi sêja nêŋ malacmôkê gêdêŋ- gêdêŋgeŋ gebe teto êsêac . Tec Josep aŋga malac Galilaiaŋa Nasaret kêpi Judaia gêja Dawidnê malac, ŋaê Betlehem, gebe eŋ aŋga Dawidnê gôlôac tauŋ nêŋ. Eŋ gebe teto êsêagê!c nê awê Maria, taŋ sê êsêagêc dêdêŋ tauŋ naŋ, ma awê tau kêkêkam ŋapalê gêmoa. Agêc jasêŋgôŋ tonaŋ e têm Maria êkôc ŋapalêŋa kêdabiŋ. Tec kêkôc latu ŋamêc, naŋ kêkwa eŋ ŋa obo auc ma ketoc eŋ gêc bôcnêŋ sac teŋ, gebe nêŋ gamêŋ ŋasawa teŋ gêc andu ŋacleŋŋa atom.

Gejobwaga to aŋela

Ma gamêŋ tonaŋ ŋagejobwaga sêmoa jasejop nêŋ domba gêdêŋ gêbêc sêmoa oba. Tec Apômtaunê aŋela teŋ gêô lasê gêdêŋ êsêac e Apômtaunê ŋawasi kêpô êsêac gêjam aucgeŋ ma nêŋ ŋalêlôm ŋatutuc ŋanô. 10 Tec aŋela kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Atêc taôm atom, alicgac me, aê jasôm ŋawae ŋajam atu samucŋa teŋ êndêŋ amac, ŋawae tau oc êtu tapa ênam lau samucgeŋ auc. 11 Galoc tonec amacnêm kêsiwaga Apômtau Kilisi kêtu ŋamalac aŋga Dawidnê malac. 12 Amac ajala eŋ êndêŋ ŋabelo tonec gebe Atap ŋapalê dedec teŋ sa, taŋ sêkwê eŋ ŋa obo auc ma sêkêŋ eŋ gêc bôcnêŋ sac.”

13 Ma sep tageŋ lau siŋ undambêŋa taêsam mênsêwiŋ aŋela tau ma sêlanem Anôtô gebe 14 “Anôtônê wae êsa aŋga lôlôc ma biŋmalô ênêc nom, taŋ Anôtô gêlic lau tau ŋajam.”

15 Aŋela têtaiŋ tauŋ su aŋga êsêacnêŋ sêmu sêja undambê acgom, go gejobwaga sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ajôc, tawac Betlehem ma talic biŋ, taŋ mêŋkêsa ma Apômtau kêkêŋ ŋawae gêdêŋ aêac naŋ acgom.” 16 Ma ac sêsaic tauŋgeŋ sêja e têtap Maria agêc Josep sa ma sêlic ŋapalê dedec tau gêc sac. 17 Sêlic su ma têdôŋ biŋ, taŋ aŋela kêsôm kêpi ŋapalê tau naŋ, gêdêŋ êsêac. 18 Ma lau samob, taŋ sêŋô biŋ naŋ gejobwaga sêjac miŋ naŋ, sê taêŋ ŋanô. 19 Ma Maria kêmasaŋ biŋ samob tonaŋ ŋai ŋapep ma taê gêjam gêc nê ŋalêlôm. 20 Gejobwaga sêmu sêja ma aweŋ gêôc Anôtô to sêlanem eŋ kêtu biŋ samob, taŋ sêŋô to sêlic kêtôm aŋela kêsôm gêdêŋ êsêac naŋŋa.

Sê Jesunê ŋaê

21 Bêc kêtu 8, go sêsa ŋapalê tau ma sê ênê ŋaê, taŋ aŋela kêsam gêdêŋ eŋ gêc têna têtaclêlôm atomgeŋ naŋ, gebe Jesu.

Têtôc ŋapalê tau aŋga lôm dabuŋ

22 Têm sêmbuŋ ŋatêmui suŋa gêbacnê kêtôm Mosenê biŋsu, go Maria agêc Josep sêkôc ŋapalê sêpi Jerusalem sêja sebe sênsuŋ eŋ êndêŋ Apômtau. 23 Ac sêgôm kêtom biŋ, taŋ teto gêc Apômtaunê biŋsu gebe “Ŋamêc samob, taŋ teneŋi sêkôc naŋ, sênam dabuŋ êsêac ŋapep, gebe têtu Apômtaunê gêŋ.” 24 Ma agêc sêkêŋ da kêtôm biŋ, taŋ sêsôm gêc Apômtaunê biŋsu gebe “Moŋgôm luagêc me balôsi ŋalatu luagêc.”

25 Gêdêŋ tonaŋ ŋac teŋ, nê ŋaê Simeon, gêmoa Jerusalem. Ŋac tau eŋ ŋac gêdêŋ to ôli andaŋ Anôtô ma gêôŋ Israelnêŋ biŋmalô ŋam gêmoa ma Ŋalau Dabuŋ gêjam eŋ auc. 26 Ŋalau Dabuŋ tau gêwa sa gêdêŋ eŋ gebe êmac êndu atom e êlic Apômtaunê Kilisi acgom. 27 Tec Ŋalau Dabuŋ gêôc eŋ kêsô lôm dabuŋ gêja. Ma gêdêŋ taŋ têna agêc tama sêkôc ŋapalê Jesu sêsô sêja sebe nasêŋgôm gêŋ êtôm biŋsu ŋajatu naŋ, 28 tec Simeon kêsip eŋ sa ma kêlanem Anôtô gebe

29 “Apômtau, galoc ôkôc nêm ŋacsakiŋ aê tobiŋmalôgeŋ jawac êtôm nêm biŋ,
30 gebe matocanô galic nêm moasiŋ ŋam,
31 taŋ kômasaŋ gêc awêgeŋ naŋ, gebe lau samob sêlicŋa.
32 Eŋ oc êtu ja êpô lau samuc to êtu nêm lau Israel nêŋ ŋawasi.”
33 Tama agêc têna sê taêŋ biŋ, taŋ sêsôm kêpi ŋapalê naŋ. 34 Go Simeon gêjam mec êsêac ma kêsôm gêdêŋ têna Maria gebe “Gôlicgac me, ŋapalê tonec oc êŋgôm Israelnêŋ lau taêsam sembeŋ to sêndi sa. Lau ŋagêdô oc sênac eŋ êtu mu, mago ŋagêdô oc sêsôm sêôc aucgeŋ. 35 Biŋ tonaŋ êsa gebe eoc lau taêsam nêŋ ŋalêlôm ŋabiŋ lasê. Ma aôm taôm nêm ŋalêlôm oc epeŋ aôm êtôm kêm kêkô nêm ŋalêlôm.”

36 Go Panuel latuo, propeteo teŋ, gêŋgôŋ, ŋaê Ana. Awê tonaŋ aŋga Asernê gôlôalc. Ênê jala taêsam ŋanô. Eŋ gêmoa awêtakiŋgeŋ e gêjam ŋac sa ma agêc sêmoa sêwiŋ tauŋ jala 7, 37 go kêtu awêtuc gêŋgôŋ e nê jala kêtu 84. Mago gêwi lôm dabuŋ siŋ atom, gêjam sakiŋ Anôtô ma gêjam dabuŋ mo to keteŋ mec kêtôm gêbêc to geleŋgeŋ. 38 Gêdêŋ ŋasawa tecenaŋgeŋ eŋ gêô lasê jagêjam daŋge Anôtô ma gêwa ŋapalê sa gêdêŋ lau samob, taŋ sêôŋ têm Anôtô ênam Jerusalem kêsiŋa naŋ.

Sêmu sêja Nasaret

39 Sêjac dabiŋ gêŋ samob kêtôm Apômtaunê biŋsu ŋajatu e gêbacnê acgom, go sêmu sêja Galilaia jasêŋgôŋ nêŋ malac Nasaret. 40 Ŋapalê kêtôp e kêtu kapôêŋ ma mêtê gêjam eŋ auc to Anôtônê moasiŋ kêpi eŋ.

Ŋapalê Jesu gêŋgôŋ lôm dabuŋ

41 Kêtôm jalageŋ Jesu têna agêc tama sêpi Jerusalem sêja sêlic omsêga Pasa. 42 Gêdêŋ taŋ ŋapalê Jesu nê jala kêtu 12 naŋ, ac sêmu sêpi sêja kêtôm omsêga ŋamêtê. 43 Pasa gêbacnê, go êsêac sêc sêmu sêja ma ŋapalê Jesu gacgeŋ gêŋgôŋ Jerusalem, ma têna agêc tama sêjam kauc. 44 Êsêagêc seboc eŋ oc gêwiŋ nêŋ lau ŋagêdô, tec sêsêlêŋ oc samuc teŋ ma sêsôm eŋ aŋga nêŋ tawaŋ to lau ôliŋ andaŋ tauŋŋa, 45 e têtap eŋ sa atom. Tec sêmu sêja Jerusalem jasêsôm eŋ. 46 Sêsôm sêmoa e bêc têlêac gêjaŋa acgom, go têtap eŋ sa gêŋgôŋ lôm dabuŋ kêsêp lau-mêtêwaga ŋalêlôm gêŋô êsêacnêŋ biŋ ma kêtu kênac-kênac êsêac. 47 Ma samob, taŋ sêŋô êŋê biŋ naŋ, sêŋac lemeŋ kêtu ênê kauc to biŋ, taŋ gêjô êsêac aweŋ naŋŋa. 48 Agêc sêlic eŋ e têtakê ma têna kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Latucenec, amboac ondoc, tec gôgôm aêagêc amboac tonaŋ. Ôlic acgom, aêagêc tamam asôm aôm totaêŋ-totaêŋgeŋ tec amoa.” 49 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Agêc asôm aê kêtu asageŋŋa. Agêc alic ŋoc ŋalêlôm kêkac aê gebe jamoa Tamocnê andu nec atom me.” 50 Ma biŋ, taŋ eŋ kêsôm gêdêŋ êsêagêc naŋ, agêc sêjala ŋam atom.

51 Go gêwiŋ êsêagêc ac sêsêp Nasaret sêja ma eŋ taŋa wamu êsêagêc ŋapep ma têna kêmasaŋ biŋ samob tonaŋ ŋai gŋc nê ŋalêlôm. 52 Jesu kêtôp to nê kauc mêtêŋa kêsa gêwiŋ ma Anôtô to ŋamalac têntac gêwiŋ eŋ.

Copyright information for `JAE