Luke 20

Dabuŋsêga sebe sêkip Jesunê ŋaclai ŋam sa

(Mat 21:23-27; Mar 11:27-33)

Ŋabêc teŋ Jesu kêdôŋ lau aŋga lôm dabuŋ to gêjam mêtê êsêac gêmoa ma lau dabuŋsêga to biŋsutau ma laumata dêdêŋ eŋ sêja ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôsôm êndêŋ aêac gebe Aôm gôgôm gêŋ tonaŋ gôjam ŋaclai ondoc laŋô, me asa kêkêŋ ŋaclai tau gêdêŋ aôm.” Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê gabe jatu kênac biŋ teŋ êndêŋ amac amboac tonaŋ. Asôm êndêŋ aê acgom gebe Joaŋnê saŋgu nec aŋga Anôtônê me aŋga ŋamalacnêŋ.” Ma êsêac taêŋ gêjam gêc tauŋgeŋ gebe “Aêac embe tasôm gebe Aŋga Anôtônê, eŋ oc êsôm aêac gebe ‘Ma amboac ondoc tec akêŋ gêwiŋ eŋ atom.’ Ma embe tasôm aŋga ŋamalacnêŋ, oc lau samob têtuc aêac ŋa poc êndu, gebe sêjala Joaŋ gebe eŋ propete teŋ.” Tec sêjô eŋ awa gebe “Aêac ajam kauc ênê ŋam.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac tonaŋ aê jasôm ŋaclai, taŋ gêjam aê sa ma gagôm geŋ tau naŋ, êndêŋ amac atom amboac tonaŋgeŋ.”

Biŋgôliŋ kôm wainŋa ŋakômwagaŋa

(Mat 21:33-46; Mar 12:1-12)

Go Jesu gêôc awa sa ma kêsôm biŋgôliŋ tonec gêdêŋ lau gebe “Ŋac teŋ kêsê nê wain kôm teŋ, go kêmasaŋ ŋabiŋ gêdêŋ lau sênam kôm êpiŋa ma eŋ tau gêc gêja gamêŋ teŋ gêmoa e ŋasawa ŋêŋgeŋ. 10 Gêdêŋ noc wain gêjam ŋanôŋa eŋ kêsakiŋ sakiŋwaga teŋ gêdêŋ kômwaga gêja gebe sêkêŋ wain ŋanô ŋagêdô êndêŋ eŋ. Ma kômwaga si eŋ ma sêkêŋ eŋ lêma sawageŋ gêmu gêja. 11 Ma ŋatau kêsakiŋ sakiŋwaga teŋ gêja, naŋ si eŋ ma sêpêlê eŋ amboac tonaŋgeŋ e sêkêŋ eŋ lêma sawageŋ gêmu gêja. 12 Go kêsakiŋ ŋac teŋ gêwiŋ kêtu têlêacŋa, naŋ sêjac eŋ ôli lasê amboac tonaŋ ma têtiŋ eŋ kêsa gêja. 13 Ma kôm wainŋa ŋatau kêsôm gebe ‘Aê jaŋgôm amboac ondocgeŋ. Aê jasakiŋ ŋoc latuc, tec têtac gêwiŋ eŋ nec êna. Moae tetoc eŋ sa.’ 14 Kômwaga sêlic latu tau ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe ‘Ŋac-gêwê-kaiŋ-gêŋlênsêmwaga tau tonec. Ajôc, tanac eŋ êndu gebe gêŋlênsêm êtu aêacnêŋ.’ 15 Tec têtiŋ eŋ aŋga kôm wainŋa kêsa gêja e sêjac eŋ êndu.

“Kôm wainŋa ŋatau oc êŋgôm êsêac amboac ondoc.
16 Eŋ oc êmêŋ ma enseŋ kômwaga tonaŋ su ma êkêŋ kôm wainŋa êndêŋ lau teŋ.” Ma êsêac, taŋ sêŋô biŋ tau naŋ, sêsôm gebe “Masi, amboac tonaŋ atom.” 17 Tec Jesu mata gê êsêac ma kêsôm gebe “Biŋ taŋ teto gêc gebe ‘Poc taŋ sêkwêwaga sêbaliŋ siŋ naŋ, poc tonaŋgeŋ kêtu poc kêclêsuŋa naŋ, ŋam amboac ondoc.’ 18 Ŋac teŋ embe êtuc tau êpi poc tonec oc ôli êŋgic, ma poc tau embe êtuc êpi teŋ, oc êsac eŋ popocgeŋ.”

Biŋ takisŋa

(Mat 22:15-22; Mar 12:13-17)

19 Biŋsutau to lau dabuŋsêga sêjala gebe eŋ kêsôm biŋgôliŋ tonaŋ kepeŋ êsêac, tec gacgeŋ sebe sêkam eŋ tôŋ gêdêŋ ŋasawa tonaŋgeŋ, mago têtêc lau.

20 Êsêac dêdib eŋ ma sêsakiŋ lau sepeŋ biŋwaga, taŋ sêsabaŋ tauŋ gebe lau mansaŋ naŋ, ec sêlô eŋ ŋa tau nê biŋ ma sêkêŋ eŋ êsêp gôliŋwaga lêma gebe êmêtôc eŋ. 21 Tec sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aêac alic aôm kôsôm to kôdôŋ jagêdêŋ ma kôpuc opeŋ ŋamalac atom ma kôdôŋ Anôtônê lêŋ toŋanôgeŋ. 22 Aêac embe takêŋ takis êndêŋ kaisara oc eso aêacnêŋ biŋsu me masi.” 23 Jesu kêjala êsêac têtim eŋ, tec kêsôm gêdêŋ êsêac gebe 24 “Akôc denari teŋ mêŋjalic acgom. Asa nê ŋakatu to ŋatalô gêc.” Ma êsêac sêsôm gebe “Kaisaranê.” 25 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac tonaŋ akêŋ kaisaranê gêŋ êndêŋ kaisara ma Anôtônê gêŋ êndêŋ Anôtô.” 26 Ma êsêac têtôm gebe sêlô eŋ ŋa tau nê biŋ lau sêlic nec atom. Ac sê taêŋ biŋ, taŋ eŋ kêsôm gêjô êsêac aweŋ naŋ, ma sêjam tauŋ tôŋ.

Biŋ ŋacmatê sêndi saŋa

(Mat 22:23-33; Mar 12:18-27)

27 Ma Sadukai, taŋ sêsôm gebe ŋacmatê oc sêndi sa atom naŋ, nêŋ ŋagêdô dêdêŋ Jesu sêja ma têtu kênac eŋ gebe 28 “Mêtêmôkê, Mose keto biŋsu gêdêŋ aêac gebe Ŋac teŋ, taŋ gêjam awê sa, mago nê gôlôac masi, embe êmac êndu, naŋ lasi ênam ênê awêtuc tau gebe êka gôlôac lasê êjô têwa su. 29 Amboac tonaŋ lasitêwai 7 tec sêmoa. Ŋacsêga gêjam awê e nê gôlôac masi ma gêmac êndu. 30 Ma lasi, taŋ kêsi eŋ naŋ, gêjam ênê awêtuc, 31 go ŋac ŋawaluŋ teŋ. Biŋ tonec kêtap lasitêwai 7 tonaŋ sa kêtômgeŋ gebe sêmac êndu togôlôac masigeŋ. 32 Sêmac êndu su, go awêtuc tau gêmac êndu amboac tonaŋ. 33 Êndêŋ noc ŋacmatê sêndi saŋa naŋ, eŋ oc êtu êsêacnêŋ asa nê awê, gebe êsêac 7 sêjam eŋ kêtu nêŋ awêgac.”

34 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Lau nom tonecŋa naŋ ŋac sêjam awê to awê sêjam ŋac. 35 Ma lau, taŋ Anôtô ketoc êsêac sa gebe sêndi sa aŋga ŋacmatênêŋ to sêwê kai ŋ têm ônêŋa naŋ, oc sênam awê to sênam ŋac atom, 36 ma sêmac êndu êtiam atom gebe êsêac têtôm aŋela ma têtu Anôtô latui gebe Anôtô gêŋu êsêac dêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ. 37 Ŋacmêtê sêndi sa ŋabiŋ Mose kêsôm lasê amboac tonaŋ. Eŋ gêjac miŋ kêpi ja kêsa gamêŋ daniŋa, tec kêsam Apômtau gebe Abrahamnê Anôtô agêc Isaknê Anôtô ma Jakobnê Anôtô. 38 Biŋ tonaŋ ŋam gebe Anôtô kêtu ŋacmatênêŋ Anôtô atom, eŋ kêtu lau mateŋ jali nêŋ Anôtô, gebe samob sêmoa mateŋ jali sepeŋ eŋgeŋ.” 39 Ma biŋsutau ŋagêdô sêjô eŋ awa gebe “Mêtêmôkê, aôm kôsôm jagêdêŋ.” 40 Gebe êsêac têtêc e têtu kênac biŋ ŋagêdô gêdêŋ eŋ kêtiam atom.

Biŋ kêpi Kilisi

(Mat 22:41-46; Mar 12:35-37)

41 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ac sêsôm amboac ondoc tec sebe Kilisi Dawidnê latu eŋ 42 gebe Dawid tau tec kêsôm gêc Pesalem ŋabuku gebe

‘Apômtau kêsôm gêdêŋ aêŋoc Apômtau gebe
Ôŋgôŋ aêŋoc anôŋa
43 e jakêŋ aômnêm ŋacjo sênêc amkaiŋ ŋalabu acgom.’
44 Kec, Dawid kêsam eŋ gebe ‘Apômtau.’ Mago amboac ondoc tec Kilisi kêtu ênê latu.”

Lau sejop tauŋ endeŋ biŋsutau

(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40; Luk 11:37-54)

45 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ nê ŋacseŋomi lau samob sêŋô gebe 46 “Ajop taôm êndêŋ biŋsutau, taŋ sebe sêsêlêŋ toŋakwê baliŋgeŋ ma têntac gêwiŋ gebe lau aweŋ ênac êsêac aŋga malacluŋ ma sebe sênac tauŋ mata-mata gebe sêŋgôŋ ŋamataŋa aŋga lôm to gamêŋ sêniŋ gêŋŋa. 47 Êsêac sêjaŋgo awêtucnêŋ andu su ma sêsabaŋ ŋa mec baliŋ auc. Ŋagêjô oc êtap êsêac sa êlêlêc.”

Copyright information for `JAE