Luke 3

Ŋackêsagu Joaŋ gêjam mêtê

(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Joaŋ 1:19-28)

Kaisara Tiberi gêjam gôliŋ lau e ŋajala kêtu 15, Ponti Pilata kêtu gôliŋwaga Judaiaŋa, Herodo kêtu kasêga Gallilaiaŋa, têwa Pilip kêtu kasêga Ituraia to gamêŋ Trakonitiŋa, Lusani kêtu kasêga Abileneŋa, ma Anas agêc Kaiapa têtu dabuŋsêga sêmoa. Gêdêŋ têm tonaŋ Anôtônê biŋ gêdêŋ Sakaria latu Joaŋ, taŋ gêmoa gamêŋ sawa naŋ gêja. Ŋac tau tonaŋ gêjac laoc gamêŋ Jordanŋa samob ma gêjam mêtê lau gebe “Anam taôm ôkwi to aliŋ saŋgu, ma Anôtô êsuc nêm sec ôkwi.” Biŋ tonaŋ kêtôm biŋ, taŋ propete Jesaia keto kêsêp nê buku gebe

“Ŋac teŋ gêmôêc awa tonec gêmoa gamêŋ sawa gebe
‘Amansaŋ gamêŋ Apômtau esêlê a
to amêtôc ênê intêna êtu solop.
Sênsuŋ gaboaŋ samob auc to senseŋ lôc to gamêŋ ŋabau êtu tapa
ma sêmêtôc ŋapoalic samob êtu solop
to sêmansaŋ intêna kaloŋ-kaloŋ ŋatip êsa.
Ma ŋamalac samob sêlic Anôtônê lêŋ ênam ŋamalac kêsiŋa.’”
Lau taêsam dêdêŋ eŋ sêja sebe sêliŋ ênê saŋgu. Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Moac ŋalatu amac, asa gêwa sa gêdêŋ amac gebe awê Anôtônê têtac ŋandaŋ, taŋ mêŋêsa naŋ sa. Anam ŋanô êwa amac sa gebe ajam taôm ôkwiŋa acgom. Ma asôm êndêŋ taôm gebe ‘Abraham kêtu aêac tameŋi,’ nec atom. Aê jasôm êndêŋ amac gebe Anôtô kêtôm gebe êŋu poc tonec ŋai sa têtu Abrahamnê latui. Ki ŋamata gêdêŋ kawakac tec gêc. Amboac tonaŋ ka samob, taŋ sêjam ŋanô ŋajam atom naŋ, oc êsap su ma êmbaliŋ êpi ja êna.”

10 Ma lau samob sêjam kênac Joaŋ gebe “Aêac oc aŋgôm amboac ondocgeŋ.” 11 Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Ŋac teŋ nê ŋakwê luagêc embe ênêc, naŋ êkêŋ teŋ êndêŋ ŋac, taŋ nê ŋakwê masi naŋ. Ma ŋac teŋ nê mo embe ênêc, naŋ êŋgôm amboac tonaŋ.” 12 Go teloŋ ŋagêdô dêdêŋ eŋ sêja amboac tonaŋ gebe ênsaŋgu êsêac, tec têtu kênac eŋ gebe “Mêtêmôkê, aêac aŋgôm amboac ondocgeŋ.” 13 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Akôc gêŋ aŋga launêŋ êlêlêc ŋaôli, taŋ sêsakiŋ amac naŋ su atom.” 14 Ma siŋwaga ŋagêdô têtu kênac eŋ amboac tonaŋgeŋ gebe “Ma aêac nec oc aŋgôm amboac ondoc.” Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aŋgôliŋ biŋ to alênsu lau e ajaŋgo êsêacnêŋ gêŋ su atom. Ŋaôli taŋ gêjô nêm kôm naŋ, akôc ma kêtôm.”

15 Lau samob taêŋ gêjam biŋ jakêsa-jakêsa ma sêjam kênac tauŋ gêc nêŋ ŋalêlômŋa kêtu Joaŋŋa gebe “Moae eŋ Kilisi tau tonec nec.” 16 Tec Joaŋ gêjô êsêac aweŋ ma kêsôm gêdêŋ êsêac samob gebe “Aê tec kasagu amac ŋa bu, mago ŋac teŋ oc êmêŋ, eŋ ŋaclai kêlêlêc aê su. Aê katôm gebe janac pêla ênê atapa ŋalêkôŋ atom. Ŋac tonaŋ tec oc ênsaŋgu amac ŋa Ŋalau Dabuŋ to ja. 17 Eŋ lêma kêkam lala sekoloŋ gêŋŋa gebe êtiŋ gêŋ ŋapaôma ma ênac ŋanô sa êpi nê andu-gêŋ- ŋanôŋa êna, go ŋapaôma êkên êpi ja, taŋ êsa ŋapaŋ naŋ.”

18 Joaŋ gêjac biŋsu lau ŋa biŋ ŋagêdô taêsam gêwiŋ to gêwa ŋawae ŋajam sa gêdêŋ êsêac. 19 Mago kasêga Herodo, taŋ Joaŋ gêbu eŋ kêtu têwanê awê Herodia to sec samob, taŋ Herodo gêgôm naŋŋa, 20 ŋac tau kêsalê sec tonec gêsac ŋaô gêwiŋ gebe kêlai Joaŋ auc gêŋgôŋ andu kapoacwalôŋa.

Jesu gêliŋ saŋgu

(Mat 3:13-17; Mar 1:9-11)

21 Gêdêŋ taŋ lau samob sêliŋ saŋgu naŋ, Jesu geliŋ gêwiŋ. Keteŋ mec gêmoa ma undambê gêŋa 22 e Ŋalau Dabuŋ gêjam balôsi laŋô kêsêp mêŋgêsac eŋ ŋaô, ma awa teŋ aŋga undambê kêsa gebe “Aêŋoc Latuc tau aôm, tec têtêc gêwiŋ to galic aôm ŋajam.”

Jesunê ŋam

(Mat 1:1-17)

23 Jesunê jala amboac 30 ma gêjac m nê kôm. Ma lau seboc eŋ Josep latu, naŋ Êli latu, 24 naŋ Matat latu, naŋ Lewi latu, naŋ Melki latu, naŋ Janai latu, naŋ Josep latu, 25 naŋ Matatia latu, naŋ Amos latu, nlaŋ Naum latu, naŋ Esli latu, naŋ Nagai latu, 26 naŋ Mat latu, naŋ Matatia latu, naŋ Semein latu, naŋ Josek latu, naŋ Joda latu, 27 naŋ Joanan latu, naŋ Resa latu, naŋ Serubabel latu, naŋ Sealtiel latu, naŋ Neri latu, 28 naŋ Melki latu, naŋ Adi latu, naŋ Kosam latu, naŋ Elmadam latu, naŋ Er latu, 29 naŋ Josua latu, naŋ Elieser latu, naŋ Jorim latu, naŋ Matat latu, naŋ Lewi latu, 30 naŋ Simeon latu, naŋ Juda latu, naŋ Josep latu, naŋ Jonam latu, naŋ Eliakim latu, 31 naŋ Melea latu, naŋ Mena latu, naŋ Matata latu, naŋ Natan latu, naŋ Dawid latu, 32 naŋ Isai latu, naŋ Obed latu, naŋ Boas latu, naŋ Sala latu, naŋ Nason latu, 33 naŋ Aminadab latu, naŋ Admin latu, naŋ Ami latu, naŋ Hesron latu, naŋ Peres latu, naŋ Juda latu, 34 naŋ Jakob latu, naŋ Isak latu, naŋ Abraham latu, naŋ Tara latu, naŋ Nahor latu, 35 naŋ Serug latu, naŋ Reu latu, naŋ Peleg latu, naŋ Eber latu, naŋ Sela latu, 36 naŋ Kainan latu, naŋ Arpaksad latu, naŋ Sem latu, naŋ Noa latu, naŋ Lamek latu, 37 naŋ Metusala latu, naŋ Enok latu, naŋ Jared latu, naŋ Mahalalel latu, naŋ Kainan latu, 38 naŋ Enos latu, naŋ Set latu, naŋ Adam latu, naŋ Anôtô latu.

Copyright information for `JAE