Luke 4

Sadaŋ kêlêtôm Jesu

(Mat 4:1-11; Mar 1:12-13)

Ŋalau Dabuŋ gêjam Jesu auc, go gêmu aŋga Jordan gêja ma Ŋalau Dêbu ŋ gêwê eŋ gêjac laoc gamêŋ sawageŋ gêmoa, e kêtôm bêc 40 ma Sadaŋ kêlêtôm eŋ. Jesu geŋ gêŋ atom e bêc samob tonaŋ gêbacnê, tec mo gêjô eŋ.

Ma Sadaŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Embe Anôtônê Latu aôm, naŋ ôsôm poc tonec êtu mo.” Jesu gêjô eŋ awa gebe “Teto gêc gebe ‘Mo tageŋ êôc ŋamalac tôŋ atom.’”

Ma gêwê eŋ kêpi jakêtôc gamêŋ nomŋa samob gêdêŋ eŋ eb tageŋ. Ma Sadaŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê gabe jakêŋ ŋaclai samob tônê toŋawasigeŋ êndêŋ aôm gebe sêkêŋ gêdêŋ aê. Ma aê embe jakêŋ êndêŋ ŋac teŋ, oc jakêŋ. Amboac tonaŋ embe ôpôŋ amduc êndêŋ aê, go gêŋ tau samob êtu aômnêm.” Tec Jesu gêjô eŋ awa ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Teto gêc gebe ‘Ôpôŋ amduc êndêŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, ma ônam sakiŋ eŋ taugeŋ.’”

Go Sadaŋ gêwê Jesu agêc sêpi Jerusalem jaketoc eŋ kêkô lôm dabuŋ ŋasalôm ŋalami ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm embe Anôtônê Latu, go u taôm aŋga tonec ôna, 10 gebe teto gêc gebe ‘Eŋ oc êsakiŋ nê aŋela êtu aômŋa gebe mêŋsejop aôm 11 to sêsip aôm ŋa lemeŋgeŋ gebe ôndiŋ amkaiŋ êpi poc atom.’” 12 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Biŋ gêc gebe ‘Ônsaê Apômtau, aômnêm Anôtô, atom.’” 13 Sadaŋ kêsaê eŋ kêpi biŋ samob tonaŋ e gêbacnê, go gêwi eŋ siŋ gebe êmoa e noc teŋ acgom.

Jesu gêjac m nê kôm aŋga Galilaia

(Mat 4:12-17; Mar 1:11-15)

14 Go Ŋalau Dabuŋ kêkac Jesu gêmu gêja Galilaia, ma nê wae kêsa kêtôm gamêŋ tau ŋamadiŋ samob gêja. 15 Eŋ kêdôŋ êsêac aŋga nêŋ lôm e samob sêlambiŋ eŋ.

Jesunê lau têtiŋ eŋ aŋga Nasaret

(Mat 13:53-58; Mar 6:1-6)

16 Eŋ gêô lasê Nasaret, naŋ êsêac sêlôm eŋ ŋapalêgeŋ e kêtu kapôêŋ aŋga tonaŋ. Ma gêdêŋ sabat kêsô lôm gêja amboac gêgôm-gêgôm gêmoa, ma gêdi sa gebe êsam mêtê lasê. 17 Tec sêkêŋ propete Jesaia nê buku gêdêŋ eŋ ma kêlaiŋ buku tau e kêtap ŋalô, taŋ teto gêc naŋ sa gebe

18 “Apômtaunê Ŋalau kêpi aê.
Eŋ geŋ oso aê gebe jasôm ŋawae ŋajam lasê êndêŋ lau ŋalêlôm sawa.
Eŋ kêsakiŋ aê gebe jasôm lasê êndêŋ lau, taŋ sêŋgôŋ kapoacwalô naŋ, gebe sêŋgamboac êsêac su,
ma êndêŋ mateŋpec gebe sêlic gamêŋ êtiam,
to êndêŋ lau, taŋ ŋamalac sêgôm êsêac êndu- êndu gebe sêmoa nêŋ lêtêgeŋ
19 to jasôm Apômtau ênam lau kêsi ŋajala lasê.”
20 Go Jesu kêluŋ buku sa jakêkêŋ gêdêŋ sakiŋwaga ma gêŋgôŋ sic. Ma lau samob, taŋ sêŋgôŋ lôm naŋ, mateŋ gê eŋgeŋ. 21 Ma eŋ gêôc awa sa ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋ taŋ teto gêc ma taŋemsuŋ aŋô naŋ, kêtu anô gêdêŋ ocsalô tonec.” 22 Lau samob sêŋô ênê biŋ moasiŋ, taŋ kêsôm kêsa awa naŋ, ŋajam-ŋajam e sê taêŋ ma sêsôm gebe “Ŋac tonec Josep latu atom me.” 23 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Kec, galoc oc abe asôm biŋdêm tonec êndêŋ aê gebe ‘Dokta, ôŋgôm taôm ôlim ŋajam êsamaŋ. Biŋ taŋ aêac aŋô gebe gôgôm aŋga Kapanau m naŋ, ôŋgôm aŋga taôm nêm malacmôkê amboac tonaŋ acgom.’” 24 Go kêsôm gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Propete teŋ oc tetoc eŋ sa ŋapep aŋga eŋ tau nê malacmôkê atom. 25 Ma jasôm teŋ tobiŋŋanôgeŋ êwiŋ gebe Gêdêŋ têm Elia gêmoa naŋ, undambê ŋajaŋa gêc e jala têlêac ma ajôŋ 6 ma tôbôm kapôêŋ gêjam gamêŋ samucgeŋ auc naŋ, awêtuc taêsam sêmoa Israel. 26 Mago Anôtô kêsakiŋ Elia gêdêŋ êsêacnêŋ teŋ gêja atom, kêsakiŋ eŋ gêdêŋ awêtuc, taŋ gêŋgôŋ Sarepta Sidonŋa naŋ, taugeŋ gêja. 27 Ma gêdêŋ taŋ propete Elisa gêmoa naŋ, kamocbôm gwalêkiŋ sêmoa Israel. Mago êsêacnêŋ teŋ kêtu selec atom, ŋac Suriaŋa Naeman taugeŋ.” 28 Lau samob, taŋ sêŋgôŋ lôm ma sêŋô biŋ tau naŋ, têntac kêbôli auc ŋanô. 29 Tec dêdi ma têtiŋ eŋ kêsa malacmagê gêja. Malac tau sêkwê gêc lôc. Tec sêwê eŋ jasêô lasê sêlic tau gebe têtiŋ eŋ piŋpaŋ êsêp êna. 30 Mago eŋ gêsiŋ êsêac popoc kêsa ŋaluŋgeŋ gêc gêja.

Ŋac toŋalau sec

(Mar 1:21-28)

31 Jesu kêsêp malac Galilaiaŋa Kapanaum gêja ma kêdôŋ êsêac gêdêŋ sabat 32 e êsêac têtakê kêtu ênê mêtêŋa, gebe kêsôm biŋ toŋaclaigeŋ. 33 Ma ŋamalac teŋ toŋalau ŋatêmui gêŋgôŋ lôm, naŋ gêmôêc awa kapôêŋ gebe 34 “Op, Jesu Nasaretŋa, aêacnêŋ asageŋ ŋagêdô gêdêŋ tauŋ. Aôm gômôêŋ gebe onseŋ aêac su me. Aê kajala aômgac. Anôtônê ŋac dabuŋ aômgoc.” 35 Tec Jesu gec biŋ eŋ gebe “Awammê êsa ma ôsa aŋga ênê ôna.” Ma ŋalau sec kêmônaŋ ŋac tau gêmoa e gêu tau kêsêp êsêac ŋaluŋgeŋ jagêc, go kêsa aŋga ŋamalacnê gêja, mago gêgôm eŋ ôli kêtu sec atom. 36 Tec êsêac samob têtakê e sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Biŋ tonec amboac ondoc. Eŋ kêjatu ŋalau ŋatêmui toŋaclaigeŋ amboac ŋatau ma sêc sêsa sêja.” 37 Ma ênê wae kêsa kêtôm gamêŋ tonaŋ ŋa-malac samobgeŋ gêja.

Jesu gêgom lau taêsam ôliŋ ŋajam kêsa

(Mat 8:14-17; Mar 1:29-34)

38 Jesu gêdi aŋga lôm kêsa jakêsô Simonnê andu. Ma Simon tau lawao gêmac ôli ŋawajaô kapôêŋ tec gêc, naŋ êsêac teteŋ eŋ kêtu awê tauŋa. 39 Tec Jesu kêtu gasuc gêja e gêôc gadê eŋ, go gec biŋ ŋawajaô ma gêwi eŋ siŋ e gacgeŋ gêdi sa mêŋgêjam sakiŋ êsêac.

40 Oc jakêsêp acgom, go lau samob, taŋ nêŋ lau gêmac ŋagêdô tokaiŋ-tokaiŋ sêc naŋ, sejoŋ êsêac dêdêŋ Jesu sêja. Ma gêu lêma gêsac êsêac gêdêŋ- gêdêŋgeŋ ma gêgôm êsêac ôliŋ ŋajam kêsa. 41 Ma ŋalau sec sêsa aŋga lau taêsam nêŋ amboac tonaŋ. Êsêac sêwakic to sêsôm gebe “Anôtônê Latu aôm.” Ma Jesu gec biŋ êsêac to gêjac jao gebe sêsôm biŋ atom gebe êsêac sêjala gebe eŋ Kilisi tau.

Jesu gêjam mêtê gêmoa Judaia

(Mat 1:35-39)

42 Geleŋŋa lasê, go Jesu gêdi kêsa gamêŋ sawa teŋ gêja. Ma lau sêsôm eŋ e têtap eŋ sa ma sebe sêŋgamiŋ eŋ gebe êwi êsêac siŋ atom. 43 Mago eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Kôm tonec gêjac aê ŋawae gebe jasôm ŋawae ŋajam Anôtônê gamêŋŋa lasê êndêŋ malac ŋagêdô êwiŋ, gebe Anôtô kêsakiŋ aê kêtu kôm tonaŋŋa.” 44 Ma eŋ gêjam mêtê gêmoa lôm Judaiaŋa.

Copyright information for `JAE